AZ | RU

Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisi

Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof.

1937-