AZ | RU

Azərbaycanda kitabxana-informasiya işinin hüquqi bazası

Əhmədov, Elçin Yusif oğlu. ped. üzrə fəls. d-ru, dos.

1961-