AZ | RU

Qərbi Azərbaycanlıların 1988-ci il soyqırımı [Mətn]:

Ələkbərli, Əziz Yusif oğlu. filol. üzrə fəls. d-ru, dos.

1960-