AZ | RU

Azərbaycan xalq cümhuriyyəti dövründə himayədarlıq və səhiyyənin təşkili

Bağırova, Şəlalə Vaqif qızı. tarix üzrə fəls. d-ru, dos.