AZ | RU

Turizmin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi

Əlirzayev, Əli Qənbərəli oğlu. Əməkdar elm xadimi, iqt. e. d-ru, prof.

1945-