AZ | RU

Azərbaycan pedaqoji fikrində milli tərəqqi ideyaları. (XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri)

Bəşirov, Vidadi Paşa oğlu. ped. üzrə fəls. d-ru, dos.