AZ | RU

Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən (XVI-XXəsrlər)

Balayev, Xaqan Əlirza oğlu.