AZ | RU

"Kitabi-Dədə Qorqud"un etnik ənənə, mərasim sistemində mifoloji təsəvvürlərin yeri [Mətn]:

Abdulla, Bəhlul. (Abdullayev Bəhlul Ağabala oğlu) Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, tənqidçi, folklorşünas, filol. e. d-ru

1940-2011