AZ | RU

“Rast”- Yaxın və Orta Şərq xalqlarının musiqi irsində

Əliyeva, Lətifəxanım Vaqif qızı. (Hüseynova) sənətşün. üzrə fəls. d-ru, dos