AZ | RU

Bədii mətnin linqvistik təhlili [Mətn]

Qurbanov, Afat Məmməd oğlu. Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof.

1929-