AZ | RU

Heydər Əliyev və ədəbi-tarixi proses

Əhmədova, Salatın Alı qızı. (Əhmədli) ədəbiyyatşünas, yazıçı, publisist, filol. üzrə fəls. d-ru

1956-