AZ | RU

Azərbaycan bəstəkar mahnılarında poeziya ilə musiqi

Mahmudova, Ceyran Emin qızı. sənətşün. üzrə e. d-ru, prof.