Q

 

 

40 il mətbuatda: Sorğu-məlumat kitabı /Toplayıb tərt.ed.: Hikmət Məlikzadə; Red.: Şamo Nərimanoğlu, Cahan Salmanqızı; Rəssam: Bulud Qasımov.- Bakı: MBM, 2006.- 224 s.

 

Qabaqgöl və qabaqgöllülər [Mətn] üm. red. Ə.Ö.Hüseynov I hissə.- Bakı: [s.n.] 2002.- 124 s. 21 sm.
 

 Qabdulla Tukay. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında [məqalələr toplusu] /toplayanı və ön sözün müəllifi M.Həsənova; elmi red. A.Məmmədov, Siracəddin Hacı; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 286, [2] s.

Qabil. Nəsimi [Mətn]: poema /Qabil; [red. Y.Ağasəfa]Bib-ID vtls000191098.- Bakı: Yazıçı, 1980.- 406, [2] s.: portr  Azf-164893

Qabil. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qabil; ön sözün müəl. Bəkir Nəbiyev.- B.: Şərq-Qərb, 2004.-248 s.

 

 Qabıssanlı Şakir. Bəşəriyyət başlanğıcını haradan götürmüşdür? [Mətn]: [tarixi publisistika] /Ş.Qabıssanlı; ön söz. M.Rəcəb.- B.: Müəllim, 2009. -370, [2] s.

 

Qabıssanlı Şakir. Dədə-Qorqud və Qabıssan [Mətn] /Ş.Qabısanlı; elmi red. V.Nərimanov, Q.Xaçınçaylı.- Bakı: Təknur, 2011.-447, [1] s.

 

 Qabıssanlı Şakir. İbrahim peyğəmbər xalq mahnılarında [Mətn] /Ş.Qabıssanlı; red. V.Nərimanov/- B.: Müəllim, 2010.-272 s.

 

 Qabıssanlı Şakir. Makedoniyalı İsgəndər Azərbaycanda olubmu? /Ş.Qabıssanlı; red. V.Nərimanlı, Q.Xaçınçaylı; [ön söz müəl. R.B.İbrahimov].- Bakı  Təknur, 2013.- 279, [1] s.

 

 Qabıssanlı Şakir. Muğamat və İbrahim Peyğəmbər [Mətn] /Ş.Qabıssanlı; red. M. Rəcəb.- I hissə.- B.: Müəllim, 2010.- 312 s.

 

  Qabıssanlı Şakir. Toponimlərin açılmayan sirləri /Ş.Qabıssanlı; red. V.Ə.Nərimanov.-Bakı: Təknur, 2013.- 495 s.

 

 Qabil.  Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 1.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.        Ar2017/668

 

 Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 2.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.           Ar2017/669                   

 

 Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 3.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., ill., 22 sm. Ar2017/670                 

 

 Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 4.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 527, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.           Ar2017/671                   

 

 Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; [tərt. ed., red. M.Q.İmamverdiyev]. C. 5.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 527, [1] s.: ill., fotoşək., 22 sm.            Ar2017/893                         

 

 Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.); bədii tərtibat Z.Qafarzadə. C. 6.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 527, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.           Ar2017/1513    

 

 Qabil. Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil; tərt. ed. M.Q.İmamverdiyev (red.) C. 7.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.-511, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.            Ar2017/1634

Qabiloğlu, Mahir. (İmamverdiyev Mahir Qabil oğlu) İtbaşı [Mətn]: Roman-trilogiya Bib-ID  vtls000763561.- Bakı: Adiloğlu, 2021.- 635, [1] s.: 25 sm. Azf-319720

Qaboviç R.D. Gigiyena [Mətn] /R.D.Qaboviç, S.S.Poznanski, H.X.Şahbazyan; ixtisas red. İ.Səmədov.- Bakı: Maarif, 1975.- 421, [3] s.

Qabulzadə Abdurrəhman Hüseyn oğlu. Dəmir yollarının layihələndirilməsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.H.Qabulzadə; Elmi red.: F.M.Cəfərov; Rəyçi: Y.M.Piriyev, İ.X.Bağırov.- Bakı: Təhsil, 2005/- 290 s., cədvəl, ill.; 20 sm.

Qabulzadə, Abdurrəhman Hüseyn oğlu. (Qabulov)  Dəmir yollarının layihələndirilməsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.H.Qabulzadə; Elmi red.: F.M.Cəfərov; Rəyçi: Y.M.Piriyev, İ.X.Bağırov Bib-ID vtls000007793.- Bakı: Təhsil, 2005.- 290 s.: cədvəl, ill., 20 sm. azf-234850

Qabusnamə [Mətn] /Farscadan tərcümə, qeyd və şərhlər: R.Sultanov; Red.: Ə.Cəfərov Bib-ID vtls000005138.- Bakı: Azərnəşr, 1989.- 237 s.: 20 sm. Azf-237705

 Qabusnamə [Mətn] /farscadan tərc. ed. R. Sultanov; Red. Ə.Cəfər.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

Qabusnamə [Mətn] /Azərb. SSR EA, Şərqşünaslıq İn-tu; farscadan tərc. ed., qeyd və şərhlər. R.Sultanov; red. Ə.Cəfər. Bib-ID vtls000013122.- Bakı: AzSSR EA, 1963.- 254, [2] s     1963/948       

 

 Qabusnamə [Mətn] /farscadan tərc. ed. R.Sultanov; red. Ə.Cəfər.- B.: Altun Kitab, 2006.- 223, [1] s.

 

 Qacar Çingiz. Azərbaycan qədim və orta əsrlərdə [Mətn]: görkəmli şəxsiyyətlər /Ç.Qacar; tərt. ed. N.Quliyev, N.Qaramanlı; üz qabığın rəssamı E.Şahtaxtinskaya.- B.: Oka Ofset, 2012.- 448 s.: portr., şək., fotoşək., 20 sm.

Qacar Çingiz.  Köhnə Şuşa [Mətn] /Ç.Qacar; rus dilindən tərcümə ed. və məs. red. V.Quliyev; diz. və tex. red. L.Qarayeva. Bib-ID vtls000645409.- [Bakı]: [Şərq-Qərb], [2019].- 341, [3] s.: portr., ill., fotoşək., faks      Azf-307736

Qacar, Mahal.  Ziyadoğlu Qacarlar [Mətn]: Gəncə-Qarabağ bəylərbəyləri: Gəncə xanları: (xronoloji ardıcıllıqla) /M.Qacar; elmi red. B.Məmmədli; elmi məsləhətçi Ç.Qacar Bib-ID vtls000572665.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 241, [7] s.: portr., faksimile, 21 sm.   Azf-300550.

 Qacar Mərkəz. Xilaskar [Mətn]: poema /M.Qacar; red. C.Şirinov.- Bakı: Ulduz, 2004.- 60 s., port.; 21sm.

Qacar Nadir Mirzə.     Karnamə [Mətn]: Qacarlar dövrünün xörəklərinə dair risalə /N.M.Qaçar; fars və ərəb dillərindən tərc. edən qeydlərin müəl. Hacı R.Şeyxzamanlı; red. A.Ramazanov; məsləhətçi və ön söz müəl. T.Əmiraslanov; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu, Azərb. Milli Kulinariya Mərkəzi. Bib-ID vtls000339908. Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 209, [1] s.: şək    Azf-276070    

  Qaçaq Kərəm [Mətn]: [dastan] /uşaqlar üçün işləyəni E.Astanbəyli; rəs. E.Cabarov; dizayner S.Vəzirova; bədii tərtibat A.Əliyeva. Bib-ID vtls000698823. Qaçaq Kərəm dastanı[Bakı]: Altun Kitab, [2018]111 s.: il        Azf-312471         

Qaçaq Nəbi /uşaqlar üçün işləyəni və ön söz müəll. A.Nəbiyev; red. Ş.Məmmədova; [rəs. M.Əliyev].- Bakı: Gənclik, 1989.- 62, [2] s.

Qaçaq Nəbi [Mətn]: Dastan /Tərtib edən: H.Qasımov. Bib-ID vtls000017366.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1960.- 75 s       Azf-222415

Qaçaq Nəbi [Mətn]: [Dastan] /ön sözün müəl. İ.Abbaslı.-B.: Lider, 2005.- 96 s.


Qaçaq Nəbi /tərt. ed. Ə.Axundov; yenidən işləyəni Ə.Q.Cəfərov; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: Çıraq, 2009.- 438, [2] s.

 

Qaçaq Səfo [Mətn]: Toplayıb tərt. etdi: Alı Səfolu; Elmi red.: Mirzəyev Həsən İbrahim oğlu.- B.: Adiloğlu, 2001.- 202 s.

 

Qaçayev Məzahir. Azərbaycanda şəhər və rayonlar [Mətn] /tərt. ed. Məzahir Qaçayev.- B.:[Ünsiyyət];2002.- 48 s.

 

Qaçqın qadınların müdafiəsi üzrə təlimat [Mətn] /Hazırlayan: BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının İdarəsi.- B.: [1997] 68 s.

Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Mülkiyyət Hüququnun Müdafiəsi ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə ərizələrin tərtibi qaydaları barədə metodik vəsait [Mətn] /Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Demokratiya və İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzi İctimai Birliyi; tərt. ed. Ə.Mustafayev. Bib-ID vtls000526027[Bakı]: [Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası], [2009] 79, [1] s           2009/2558
 

Qaçqınlar və sığınacaq axtaran şəxslərlə bağlı qanunvericilik [Mətn]: Normativ hüquqi aktlar toplusu /BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı; Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası; Avrasiya Hüquqşünaslar Assosiasiyası.- Bakı: 2007.- 67 s.

 

Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin, habelə yeraltı işlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı.- B.: 1999. 36 s

 

Qadın hüquqları üzrə bələdçi [Mətn] Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) MMC; [layihə koordinatoru və red. Ş.Vəliyeva; red. N.Kərimbəyova; müəl. G.Quliyeva, G.İsmixanova, N.Hüseynova; ön söz. H.Hüseynova; rəssam-dizayner A.Niftiyev].- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 199, [1] s.

 

Qadınlar və zorakılıq [Mətn]: /"Cender İnkişafda" Qurumu.- B.: 1998.- 42 s.: cədv., ill., 20 sm.

Qafarlı Ramazan Oruc oğlu. Mif və nağıl [Mətn]: epik ənənədə janrlararası əlaqə: [dərs vəsaiti] /R.Qafarlı; elmi red. A.Nəbiyev; rəyçilər. P.Əfəndiyev, A.Hacıyev, M.Həkimov və b.; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: [N.Tusi adına ADPU], 1999.- 448 s.

Qafarlı, Ramazan Oruc oğlu. Azərbaycan türklərinin mifologiyası [Elektron resurs]: qaynaqları, təsnifatı, obrazları, genezisi, evolyusiyası və poetikası: [monoqrafiya] /R.Qafarlı; elmi red. və ön söz. müəl. S.Rzasoy Bib-ID vtls000741366.- Bakı: [ADPU], 2010.- 413, [1] s.: cədv., sxem,741366

Qafarlı, Ramazan Oruc oğlu. Azərbaycan türklərinin mifologiyası [Elektron resurs]: qaynaqları, təsnifatı, obrazları, genezisi, evolyusiyası və poetikası: [mifik dünya modeli, təsnifat: monoqrafiya] /R.Qafarlı; elmi red. və ön söz. müəl. S.Rzasoy Bib-ID vtls000741365.- Bakı: [ADPU], 2011.- 437, [1] s.: cədv., sxem,741365

  Qafarlı, Ramazan Oruc oğlu.   Azərbaycan türklərinin mifologiyası [Elektron resurs]: bərpa, genezis: [monoqrafiya] /R.O.Qafarlı; elmi red. A.Şükürov. Bib-ID        vtls000743934.- Bakı: Ağrıdağ, 2004.- 266, [2] s.: cədv., şək., 743934  

Qafarlı, Ramazan Oruc oğlu. Azərbaycan türklərinin mifologiyası [Elektron resurs]: (mifik dönya modeli, tesnifat): [monoqrafiya] /R.Qafarlı; elmi red. A.Şükürov.Bib-ID vtls000743944.- Bakı: Ağrıdağ, 2004.- 242, [1] .: şək., cədv., 743944  

Qafarlı, Ramazan Oruc oğlu. Mif, əfsanə, nağıl və epos [Elektron resurs]: şifahi epik ənənədə janrlararası əlaqə: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti: [monoqrafiya] /R.Qafarlı; elmi red. X.Məmmədov. Bib-ID    vtls000741367.- Bakı: [ADPU], 2011.- 778, [2] s  741367

Qafarlı, Ramazan. Mifologiya [Mətn]: [monoqrafiya]: 6 cilddə /R.Qafarlı; elmi red. və ön söz müəl. S.Rzasoy; nəşrə məsul Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu Bib-ID vtls000559602Cild  C. 1 Mifogenez: rekonstruksiya, struktur, poetika.- Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 452, [4] s.: ill., cədv., 21 sm. AR2015/2373

Qafarlı, Ramazan Oruc oğlu. Mifologiya [Mətn]: VI cilddə. C. 2. Ritual-mifoloji rekonstruksiya problemləri Bib-ID     vtls000741254.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 431, [1] s.: 21 sm.Azf-316343

Qafarlı, Ramazan Oruc oğlu Uşaq folklorunun janr sistemi və poetikası [Mətn]: [monoqrafiya] /R.Qafarlı ; elmi red. M.Kazımoğlumanov); nəş. məs. Ə.Ələkbərli Bib-ID  vtls000322125.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 539, [1] s.: portr., 21 sm.Azf-276392

Qafarlı, Vidadi Ramiz oğlu. Azərbaycan teatrının janr poetikası [Mətn] /V.R.Qafarlı; elmi red. İ.Kərimov; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu Bib-ID vtls000291350.- [Bakı]: [Qanun], [2012].- 159, [1] s.: portr., 20 sm. Azf-273092

Qafarlı Zirəddin. (Qafarov Zirəddin Əhməd oğlu.) Səni gözləyirəm [Mətn]: [şeirlər] Zirəddin Qafarlı; Red.: İslam Sadıq.- B.: Azərnəşr, 2002.- 128 s.

 

Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiya standartlaşdırma sertifikatlaşdırma [Mətn] /A.M.Qafarov; Rəy verənlər. Ə.X.Canəhmədov, V.A.Abasov, E.M.Abbasov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 528 s.

 

Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiya, standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma [Mətn]: [ali texniki məktəblər üçün dərslik] /A.M.Qafarov; [red. M.Ş.Zeynalova].- Bakı: [s. n.], 2012.- 523, [1] s.: cədv., şək., portr., 22 sm.

 

Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma [Mətn]: metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma fənnindən kurs işlərinin yerinə yetirilməsi üçün metodiki vəsait /A.M.Qafarov, P.H.Süleymanov, F.İ.Məmmədov; elmi red. F.M.Kəlbiyev. Bakı: [s. n.], 2012.- 166, [2] s.: şək., sxem., cədv., 22 sm.


 Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiyanın əsasları [Mətn] /A.M.Qafarov, V.A.Qafarov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.-312 s.

 

 Qafarov K.S. Makro iqtisadi təhlilin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti K.S.Qafarov, Ə.M.Əhmədov, Z.S.Əsgərova; elmi red. H.B.Allahverdiyev; rəyçilər M.X.Meybullayev, M.Ə.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqtisadUn-ti.B.: [İqtisad Universiteti] 2012.- 197, [1] s.

Qafarov Nizami Cəlal oğlu.     Aqrar iqtisadiyyat [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Qafarov; elmi red. E.N.Kərimov; [tərtibat və dizayn N.Vəlioğlu] Bib-ID. vtls000694408.- Bakı: Kooperasiya, 2009.- 180 s.: sxem         Ar2009/2673

Qafarov Nizami Cəlal oğlu.     Qiymət və qiymətləndirmə [Mətn]: dərs vəsaiti: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] /N.C.Qafarov, İ.Q.Quliyev; elmi red. F.V.Quliyev. Bib-ID. vtls000694584.- Bakı: [n. y.], 2017.- 375, [1] s.: cədv., qrafik, sxem    Ar2017/2736

Qafarov Nizami Cəlal oğlu.     Marketinq və marketoloq fəaliyyəti [Mətn]: [monoqrafiya] /N.C.Qafarov, Ş.O.Səfərov; elmi red. E.N.Kərimov. Bib-ID. vtls000694410.- Bakı: Kooperasiya, 2009.- 140 s.: şək., cədv Ar2009/2672

Qafarov Nizami Cəlal oğlu.     Turizmin iqtisadiyyatı [Mətn]: dərslik: [ali məktəb tələbələri üçün dərslik] /N.Qafarov; elmi red. B.X.Ataşov. Bib-ID. vtls000694555.- Bakı: Kooperasiya, 2019.- 583, [1] s.: portr., cədv., il            Ar2019/1270

Qafarov Nüsrət İzzət oğlu. Şəxsiyyətlə üz-üzə [Mətn] /N.Qafarov; Red.: T.Mehdixanlı; Rəssam: B.Qasımov; Məsləhətçilər: S.Hüseynov, S.Məmmədov.- B.: [Səda], 1998.- 76 s.

 

Qafarov Şamil Saleh oğlu. Müasir iqtisadi sistem və qloballaşma [Mətn]: [monoqrafiya] Ş.S.Qafarov; elmi red. Ş.M.Muradov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövl. Un-ti.- Bakı [s. n.] 2005.- 631, [1] s. portr., cədv.

 

Qafarov Şamil Saleh oğlu. Pulun diktaturası [Mətn]: [monoqrafiya] Ş.S.Qafarov; elmi red. T.Ə.Quliyev; [baş red. İ.Səfərov; red. İ.Hüseynova]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. İqtisad Un-ti.- Bakı [İqtisad Universiteti] 2014.- 551, [1] s. portr., cədv.

Qafarov T.M Sosialist ədalət mühakiməsi əleyhinə olan cinayətlər [Mətn]: mühazirə mətni /T.M.Qafarov; [red. İ.Məmmədov]; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti.Bib-IDvtls000291938.- Bakı: [s.n.], 1968.- 34, [2] s     Azf-114399

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan Respublikası. Əsrə bərabər on il: 1991-2001 /Tahir Qaffarov; Elmi red.: İ.Əliyev.- Bakı: Tural-Ə NPM, 2001.- 328 səh.: 20 sm.

 

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan tarixi (1920-1991) [Mətn] /Tahir Qaffarov; Elmi red.: İ.Əliyev.- Bakı: Mütərcim, 1999.- 280 s

 

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan tarixi. XX əsrin 80-90-cı illəri [Mətn]: /Tahir Qaffarov; Elmi red.: T.Mustafazadə.- Bakı: Mütərcim; 1997.- 141 s.

 

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycanın ən yeni tarixi [Mətn]: [XX əsrin sonları - XXI əsrin əvvəlləri] /Tahir Qaffarov.- Bakı: GİSO Enterprise, 2005.- 275 s.

Qafarov Tofiq Mikayıl oğlu.   Sovet qanunu cinayət və cəza haqqında [Mətn] /T.M.Qafarov; red. İ.P.Məmmədov; AzSSR EA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu. Bib-ID vtls000212695.- Bakı: Elm, 1977.- 80, [4] s            Azf-151296

Qafarov Vasif Vaqif oğlu. Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi 1917-1922 [Mətn] /V.Qafarov; elmi red. C.Həsənli.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 473, [1] s.

 

 Qafarov Zavər Murad oğlu. Beynəlxalq humanitar hüquq: (Dərslik) /Qafarov, Z.M,Aslanov, M.S; Elmi red.: Abdullayev, E.; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- Bakı: [ABU], 2003.- 332 s.

 Qafarov Zavər Murad oğlu. Beynəlxalq xüsusi hüquq /Z.Qafarov, .Əbilov; Elmi red.: S.Zeynalov.-
Bakı:Qanun, 2004.- 340 s.
 

Qafarov Zavər Murad oğlu. Beynəlxalq xüsusi hüquq [Mətn] /Z.Qafarov, .Əbilov; Elmi red. S.Zeynalov.- Bakı: Qanun, 2007.- 392 s.; 22 sm.

 

Qafarova Sahibə. Gender və filologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /S.Qafarova; elmi red. B.S.Musayeva; rəyçilər A.Hacıyev, S.Quliyeva; tərc. ed. Q.Abbasova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qərb Universiteti.-  Bakı: Mütərcim, 2009.- 142, [2] s.: 20 sm.
 

Qafarova Səməngül Hüsü qızı. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi dərs vəsaiti /S.H.Qafarova, E.Gərayzadə (tərt. ed.);red. İ.E.Quliyev;rəyçilər Ə.Hüseynov [və b.]; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 133, [3] s.

 

Qafarova Zemfira Həsən qızı. Hacı Xanməmmədov 80 [Mətn]: Monoqrafiya /Z.Qafarova; Red.: S.Seyidova.- Bakı: Şirvannəşr, 1998.- 32 s.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

Qafarova Zemfira Həsən qızı. Xarici musiqi tarixinə dair mühazirələr [Mətn]: dərsvəsaiti /Qafarova, Zemfira Həsən qızı; Elmi red. G.Abdullazadə; Rəyçi. Ü.İmanova, C.Həsənova; Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı: 2008.- 112 s.

 

Qafarzadə Məhbubə Abasqulu qızı. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsinin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /M.A.Qafarzadə.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 185, [3] s.

 

"Qafqaz. Dillər və mədəniyyətlər" elmi cəmiyyətinin əsərləri /Elmi red.: A.M.Məmmədli; Bakı Slavyan Universiteti "Qafqaz Dillər və Mədəniyyətlər" Elmi Cəmiyyəti.- Bakı: Mütərcim, 2005.- 220 səh.

Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvokulturologiyası, Beynəlxalq Elmi Simpozium (2012; Tiflis)  Professor Valeh Hacıların xatirəsinə həsr olunmuş "Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvokulturologiyası" mövzusunda Beynəlxalq Elmi Simpoziumun materialları [Mətn]: 18-21 aprel 2012-ci il, Tiflis şəhəri /tərt.: A.Xürrəmqızı, N.Valehoğlu; elmi red.: M.K.İmanov, C.Alyılmaz, Ts.Baramidze. Bib-ID vtls000682729. "Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvokulturologiyası" mövzusunda Beynəlxalq Elmi Simpoziumun materialları[Bakı]: [Elm və təhsil], [2012] 585, [1] s.: ill         Ar2012/2972

Qafqaz xalqlarının milli geyimləri rəssam-litoqraf K. P. Beqqrovun yaradıcılığında [Mətn] : [albom] /kitabın tərtibçisi, mətnin və şərhlərin müəl. E.Ə.Kərimov; elmi red. T.Bünyadov; ön söz müəl. Ə.Məmmədli; [red. E.Səmədova; rəssam N.Rzaquluyev]; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Azərbaycan 2014.- 26 s., [66] s. rəngli ill. faks. 30 sm.

 

Qafqaz: tarix, müasirlik və geosiyasi perspektivlər" beynəlxaq elmi konfransın tezisləri [Mətn] /Red. M.D.Mərdanov, E.M.İsmayılov, H.K.Hüseynova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. Dakı Dövlət Universiteti; Qafqaz İnkişaf Bankı.- Bakı: Elm, 1998.- 254 s.

 

Qafqaz tarixi [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /R.O.Qurbanov; Elmi red.: Ə.İ.Muxtarov; Rəyçilər: M.Qasımov, A.Göyüşov, M.Mirzəyev.- Bakı: Maarif, 2001.- 336 s.

 

Qafqaz Universiteti [Mətn]: nümunəvi təlim-tərbiyə və müasir texnologiya Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Çağ Öyrətim İşlətmələri.- Bakı: 2006.- 56 s.


Qafqazda "erməni məsələsi" 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn]: 3 cilddə 1724-1904 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red. T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R.Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ.Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti I Cild.- Bakı: Elm, 2010.-XX+713, [3] s.

Qafqazda "erməni məsələsi" 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn]: 3 cilddə. 1905-1906 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red. T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R.Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ. Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti II-ci cild.- Bakı: Elm, 2010.- VIII+616, [2] s.


Qafqazda "erməni məsələsi" 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn]: 3 cilddə.-1906-1914 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red.T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R.Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ.Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti III Cild.- Bakı: Elm, 2010.- VIII+345, [2] s.

"Qafqazda terror" Azərbaycan Respublikası elmi konfransı (2019; Bakı).  Qafqazda terror Respublika elmi konfransı [Mətn]: tezislər: Bakı, 28 noyabr 2019-cu il /elmi red. və buraxıl. məs. M.Qasımlı; çapa hazırl.: R.Dadaşova, G.Musayeva, G.Qurbanova. Bib-ID. vtls000689774.- Bakı: [MTM Innovation], 2019.- 159, [1] s  Ar2019/1140

 Hacıməmməd Qafqazlı [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v., şək., portr.; 19 sm.

 

Qaqunova Yelena Yakovlevna. Xəstələrə ümumi qulluq [Mətn]: orta tibb məktəbləri üçün dərslik /Y.Y.Qaqunova; [tərc. ed. M.Müslümov; red. M.Tapdıqova]Bakı: Maarif, 1974.- 254, [1] s.

 

Qala arxeoloji etnoqrafik muzey kompleksi [Mətn]: /Heydər Əliyev Fondu.- [Bakı]: [2009].- 32 s.: şək., fotoşək., 21 sm

Qalabəyova Alanqu. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı müntəxabatı musiqi və incəsənət məktəbləri üçün dərs vəsaiti /A.Qalabəyova; red. S.Hacıyev; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi II hissə.- Bakı: [s. n.], 2010.- 122, [2] s.

Qalacı Abdul Fattah Rəvvas.  Hələbin yaqutu-İmadəddin Nəsimi-həyatı, poeziyası, fəlsəfi görüşləri [Mətn]: [monoqrafiya] /Abdul Fattah Rəvvas Qalacı. Bib-ID vtls000693463[Bakı]: [Avropa], [2019]12, [82] s.: portr., fotoşək            2019/1238

Qamışlı Rüstəm. (Xəlilov Rüstəm Xəlil oğlu) Laçın qaya, Çal yadıma düşəndə [Mətn] Qamışlı Rüstəm; toplayanı və tərt. ed. S.P.Pirsultanlı; red. R.Təmkin[Gəncə] Pirsultan, 2002.- 79, [1] s.

 

Qan komponentlərinin hazırlanması, istifadəsi və keyfiyyət təminatına dair təlimat [Mətn]: tövsiyyə R (95) 15 /Tərcümə: A. Həsənov; Red..: E.Məmmədova; Avropa Şurası.- Bakı: Avropa Şurası, 2004.- 265 s.

 

Qanun İnfo. Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /Qanun info; red. İ.Baharov.- B,: [s.l.], 2008.- 40 s.
 

Qanun İnfo. Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması qaydaları [Mətn] /"Qanun İnfo" jurnalı; [baş red. İ.Baharov; burax. məs. M.Əliyev]Bakı: [MMC "Meqabayt"], 2009.- 96 s.

 

Qanun pozuntuları zamanı sənədləşdirmə və müraciət qaydaları /Tərtibçi-müəllif: Ç.Qənizadə; "İnam" PlüralizmMərkəzi.- Bakı: Azərbaycan, 2001.- 32 səh.

Qara at [Mətn] /rəs. İ.Məmmədov; red. M.Namaz. Bib-ID vtls000184891.- Bakı: Gənclik, 1982.- [12] s.: şək  1982/44               

 

Qara Qarayev [Mətn]: Biblioqrafiya (Əlavələrlə və düzəlişlərlə elektron resurs).- Bakı: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.

 

Qara Qarayev [Mətn]: Biblioqrafiya.- Bakı: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2008.- 332 s.

 

Qara Qarayev [Mətn]: oçerklər /Q.Qarayev; ön sözün müəl. F.Bədəlbəyli; elmi red. G.Abdullazadə; tərt. ed. və red. Ş.Mahmudova, G.Mahmudova.- Bakı: Çinar-Çap, 2003. - 280 s.

Qarabağ atları Azərbaycan miniatürlərində 1990 [Mətn]: Təqvim /[dizayn. H.Hüseynzadə]Bib-ID vtls000131303. 1990.- Bakı: "İşıq" nəşriyyatı, 1989.- 12, [2] s.: rəng. şək         1989/944 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Erməni iddialarının "Sovet dovrü" [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 50, [2] s.: 20 sm.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Erməni işğalının nəticələri [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.].- Bakı: [s.n.], 2009.- 54, [2] s.: 20 sm.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Erməni vəhşilikləri (1905-1906) - (1918-1920) [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 46, [2] s.: 20 sm.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Xocalı soyqırımı [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 54, [2] s.: 20 sm.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 1-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: Şuşa, 2002.- 192 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 2-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: 2003.- 292 s.

 

  Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 3-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları /Red. heyəti: Ə.Abbasov və b..- B.: 2004.- 296 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 4-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: 2005.- 234 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 5-ci elmi-əməli konfransının materialları /Elmi red.: Q.Ə.Qarannı, N.Səməndər.- B.: 2006.- 252 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 6-cı elmi-əməli konfransın materialları/ Red. heyəti: Ə.Abbasov, Q.Hacıyev, K.Şükürov və b.- B.: Qanun, 2007.- 352 s.

 Qarabağ Azadlıq Təşkilatı.    Qarabağ gündəliyi [Mətn]: bülleten: 1 yanvar - 30 iyun 2013-cü il /Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Bib-ID vtls000322812. Qarabağ gündəliyi 9. Cild 9.- Bakı: [s. n.], 2013.- 144 s           Azf-274078

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ haqqında tarixi faktlar [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 54, [2] s.: 20 sm.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ müharibəsi necə başlandı [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 62, [2] s.: 20 sm.

 

"Qarabağ dünən, bu gün və sabah", elmi-əməli konfrans (8 ; 2009 ; Bakı) Qarabağ dünən, bu gün və sabah 8-ci elmi-əməli konfransının materialları [Mətn] /red. Ə. Abbasov [və b.] B:. [s. n.], 2009. 291, [1] s

  "Qarabağ dünən, bu gün və sabah", elmi-əməli konfrans (17; 2018; Bakı). "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" [Mətn]: 17-ci elmi-əməli konfransının materialları /red. heyəti Ə.Abasov [və b.]Bib-ID vtls000618181.- Bakı: [n. y.], 2018.- 317, [2] s.: cədv Azf-305362     

Qarabağ. Əsrlərin salnaməsi [Mətn]: [albom] /[lay. rəhb., baş red. M.Mərcanlı; red.: Z.Əsgərova, O.Volkova, Q.Lısenko; tərc. İ.Əsədov, E.Bağırov, Y.Pirt; elmi məsləhətçi.: Q.Hacıyev, S.Əhmədov; məsləhətçi Ə.Qarayev; baş rəssam S.Dyakov; dizayn: M.Sokolova, Y.Çirikova].Bib-ID vtls000572349.- [Dubai]: IRS Publishing House, 2016.- 253, [3] s.: portr., fotoşək., xəritə., faks., ill., 31 sm. Ar2016-2453

Qarabağ: dünən, bu gün fotoşəkillərdə [İzomaterial]: [fotoalbom] /baş red. və baş məsləhətçi. B. Baratoğlu; məsləhətçilər. A.Ə.Əhmədzadə, R.M.Əliyev.- Bakı: [İndiqo], [2007].-200 s.

 

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; layihənin rəhbəri M.Kazımoğlu; toplayıcı, tərt. ed. İ.Rüstəmzadə, Z.Fərhadov; red. L.Süleymanova; nəşrə məsul Ə.Ələkbərli, Kitab 1 Ağdam, Füzuli, Ağcabədi, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri.- B.: [Elm və təhsil], 2012.- 463, [1] s.: 25 sm.

 

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; layihənin rəhbəri M.Kazımoğlu; toplayıcılar Ə.Əfzələddin [və b.]; tərt. ed. İ.Rüstəmzadə; red. E.Abbasov; nəşrə məsul Ə.Ələkbərli, Kitab 2 Bərdə və Ağcabədi rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri.- Bakı: [Elm və təhsil], 2012.- 483, [1] s.: 25 sm.

 

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn]: Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri /layihənin rəhbəri M.Kazımoğlu; toplayanlar İ.Rüstəmzadə (tərt. ed.), S.Bağdadova; red. O.Əliyev; nəşrə məsul Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu. IV kitab.- Bakı: [Elm və təhsil], 2013.- 458, [2] s.: ill., portr., 24 sm.

 

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] AMEA, Folklor İn-tu; layihənin rəhbəri M.Kazımoğlu; toplayıb, tərt. ed. L.Vaqif qızı, red. İ.Rüstəmzadə; nəşrə məsul Ə.Ələkbərli Kitab 6 Cəbrayıl, Kəlbəcər və Tərtər rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri.- Bakı: ["Zərdabi LTD" MMC] 2013.- 465, [3] s.

 

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; lay. rəhbəri M.Kazımoğlu (İmanov); topl. tərt. ed. İ.Rüstəmzadə; red. O. Əliye nəşrinə məs. Ə. Ələkbərli. K. 8 Kəlbəcər rayonundan toplanmış folklor örnəkləri.- B.: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 437, [3] s.: portr., fotoşək., xəritə, 24 sm.

 

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; lay. rəhbəri M.Kazımoğlu (İmanov); topl., tərt. ed. və süjet göstəricisinin müəl. İ.Rüstəmzadə, red. E.Abbasov; nəşrinə məs. Ə.Ələkbərli. K. 9 Beyləqan, İmişli, Tərtər, Bərdə və Cəbrayıl rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 401, [1] s.: fotoşək., portr., 24 sm.

Qarabağ: folklor da bir tarixdir [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; lay. rəhbəri M.Kazımoğlu (İmanov); topl. tərt. ed. İ.Rüstəmzadə; red. O.Əliyev; nəşrinə məs. Ə.Ələkbərli Bib-ID      vtls000627927 Cild       K. 10 Zəngilan və Şuşa rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri.- Bakı: [Elm və təhsil], 2018.- 382, [2] s.: fotoşək., portr., 24 sm. azf-306187 

Qarabağ - irsimizin əbədi yaddaşı [Mətn] /Azərb. Respub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; [ideya və ön sözün müəl. Ə.Qarayev; red. və sözardının müəl. T.Vəliyev; fotolar. H.Hüseynzadə və b.].- Bakı: 2008.- 379, [5] s

 

Qarabağ müharibəsi [Mətn]: qısa tarix haz. A.Nağı.- Bakı: [s. n.] 2014.- 120 s.

 

Qarabağ müzakirə olunur [Mətn] /tərtibatçı. Ə.Həsənov; red. F.Məmmədov; Z.Şamilov; S.İsayev; Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 2006.- 324 s.

Qarabağ sovxoz-şərabçılıq tresti sovxozları və üzümçülük briqadalarının 1979-cu il üçün plan və sosialist öhdəlikləri [Mətn] /Azərbaycan Döv. Üzümçülük və Şərabçılıq Komitəsi. Bib-ID vtls000207351.- Ağdam: [s. n.], 1979.- 14, [2] s.: cədv     1979/1171

Qarabağ: Suallar və faktlar /Məsləhətçi və ön sözün müəllifi: N.Kaya; Bədii və texniki red.: H.Öztürk; Red.: A.Əhmədov.- Bakı: Qismət, 2005.- 156 s.

 

Qarabağ. Yaddaş [Mətn] /"Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə" İctimai Birliyi; Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi; layihənin rəh. və material. toplayan. A.Ə.Xəlilov; baş məsl. Q.Hacıyev; məsl. H.Əliyeva; red. V.Hüseynova; dizayner və tərt. S.Gülalıyev; [ön söz. B.Səfərov]Bakı: MHS-Poliqraf, 2010.- 190, [2] s., şək., xəritə.; 22 sm.

 

Qarabağ : yaddaş kitabı [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı]; red. hey. A.Nağı [və b.]; [naşir N.Həbibov].- Bakı: [s. n.] 2014.- 68 s.

 

Qarabağın gələcəyi - sülhməramlı təşəbbüslərin gələcəyidir [Mətn]: dəyirmi masa, 14 iyul 2009-cu il /Azərb. Resp.-nın Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. SAM.- Bakı: "N print studiya" MMC, 2009.- 42, [1] s. fotoşək

Qarabaği, Mirzə Həsən. (Yüzbaşov) Seçilmiş əsərləri [Mətn] /H.M.Qarabaği; tərt. N.Qarayev; red. Ə.Mirəhmədov; Azərb. SSR Elmlər Akademiyası, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu Bib-ID    vtls000226776.- Bakı: Elm, 1973.- 172, [3] s.: 20 sm. Azf-137427

Qarabaği Mirzə Həsən. (Yüzbaşov)    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mirzə Həsən Qarabaği Yüzbaşov; AEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; red. Ə.Mirəhmədov; tərt. ed. N.Qarayev. Bib-ID vtls000012438.- Bakı: Şuşa, 2000.- 184 s    Azf-215165

Qarabaği Mirzə Yusif. Məcmueyi-Vaqif və müasirini-digər /Mirzə Yusif Qarabaği, Red.: V.Quliyev; Əsəri əski əlifbadan transliterasiya edəni və çapa hazırlayanı: Ə.Bağırov, Azərbaycan EA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: Şuşa; 1999.- 152 s.

Qarabaği Sağəri. Divan [Mətn]: həyatü məmat /S.Qarabağı; nəşrə hazırl. ön söz. şərhlərin müəllifi və lüğətin tərt. G.Əmirəhmədova; red. A.Musayeva; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. Bib-ID vtls000621128.- Bakı: Nurlan, 2006.- 439, [1] s.: faks  Ar2006/2216     

Qarabaği Sədi Sani.    Əsərləri [Mətn] /Sədi Sani Qarabaği; elmi red.: M.Nağısoylu, Z.Əsgərli; red. M.Mailoğlu; nəşrə haz. və ön söz müəl.: R.Kərimov, İ.Vəliyeva; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. Bib-ID vtls000430553.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 303, [1] s          Azf-283591                 

Qarabağlar türbə kompleksi [Mətn] /Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası. Bib-ID. vtls000696386. Paralel sərlövhə. / , . Garabaghlar tomb complex / Azerbaijan Republic, Nakhchıvan Autonomous Republic.- Naxçıvan: [Əcəmi], 2018.- 189, [3] s.: ill            Ar2018/2946   

Qarabağlı Aydın. Qarabağ, onun qədim tayfaları və toponimləri [Mətn] /A.Qarabağlı; elmi red. Q.Kazımov; red. E.Kamal.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 475, [1] s.

 

Qarabağlı Əli. (Teyqubat oğlu Əliyev.) Xoşbəxtlik sorağında [Mətn] /Ə.Qarabağlı; red. A.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2006.- 107, [1] s. portr

Qarabağlı Əliyar Məmməd oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası ali məktəb üçün dərslik /Ə.Qarabağlı; [red. A.Zamanov]Bakı: Maarif, 1968.- 349, [3] s.

Qarabağlı R. Tovuz memarlığı [Mətn] /R.Qarabağlı, S.Əlihüseynli; red. Ş.S.Fətullayev-Fiqarov; rus dilinə tərc.V.Quliyeva; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu, Şəhərsalma, memarlıq tarixi və abidələrin elmi bərpa problemləri şöbəsi. Bib-ID vtls000095704. .- Bakı: Nurlan, 2009.- 95, [1] s.: fotoşək          Azf-254288                 

Qarabağlı Rizvan. Qarabulaqdan Füzuliyədək [Mətn] /R.Qarabağlı; Elmi red. Ş.S.Fətullayev-Fiqarov; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu; Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası.- Bakı: Nurlan, 2004.-   168 s. , portr., ill., xəritə, cədvəl; 21sm. 2004/1769

Qarabağlı Rizvan.       Memar Kərbəlayi Səfixan Qarabaği [Mətn] /Rizvan Qarabağlı; Red. V.Quliyev. Bib-ID vtls000036176.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 80 s.: portr., ill., fotoşək., şəcərə  Azf-211247 

Qarabağlı Roza. (Hüseynova Roza Qəzənfər qızı)   Söz dəryadır [Mətn]: aforizmlər, bayatılar, rübailər, lirik şerlər, təmsillər, rəvayət və poemalar /Roza Qarabağlı. Bib-ID vtls000024244.- Bakı: Hərbi, 1998.- 320 s.: 1 portr Azf-216774

Qarabağlı Səadət. (Mirzəyeva) Üzeyir bəy Hacıbəyovun publisistikasında musiqi məsələləri [Mətn] B.: Pedaqogika, 2004.- 80 s.

 

Qarabağlı Səadət. (Mirzəyeva) Üzeyir Hacıbəyovun publisistikasında musiqi məsələləri [Mətn] Səadət Qarabağlı; Red.: X.İsmayılqızı.- B.: Azərbaycan "Bilik" Maarifçilik Cəmiyyətinin "Bayatı" Sifariş Ədəbiyyatı Mərkəzi, 1997.- 80 s.

Qarabağnamələr [Mətn] /tər. ed. və çapa haz. A.Fərzəliyev; elmi red. N.Axundov Bib-ID   vtls000006187 Cild 1-ci kitab.- Bakı: Yazıçı, 1989.- 192 s.: ill., 20 sm. Azf-198874

 Qarabağnamələr [Mətn] /tərt. edən və çapa haz. N.Axundov; elmi red. A.Fərzəliyev. Bib-ID vtls000006193. K. 2.- Bakı: Yazıçı, 1991.- 450 s.: ill     Azf-202758        

 Qarabağnamələr. Birinci kitab [Mətn] /Tərtib edəni: A.Fərzəliyev; Elmi red.: N.Axundov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

 

Qarabağnamələr. İkinci kitab [Mətn] /Tərtib edən: N.Axundov; Elmi red.: A.Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 288 s.

 

Qarabağnamələr. Üçüncü kitab [Mətn] /Tərtib edəni: N.Axundov; Elmi red.: A.Fərzəliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.

 

 Qarabalov Elçin. Alqı-satqı: Mülki Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn] /E.Qarabalov, Ə.Həsənov; Ön söz: E.Usub.- Bakı: 2007.- 255 s.

Qaraca Rasim. Əyri evin qadını [Mətn]: hekayələr /R.Qaraca; red. M.Salur. Bib-IDvtls000149050.- Bakı: Qanun, 2009.- 351, [1] s.: port         2010/1559
 

Qaracaoğlan. Şeirlər [Mətn] /Qaracaoğlan; tərtib edənlər və ön sözün müəllifləri. İ.Öməroğlu, Q.Namazov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.-256 s.

 

Qaracayev C.Y. "Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun kommentariyası [Mətn] C.Y.Qaracayev; elmi red. Ə.Hüseynli; Azərb. Resp. Ailə, Qadınvə Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi;Azərb. Hüquqşünasları Konfederasiyası; ABACEELİ; Avrasiya Hüquqşünaslar Assosiasiyası; UNFPA.- Bakı: [s.n.] 2011.-131, [1] s.

Qaraçöp [Mətn]: ensiklopedik toplu /tərt. ed. və nəşrə haz. N.Əbdülrəhmanlı; red. hey. : A.Xeyirxəbərov [və b.]; red. İ.İlkin. Bib-ID vtls000665965.- Bakı: [Qanun], 2019.- 879, [1] s., [48] s. ill., fotoşək.: portr Azf-309642

 

Qaradağ Raif Süleyman oğlu. Neft fırtınası [Mətn] /R.Qaradağ; Tükiyə türkcəsindən Azərb. çevirən. M.Ənsərli; red. N.Məmmədov. B.: Qanun, 2009.- 253, [3] s.

 

Qaradaği Eldar Məmməd oğlu. İstilik energetikası avadanlıqları [Mətn] E.M.Qaradaği, Z.R.İbrahimov, S.H.Binnətov.- Bakı: Ocaq, 2008.- 214 s.

Qarabaği Mirzə Həsən.   Seçilmiş əsərləri [Mətn] /H.M.Qarabaği; tərt. N.Qarayev; red. Ə.Mirəhmədov; Azərb. SSR Elmlər Akademiyası, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. Bib-ID vtls000226776.- Bakı: Elm, 1973.- 172, [3] s            Azf-137429 

Qaradağlı İslaməli. İnsanlığın dastanı [Mətn] /İ. Qaradağlı; red. və ön söz D. Şahbuz; məsləhətçi. Ə.Beyləqanlı.- Bakı: Nərgiz nəşriyyatı, 2009.- 427 s.

Qarabağlı, Şəlalə Allahverdi qızı. Ədəbiyyatşünaslıqda "Əli və Nino" problemi [Mətn] /Ş.A.Qarabağlı; elmi rəhbər P.Xəlilov; elmi red. və ön sözün müəl. T.Hüseynoğlu Bib-ID vtls000270550.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 258, [2] s.: faks., 21 sm. AZF-268591

Qarabağlı Rizvan.  Qarabulaqdan Füzuliyədək [Mətn] /R.Qarabağlı; Elmi red. Ş.S.Fətullayev-Fiqarov; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu; Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası. Bib-ID vtls000037216.- Bakı: Nurlan, 2004.- 168 s.: portr., ill., xəritə, cədvəl          Azf-244847     

Qaradağlı Vüqar Aydın oğlu.  Təcvid [Mətn] /V.A.Qaradağlı; elmi red. V.Məmmədəliyev; məsləh. M.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. Bib-ID vtls000247504.- Bakı: Elm, 2012.- 357, [3] s.: cədv., şək   Azf-266598 

Qaradağski Həsənəli Ağa Xan.  Fələyin bir belə dövrü olacaqmış [Mətn]: şeirlər, tərcümələr, tarixi salnamə /Həsənəli Ağa Xan Qaradağski (Qaradaği): tərt. R.Kərimov; red. V.Quliyev, N.Əbdülrəhmanlı. Bib-ID vtls000001357.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, 2003.- 208 s.: port., foto         Azf-226939

Qaragöl Vəliş. Bir cüt hörük [Mətn]: hekayə V.Qaragöl; Red.: G.Ələkbər qızı.- Bakı: Gənclik, 2002.- 16 s.

 

Qaragöl Vəliş.   Tərəkəmə qızı [Mətn] /V.Qaragül; Red. .İsgəndərzadə. Bib-ID vtls000002546.- Bakı: Vektor NE, 2004.- 155 s      2004/1057

 

Qaraxanlı Künə Dəmir. Qaraxanlı Künə Dəmirin lətifələri [Mətn] toplayanı və tərt. ed. S.P.Pirsultanlı; red. R. Təmkin.- Gəncə: Pirsultan, 2002.- 51, [1] s.

 

Qaraisayev Nizami Məcid oğlu. Yola məhəbbətlə [Mətn] /N.M.Qaraisayev, Y.M.Piriyev I kitab.- Bakı: Təhsil NPM, 2009.- 403, [1] s.

 

Qaraqan. Bir milyon dollarım olsaydı... [Mətn]: [roman] Qaraqan.- [Bakı] [Qanun] [2014].- 244 s.

Qaraqızı, Cəvahir Aprel döyüşləri [Mətn]: [şeirlər] /C.Qaraqızı; red. və ön söz müəll. Z.Budaq; [Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, "Məhsəti" Şairlər Məclisi İctimai Birliyi]Bib-ID  vtls000630412.- Bakı: [n. y.], 2018.- 151, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm. Azf-306547

Qaraqızı Ulduzə. Azərbaycan filmlərinin yaranma tarixindən [Mətn] U.Qaraqızı; elmi red. H.Ömərova; məsul red. C.Fərəcov; red.: M.Bəyişli I kitab.- Bakı E.L. 2006.- 688 s.

 

Qaraqızı Ulduzə. Azərbaycan filmlərinin yaranma tarixindən [Mətn] U.Qaraqızı; elmi red. R.Rövşən; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi II kitab.- B.: "E.L." Nəşriyyat və Poliqrafiya Sirkəti MMC 2010.- 664, [3] s.

Qaraoğlu Fazil. Ermənilər və həqiqətlər rəsmi sənədlərlə /F.Qaraoğlu; elmi məsləhətçi. L.Məmmədova; red. Ə.Əmirbəyli, B.Abdullayev I cild.- Bakı: Nurlar, 2007.- 400 s.   250003

Qaraoğlu Fazil. Ermənilər və həqiqətlər [Mətn]: rəsmi sənədlərlə /F.Qaraoğlu; baş red. N.Mehdiyeva; red. B.Abdullayev; elmi məsləhətçi. L.Məmmədova. Bib-ID vtls000067208. II cild.- Bakı: Nurlar, 2008.- 497-935, [5] qədər: portr., şək       Azf-250000 

Qaraoğlu  Fazil. Ermənilər və həqiqətlər [Mətn]: rəsmi sənədlərlə /F.Qaraoğlu; elmi məsləhətçi. L.Məmmədova, Ə.Eyvazov; baş red. N.Mehdiyeva; red. B.Abdullayev. Bib-ID. vtls000209761 III cild.- Bakı: Nurlar, 2009.- s. 940-dan, 1279-a qədər: fotoşək  Azf-264457

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Fizika qanunlarının tədrisi [Mətn] /Zahid Qaralov; Kitabın buraxılışına məsul: Ə.Osmanlı; Elmi red.: T.Pənahov, Ə.Osmanlı.- B.: Elm, 1997.- 320 s. portr., cədv., sxem

 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Heydər Əliyev - milli ləyaqət ölçüsü [Mətn] /Z.İ.Qaralov (ön söz).- B.: Təhsil, 2015.- 405, [3] s. portr

 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. İdeologiya və mənəviyyat [Mətn] /Z.Qaralov; məsul red. G.Z.Qaralova.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2008.- 483, [1] s. portr

 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Kiçik riyaziyyatın böyük bəlaları [Mətn] /Zahid Qaralov, Əlövsət Osmanlı; Elmi red.: S.Həmidov; Red.: F.Süleymanoğlu. I kitab.- B,: Elm, 1998.- 160 s.: ill., cədvəl., 21 sm.

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Məktəblərdə peşələrə maraq və meyllərin yaranmasına təsir edən amillər [Mətn]: müəlimlər üçün metodik vəsait /Z.Qaralov, Ə.Hüseynov; [red. Ə.Ağayev]; Azərb. Döv. Elmi - Tədq. Pedaq. İn-tu.- Bakı: Maarif, 1976.- 81, [3] s.

Qaralov Zahid İbrahim oğlu.  Riyaziyyat [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinfi üçün dərslik /Z.İ.Qaralov, Ə.Osmanlı, V.Məmmədov; ümumi red. Z.İ.Qaralov; məsul red. İ.Akifqızı. Bib-ID vtls000307526. Riyaziyyat 1.- Bakı: Pedaqogika, [Azərb. resp. Təhsil Nazirliyi], 2006.- 127, [1] s.: şək., cədv            2006/2104       

Qaralov Zahid İbrahim oğlu.  Riyaziyyat [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi üçün dərslik /Z.Qaralov, Ə.Osmanlı, V.Məmmədov; ümumi red. Z.Qaralov; məsul red. İ.Akifqızı. Bib-ID vtls000307535. Riyaziyyat 2.- Bakı: Pedaqogika, [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2006.- 159, [1] s.: rəngli şək            2006/2105

Qaralov Zahid İbrahim oğlu.  Riyaziyyat [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinfi üçün dərslik /Z.Qaralov, Ə.Osmanlı, V.Məmmədov; ümumi red. Z.Qaralov; məsul red. İ.Akifqızı. Bib-ID vtls000138311. Riyaziyyat 4.- Bakı: Pedaqogika, 2008.- 207, [1] s.: cədv., şək         Azf-259121

Qaralov, Zahid İbrahim oğlu. Riyaziyyat-2. Çalışmaların həllinə kömək [Mətn]: Müəllimlər və şagirdlər üçün /Z.İ.Qaralov, Ə.C.Qəhrəmanov, V.F.Məmmədov; Elmi red.: A.Adıgözəlov, F.Həmzəyev Bib-IDvtls000025251.- Bakı: Pedaqogika, 2001.- 160 s.: 21 sm. Azf-241331  

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Tərbiyə: 3 cilddə Prinsiplər, məzmun, metodika I cild /Z.İ.Qaralov; Red.: F.Süleymanoğlu, Rəssam.: Ö.Qoçulu.- Bakı: Pedaqogika, 2003.- 268 s.

 

Qaralov Zahid İbrahim oglu. Tərbiyə: 3 cilddə Prinsiplər, məzmun, metodika, huquq II cild /Z.İ.Qaralov; Red.: F. Suleymanoglu, Rəssam.: O.Qoculu.- Bakı: Pedaqogika, 2003.- 302 s.

Qaralov Zahid İbrahim oglu. Tərbiyə: 3 cilddə Prinsiplər, məzmun, metodika, huquq III cild /Z.İ.Qaralov; Red.: F.Suleymanoglu, Rəssam.: O.Qoculu.- Bakı: Pedaqogika, 2003.- 320 s.

Qaralova, Rahilə  Gözlərin dənizdi, dalğası mənəm [Mətn]: [şeirlər] /R.Qaralova; red. S.Q.Yaradanqulu. Bib-ID  vtls000749065.- Bakı: Elm və təhsil, 2021.- 214, [2] s.: portr., 20 sm. Azf-317443

Qaralova Rahilə. Qərib həsrəti [Mətn]: [şeirlər] /R.Qaralova; red. Z.Yaqub.- Bakı: [Elm və təhsil], 2016.- 207, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

 

Qaralova Rahilə. Məndən nağıl umma, dünya [Mətn]: şeirlər.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 175, [1] s.: 21 sm.

Qaralova, Rahilə Seyfəddin qızı. Yaşamadım özüm üçün [Mətn]:[şeirlər] /R.Qaralova; red.S.Yaradanqulu.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 215,[1] s:il, portr, 21sm.      Azf-317393

Qaraməmmədli Y.A. Qəza təbabəti- fövqəladə hallarda əhaliyə psixoloji xidmətin təşkili [Mətn]: [vəsait] /Y.A.Qaraməmmədli, İ.E.Məmmədov; burax. məs. H.O.Ocaqov; Avropa Surasə Irimiqyaslə Qəzalar Uzrə Qismən Acəq sazisinin Bakıdakə Avropa Hazərləq Informasiya Mərkəzi.- Bakı: [s.n.], 2009.- 179, [1] s.

Qaraməmmədli Yasin. Riskin idarə olunmasında insan amili -psixoloji faktorlar /Y.A.Qaraməmmədli, İ.E.Məmmədov; Elmi red.: B.T.Bəkirov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 158 s.

 

Qaraoğlu Fazil. Ermənilər və həqiqətlər rəsmi sənədlərlə /F.Qaraoğlu; elmi məsləhətçi. L.Məmmədova; red. Ə.Əmirbəyli, B.Abdullayev I cild.- Bakı: Nurlar, 2007.- 400 s.

 

Qaraoğlu Fazil. Peyğəmbərimiz Hz. Məhəmmədin həyatı [Mətn] /F.Qaraoğlu; red. A.Talıboğlu.- Bakı: 2006.- 334 s. şək


Qaraoğlu Fazil.
Türk millətinin tarixi, qurduğu dövlətlər və ata-babaları [Mətn] /Fazil Qaraoğlu; elmi məsləhətçi L.Məmmədova; baş red. Ə.Əmirbəyli; red. B.Abdullayev.- Bakı: Nurlar, 2007.- 384 s.

Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu. Aralıq dənizi hövzəsinin erkən sakinləri-Türklər [Mətn] /Ç.M.Qaraşarlı; elmi red. Q.Ş.Kazımov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 278, [2] s.

 

Qaraşov Hüseyn Tapdıq oğlu. Həmkarlar ittifaqı hərəkatının əsasları [Mətn]: dərslik /H.T.Qaraşov; elmi red. M.S.Mehbalıyev; [Azərb. Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası]; Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akad.- B.: [Avropa], 2015.- 446, [2] s.

 

Qaraşov Hüseyn Tapdıq oğlu. Həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının fəaliyyətində motivasiyanın rolu [Mətn]: [monoqrafiya] H.T.Qaraşov, elmi red. Z.M.Şabanov; Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akad.- Bakı: Avropa 2014.- 207, [1] s.

Qaravəli Orxan.          Tanıdığım Nazim Hikmət [Mətn] /O.Qaravəlin söz]; layihə rəhb. Ş.Sadiq; Türkiyə türkcəsindən dilimizə uyğ. A.Qaradərəli; red. və naşir M.Xan; rəssam V.Səftərov; dizayn və qrafika T.Fərzi. Bib-ID vtls000593023[Bakı]: Xan, [2016]278, [2] s.: portr., fotoşək+ [1] əlfəçin       Ar2016/2516               

Qaravəliyev, Əhməd Mustafa oğlu. Azərbaycan istehlak kooperasiyasının tarixi [Mətn] /Ə.Qarayev; red. N. Məmmədzadə; Azərb. İstehlak Cəmiyyətləri İttifaqı. Bib-ID vtls000233126.- Bakı: Azərnəşr, 1967.- 411, [1] s.: cədv., 20 sm. Azf-107660

Qarayev Abdulla Hacıvəli oğlu.  Söz gəzər, izi qalar... /A.Qarayev; Elmi red.: Ə.Rəcəbov. Bib-ID vtls000008911. Bakı: [N&N], 2005.- 164 səh.: 1 portr Azf-236133     

Qarayev Elçin. Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində /E.Qarayev; Elmi red.: T.Mustafazadə, G.Məmmədova; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu.- Bakı: ADPU, 2005.- 160 s.

 

Qarayev Elçin Teymur oğlu. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən [Mətn]: (XVII - yüzilliyin sonu XIX yüzilliyin ortalarında): monoqrafiya /E.T.Qarayev; elmi red.: C.M.Mustafayev, H.N.Həsənov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad.Tarix İn-tu.- Bakı: Mütərcim, 2016.- 543, [1] s.: cədv., xəritə, şək., portr., 20 sm.

 

Qarayev Elçin. F. İ. Soymonovun "Xəzər dənizinin və orada həyata keçirilən Rusiya işğallarının, imperator böyük Pyotrun tarixinin bir hissəsi kimi təsviri" adlı səyahətnaməsi Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi [Mətn] /E.Qarayev; Elmi red.: T.Mustafazadə; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: ADPU, 2006.- 141 s.

 

Qarayev Elçin Teymur oğlu. İrəvan xanlığı (1747-1828) [Mətn] /E. Qarayev; elmi red. Y.Mahmudov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Avropa, 2010.- 342 s.

 

Qarayev İsmayıl Abuzər oğlu. İnsan var hələ: Mikroroman İsmayıl Qarayev; Tərtib edəni və naşiri: Q.İsmayıloğlu.- Bakı: Çinar-Çap, 2002.- 44 səh.

 

Qarayev İsmayıl Abuzər oğlu. Qanlı məktub: Mikroroman İsmayıl Qarayev; Tərtib edəni və naşiri: Q.İsmayıloğlu.- Bakı: Çinar-Çap, 2002.- 60 səh.

 

Qarayev İsmayıl Abuzər oğlu. Yalandır?: Mikroroman /İsmayıl Qarayev; Tərtib edəni və naşiri: Q.İsmayıloğlu.- Bakı: Çinar-Çap, 2002.- 39 səh.: 20 sm.

 

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsan fiziologiyası [Mətn]: tibbi biologiya ixtisası üçün dərs vəsaiti /M.A.Qarayev; red.: Ə.N.Fərəcov, A.E.Vələdov; [ön söz R.Y.Qasımov]Bib-ID vtls000762644.H. 1.- Bakı: [n. y.], 2005.- 365, [1] s.: cədv., şək Azf-319573  

 

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. Fiziologiyanın aktual problemləri [Mətn]: insan və heyvan fiziologiyası, tibb və biologiyanın bəzi fundamental və tətbiqi tədqiqatları haqqında /M.A.Qarayev; rəyçilər Ə.N.Fərəcov, Z.H.Məmmədov.- B.: Elm, 2006.- 298 s. ill

Qarayev, Miryulduz Ağabəy oğlu. Həcmi nasoslar [Mətn]: dərs vəsaiti: oxunmuş mühazirələrin qısa konspekti /M.A.Qarayev, A.Q.Məmmədov; [red. Ə.M.Mustafayev]; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu Bib-ID vtls000226609.- Bakı: Azərb. NKİ, 1973.- 102, [5] s.: şək., cədv., 20 sm. Azf-137350

Qarayev Nəsrəddin. XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri [Mətn] /N.Qarayev; nəşrə hazır. və elmi red. V. Musalı; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2010. 324, [2] s.: portr

 

Qarayev Rauf Məmməd oğlu. Rusca-azərbaycanca hüquq lüğəti [Mətn]: 25 minə yaxın termin /R.M.Qarayev.- B.: Qanun, 2007.- 346, [2] s.

 

Qarabağlı Rizvan. Qarabulaqdan Füzuliyədək [Mətn] /R.Qarabağlı; Elmi red. Ş.S.Fətullayev-Fiqarov; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu; Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası.- Bakı: Nurlan, 2004.- 168 s., portr., ill., xəritə, cədvəl; 21sm.

Qarabağlı  Rizvan.      Füzuli rayonunun memarlıq abidələri [Mətn]: [monoqrafiya] /R.Qarabağlı; elmi red. C.Qiyasi. Bib-ID vtls000545594. Monuments of architecture in Fizuli district / Rizvan Garabaghli.- Bakı: [Nafta-Press], 2017.- 251, [5] s.: portr., xəritə, plan., ill., fotoşək., cədv        Ar2017/591           

Qarayev Abdulla Hacıvəli oğlu. Müasir Azərbaycan dilində Avropa mənşəli leksik alınmalar [Mətn]: dərs vəsaiti /A. Qarayev; ixtisas red. H.Ə.Həsənov; S.M.Kirov ad. Azərbaycan Dövlət Universiteti. Bib-ID vtls000005477.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 94 s    Azf-200191     

Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Böyük Vətən müharibəsi veteranları /Siyavuş Qarayev, İmran Cəfərzadə.- B.: [ADNA ], 2005,109 səh. portr., fotoşəkillər

 

Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının yanvar şəhidləri /S.Qarayev, İ.Cəfərzadə; Red.: F.Şükürbəyli.- B.: ADNA, 2004.- 228 s.

 

Qarayev Telman Fərman oğlu. Sənətin keçdiyi yollar [Mətn] /T.F.Qarayev; red. B.Sadıqov;önsöz B.Nəbiyev; məsləhətçi Anar; naşiri A.Dənzizadə. K. 1.- B.: [Apostroff], 2014.- 518, [6] s. ill., portr., fotoşək

 

Qarayev Z.İ. Diş-çənə anomaliyalarının yayılmasında və strukturunda inbridinqin roluna dair tibbi-genetik məsləhətlər: Metodik tövsiyə /Resenzentlər: Y.Ə.Yusubov, Ş.İ.Mahalov, F.A.Sultanova; N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: Təbib, 1999.- 11 səh.: cədvəl

Qarayev Z.Ş.   Yarımkeçiricilər kimyası [Mətn] /Z.Ş.Qarayev, B.H.Həsənov; [red. N.Q.Hüseynov]; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti. Bib-ID vtls000209080.- Bakı: Elm, 1977.- 44, [3] s.: cədv       1977/95                       

Qarayev, Zaman Sadıq oğlu. Xarqo [Mətn]: roman /Z.Qarayev; Red.: Q.Həsənov.- Bakı: Şirvannəşr, 1998.- 72 s.: 1 portr., 20sm.  1998/254

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Məhəmməd Nəsirəddin Tusi: elm, saf əxlaq dünyasına açılan qapı [Mətn] Z.Qaralov; məsul red. A.A.Abaszadə, G.Qaralova I cild.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 391, [1] s.

 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Məktəbdə peşə oriyentasiyası üzrə iş [Mətn]: müəllimlər üçün metodik vəsait /Z.İ.Qaralov (ümumi red.), Ə.M.Hüseynov, S.K.Seyidbəyova; [red. İ.Hümmətov, Ş.Əhədova]; Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutu.- Bakı: Maarif, 1974.- 205, [3] s.

Qaraoğlu Fazil. Ermənilər və həqiqətlər rəsmi sənədlərlə /F.Qaraoğlu; elmi məsləhətçi. L.Məmmədova; red. Ə.Əmirbəyli, B.Abdullayev I cild.- Bakı: Nurlar, 2007.- 400 s.   250003

Qaraoğlu Fazil. Ermənilər və həqiqətlər [Mətn]: rəsmi sənədlərlə /F.Qaraoğlu; baş red. N.Mehdiyeva; red. B.Abdullayev; elmi məsləhətçi. L.Məmmədova. Bib-ID vtls000067208. II cild.- Bakı: Nurlar, 2008.- 497-935, [5] qədər: portr., şək       Azf-250000

Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu. Troyalılar türk idilər /Ç.M.Qaraşarlı;elmi red. T.Hacıyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 79, [1] s.

Qarayev, Abdulla İsmayıl oğlu.  Kibernetika və fiziologiya [Mətn] /A.Qarayev, Ş.Hacıyev; red. S.Cəbiyeva, F.Sahib Bib-ID vtls000018718.- Bakı: Azərnəşr, 1969.- 56 s. [2]: 20 sm. azf-115896.

Qarayev Azər İslam oğlu. Bakalavr dərəcəsi alanlar üçün Maliyyə kursunun öyrənilməsinə dair metodik göstərişlər [Elektron resurs] A.İ.Qarayev; elmi red. M.M.Sadıqov; rəyçilər N.Xudiyev, M.Mirzəyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, ADİU.- Bakı: [s.n.] 2007.- 82 s.

 

Qarayev M.İ., Musayev N.C., Quluzadə T.H. Riyaziyyat 2 Proqram və test nümunələri.- Bakı: 2011.- 50 s.
 

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsanın anatomiyası: dərslik /M.A.Qarayev; Rəyçilər: M.S.Abdullayev; M.R.Mehdiyev; Ş.A.Məhərrəmov.- B.: [Təhsil], 2005.- 464 s.

 

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsan fiziologiyası [Mətn]: [2 hissədə] /M.A.Qarayev; rəyçi. Ə.N.Əliyev, M.R.Mehdiyev; red. Ə.N.Fərəcov, A.E.Vələdov.-I hissə.- B.: Tİ-MEDİA, 2005.- 366 s.

 

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsan fiziologiyası [Mətn]: [2 hissədə] /M.A.Qarayev; Rəyçi: Ə.N.Əliyev, M.R.Mehdiyev; Red.: Ə.N.Fərəcov, A.E.Vələdov.- II hissə.- 396 s.

 

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. Yuxu fazalarının elektroensefaloqrafik assimmetriyası [Mətn]: monoqrafiya M.A.Qarayev, L.M.Tağızadə; rəyçi. R.Y.Qasımov, Ə.N.Əliyev; elmi red. T.M.Ağayev.- Bakı: Elm, 2005.- 292 s.

 

Qarayev Rauf Məmməd oğlu. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında beynəlxalq təşkilatların qərarlarının əhəmiyyəti və beynəlxalq hüquq [Mətn] R.M.Qarayev; elmi red. İ.R.Məmmədzadə; Azərb. Resp. Milli Elmlər Akad., Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu B.: [s.n.] 2012.- 343, [1] s.

 

Qarayev Rauf Məmməd oğlu. İngiliscə-azərbaycanca böyük hüquq lüğəti (Birinci nəşr).- Bakı: Qanun, 2009.- 648 s.

 

Qarayev Rauf Məmməd oğlu. İngiliscə-rusca-azərbaycanca hüquq lügəti [Mətn] R.M.Qarayev, Z.H.Əliyev; red. və ön söz müəl. E.Süleymanova; Azərb. Resp. İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).- Bakı: ["RS" PP] 2013.- 529, [1] s.

 

Qarayev Rauf Nəcməddin oğlu. Üzən neft-qaz mədən qurğuları Offshore floating structures for oil and gas industry /R.N.Qarayev, M.İ.Mədətov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2004.- 336 s., ill., şəkilli, cədvəl; 24 sm.

 

Qarayev S.F. Nano texnoloji materialşünaslığın əsasları [Mətn] S.F.Qarayev (elmi red.), S.M.Mustafayev; rəyverən. M.B.Babanlı [və b.] B.: [s.n.] 2013.- 199, [1] s.

 

Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının yanvar şəhidləri /S.Qarayev, İ.Cəfərzadə; Red.: F.Şükürbəyli.- B.: ADNA, 2004.- 228 s.

 

Qarayev Tamerlan Yelmar oğlu. Cinayətin tövsifinin nəzəri əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /T.Qarayev, R. Şəmsizadə; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; elmi red. F.Səməndərov.- B.: ADU, 1989.- 76, [2] s.

 

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatında faciə janrı [Mətn] /Yaşar Qarayev; Red. H.Orucəli; Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1965.- 192 s.

Qarayev Yaşar Vahid oğlu.  Azərbaycan realizminin mərhələləri [Mətn] /Y.Qarayev; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; red. K.Talıbzadə. Bib-ID vtls000018614. Realizm.Sənət və həqiqət.- Bakı: Elm, 1980.- 258 s Azf-165061

Qarayev Yaşar Vahid oğlu.     Ədəbi üfüqlər [Mətn] /Y.V.Qarayev; [red. M.Ələkbərli] Bib-ID vtls000178054.- Bakı: Gənclik, 1985. 286, [2] s.: portr., şək            Azf-183795

Qarayev Yaşar Vahid oğlu.     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: beş cilddə /Y.Qarayev; tərt. ed. Ş.Alışanlı, A.Bağırova; red. Ş.Alışanlı; , Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. Bib-ID vtls000508923. C. 1.- Bakı: Elm, 2015.- 664, [4] s.: portr         Azf-291570

Qarayev Yaşar Vahid oğlu.     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: beş cilddə /Y.Qarayev; tərt. ed. Ş.Alışanlı, A.Bağırlı; elmi red. Ş.Alışanlı; , Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. Bib-ID vtls000508826. C. 3.- Bakı: Elm, 2015.- 907, [1] s.: portr         Azf-291577

Qarayev Yaşar Vahid oğlu.     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: beş cilddə /Y.Qarayev; tərt. ed. Ş.Alışanlı, A.Bağırlı; elmi red. Ş.Alışanlı; , Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. Bib-ID vtls000508931. C. 4.- Bakı: Elm, 2016.- [1] v. portr., 772, [4] s            Azf-291584     

Qarayev Yaşar Vahid oğlu.     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: beş cilddə /Y.Qarayev; tərt. ed. Ş.Alışanlı, A.Bağırlı; elmi red. Ş.Alışanlı; , Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. Bib-ID vtls000508938. C. 5.- Bakı: Elm, 2016.- [1] v. portr., 727, [1] s            Azf-291588     

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. İlyas Əfəndiyev [Mətn] /Y.V.Qarayev; [red. V.Paşayev]; Azərbaycan SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: 1987.- 50, [1] s.

 

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. Meyar-şəxsiyyətdir /Y.Qarayev; red. A.Səfiyev.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 451, [3] s., portr.; 21 sm.

 

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. Poeziya və nəsr [Mətn] /Y.Qarayev; red. və ön sözün müəl. M.Cəfər.- Bakı: Yazıçı, 1979.- 196, [4] s.

Qarayev, Yaşar Vahid oğlu. Poeziyanın kamilliyi [Mətn] /Y.V.Qarayev, Ş.M.Salmanov; red. A.Səfiyev Bib-ID vtls000010399.- Bakı: Yazıçı, 1985.- 192, [4] s., [4] v. fotoşək.: portr., 21 sm. Azf-186612

Qarayev Yaşar Vahid oğlu.     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: beş cilddə /Y.Qarayev; tərt. ed. Ş.Alışanlı, A.Bağırlı; elmi red. Ş.Alışanlı; , Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. Bib-ID vtls000508828. C. 2. Poeziya və nəsr.- Bakı: Elm, 2015.- [1] v. portr., 629, [3] s Azf-291573     

Qarayev Yaşar Vahid oğlu. Tarix: yaxından və uzaqdan [Mətn] /Y. Qarayev; Red.: Ş. Alışanov; AEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.B.: Sabah 1996.- 712 s.

Qarayev Z.Ş.  Yarımkeçiricilər kimyası [Mətn] /Z.Ş.Qarayev, B.H.Həsənov; [red. N.Q.Hüseynov]; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti. Bib-ID vtls000209080.- Bakı: Elm, 1977.- 44, [3] s.: cədv      Azf-223802

Qarayev Zakir Ömər oğlu. Tibbi mikologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /Z.Ö.Qarayev, T.Ə.Əliyev, A.İ.Qurbanov; rəyçilər. M.Davatdarova, G.Nəsrullayeva, Ə.Səmədov.- Bakı: Təbib, 2007.- 409, [1] s., [4] v. şək. cədv., şək

Qarayev, Zaman Sadıq oğlu. Xarqo [Mətn]: roman /Z.Qarayev; Red.: Q.Həsənov.- Bakı: Şirvannəşr, 1998.- 72 s.: 1 portr., 20sm.  1998/254

Qarayev Zəlimxan Şamil oğlu. Bio qeyri-üzvi və biofiziki kimya [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Z.Ş.Qarayev; rəy verənlər. X.S.Məmmədov, R.Y.Əliyev; ixtisas red. P.H.Rüstəmov I hissə.- Bakı: Maarif, 1988.- 285, [3] s.
 

Qarayev Zəlimxan Şamil oğlu. Qeyri-üzvi kimya [Mətn]: tibb institutu üçün dərs vəsaiti /Z.Ş.Qarayev.- Bı: Maarif, 1975.- 433, [3] s.

Qarayev Zəlimxan Şamil oğlu.  Planetimizin kimyası və canlı aləm [Mətn] /Z.Ş.Qarayev; red. [N.Səfalı ] Bib-ID vtls000203214.- Bakı: Azərnəşr, 1978.- 152, [4] s           Azf-156919

 

Qarayeva Gülxanım İbrahim qızı. Ərəb ölkələrinin orta əsrlər və yeni dövr tarixi [Mətn] /G.Qarayeva, A.Hacıqədirli; elmi red. N.Ç.Axundova; rəyçilər B.O.Əziz [və b.]B.: Adiloğlu, 2012.- 451, [1] s.: cədv

Qarayeva  Gülxanım.  Səudiyyə Ərəbistanı-ABŞ münasibətləri [Mətn] /G.Qarayeva, A.Hacıqədirli. Bib-ID. vtls000046149.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 103, [1] s          Azf-254418

Qarayeva Hicran Ələsgər qızı.   Azərbaycan dilində nitq etiketlərinin öyrədilməsi məsələləri [Mətn] /Hicran Qarayeva; Elmi red.: N. Cəfərov; Rəyçilər: B.Həsənli, Ə.Abbasov. Bib-ID vtls000018130.- Bakı: Təhsil, 1999.- 100 s    Azf-214407

 

Qarayeva Mehriban Cəfər qızı. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciətin prosessual mexanizmləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasına qarşı verilən şikayətlərin məqbulluğu barədə qərarların icmalı; /M.Qarayeva; elmi red. Ə.Əliyev; red. F.Əliyeva; [ön söz. A.Mustafayeva]; Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası.- B.: [s. n.], 2015.- 503, [1] s.

Qardaş köməyi /Elmi red.: Kamal Talıbzadə, Paşa Əlioğlu; Transliterasiya edən, ön sözün müəllifi və müəlliflər haqqında məlumatların tərtibçisi: Nəzakət Qafqazlı. Bib-ID. vtls000004117.- Bakı: Nurlan, 2002.- 200 səh         Ar2002/824

Qarı nənə və övladları [Mətn] /toplayan və tərtib ed. B.Şahsoylu. Bib-ID vtls000008096.- Bakı: Gənclik, 1986.- 76, [3] s.: şək     1986/682                     

Qarın boşluğu üzvlərinin təxirəsalınmaz cərrahlığı [Mətn]: rəhbərlik /İ.M.Məmmədov, Ə.H.Əşrəfov, A.Ə.Qeybullayev [və b.]; red. H.A.Sultanov; tərt. Ə.M.Rüstəmov; elmi red. B.A.Ağayev; sponsor M.İ.İbrahimov Bib-ID vtls000020592.- Bakı: Yazıçı, 1998.- 381 s.: ill., cədv., 20 sm. Azf-212103

Qarin-Mixaylovski Nikolay. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N.Qarin-Mixaylovski; rus dilindən tərc. ed. Ə.Şükürlü.- B.: Şərq-Qərb, 2007. -192 s.

 

Qars müqaviləsi /Tərtib edən və ön sözün müəllifi: H.Məmmədov (Qaramanlı); Elmi red.: N.Əhmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2004.- 84 s.

 

Qasımxanlı Bayram Əlibəşir oğlu. Təsviri incəsənətdə və memarlıqda işlənən sözlərin lüğəti və mənaları [Mətn] /B.Ə.Qasımxanlı; red. E.Avalov; rəssam G.Qasımxanlı; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti. Bib-ID vtls000744028.- Bakı: [Nurlan], 2011.- 70, [1] s.: il., portr., fotoşək., faksimile Azf-316804

Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Dünyanın tacı türklər [Mətn]: tarixi, siyasi-ideoloji əsər.-Bakı 2006.- 351 s.

Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Güney Azərbaycan Türkləri son 100 ildə /A.M.Qasımlı; red. G.Ə.Yenisey; naşir. M.Bilgin.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 202, [2] s.; 20 sm.

Qasımlı Aydın Mədət oğlu. O və Biz.-Bakı Elm 2009.461 s.


Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Türklər tarixi oçerklər /A. M.Qasımlı (ön söz əvəzi); red. A.C.Abbaslı; naşir Türk Oğlu.-Bakı : [MMC], 2012.- 530, [2] s.

 

Qasımlı İldırım Əvəz oğlu. Heydər Əliyevin bioqrafiyası [Mətn] İ.Ə.Qasımlı, U.İldırım; Red.: R.Tapdıq; Ön sözün müəllifi: X.Alovlu I kitab.- B.: Dünya, 1998.- 152 s.

Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu. Aşıq sənəti [Mətn]: Qaynaqlar, tarixi yaranışı və mühitləri /M.P.Qasımlı; AEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; Elmi red.: İ.Abbaslı. Bib-ID vtls000023690.- Bakı: Ozan, 1996.- 260 s.: portr    Azf-210582

Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu. Ozan-aşıq sənəti [monoqrafiya] /M.P.Qasımlı; elmi red. Bəhlul Abdulla; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Uğur, 2011.- 304 s., portr., cədv.; 20 sm.
 

Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu. Şah İsmayıl Xətayinin poeziyası [Mətn] /M.P.Qasımlı; elmi red.A.Rüstəmova; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 176 s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi: 2 hissədə.- 1918-1945-ci illər: Ali məktəblər üçün dərslik I hissə /.Qasımlı; Elmi red.: .Fətəliyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2003.- 380 s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi [Mətn]: 2 hissədə 1918-1945-ci illər: Ali məktəblər üçün dərslik /Musa Qasımlı; elmi red. və rəyçilər. M.Fətəliyev, F.Yusifzadə.-B.: Adiloğlu, 2007. -380 s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın baş nazirləri /M.Qasımlı, C.Hüseynov.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 133 s., portr.; 21 sm.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi [Mətn] /M.Qasımlı; E.Hüseynova; elmi red.: N.Əlibəyli.- B.: Adiloğlu, 2003.- 112 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Heydər Əliyev - İstiqlala gedən yol (1969-1987-ci illər) [Mətn] /M.Qasımlı; Məsləhətçi: R.Mehdiyev; Red. Ə.Həsənov; Rəyçi: Ə.Mehdiyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2006.- 608 s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. SSRİ-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək 1960-1979 /Musa Qasımlı; Elmi red. Ə.Həsənov; Ön sözün müəl. B.Baysal I cild.- B.: Adiloğlu, 2007.- 560 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. SSRİ-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək 1979- 1991 /M.Qasımlı; elmi red. Ə.Həsənov.- II cild.- B.: Adiloğlu, 2009.-394, [6] s.

 

Qasımlı Ramiz Asəf oğlu. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında "kiçik" adam obrazlarının ictimai-bədii funksiyası [monoqrafiya] /R.A.Qasımlı; elmi red. Ə.A.Quliyev; AMEA, Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İn-un ədəbiyyatşünaslıq şöbəsi.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 215, [1] s., portr.; 20 s.

 Qasımlı Ülviyyə.  Azərbaycan dilinin Şimal və Cənub təzahürləri [Mətn]: (Sosiolinqvistik təhlil təcrübəsi) /Elmi red. N.Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi. Bib-ID vtls000047271.- Bakı: AzAtaM, 2007.- 120 s            Azf-247114   

Qasımoğlu, Nəriman. Oxu [Mətn]: Quran açıqlaması /N.Qasımoğlu Bib-ID  vtls000660007.- Bakı: Təhsil, 2018.- 358, [2] s.: 24 sm. Azf-309201

Qasımoğlu Nəriman. (Qasımzadə Nəriman Qasım oğlu.) Oxu müqəddəsliyi /N.Qasımoğlu.- Bakı: Təhsil, 2005,220 səh.portr., ill

Qasımov Adil Abbas oğlu.      Sosializmdə maddi həyat səviyyəsi [Mətn]: Azərbaycan sənaye işçiləri timsalında /A.A.Qasımov; red. Z.Ə.Səmədzadə; Azərb. SSR Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İn-tu.Bib-IDvtls000233098.- Bakı: AzSSR EA, 1967.-152, [4] s.: cədv       Azf-106665

Qasımov Akif Təmraz oğlu. Azərbaycanda memarlıq klimatologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /A.T.Qasımov; rəyçilər. F.M.Hüseynov, N.Ə.Əliyev/- Bakı: [Təhsil NPM], 2009.- 249 s., şək., sxem., fotoşək., cədv.; 25 sm.

 

Qasımov Aqil Qadir oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında çəyirdəkli meyvə ağaclarına zərərverən həşəratlar və onların entomofaqları [Elektron resurs]: [monoqrafiya] /[A.Q.Qasımov]; elmi red. Z.M.Məmmədov; Azərb. Resp., Naxçıvan Muxtar Respublikası. Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2015.- 144 s.: şək., cədv., xəritə,
 

 Qasımov Alış Məmiş oğlu. Azərbaycan Respublikasının pensiya hüququ: Dərs vəsaiti /Alış Qasımov, Mayis Əliyev; Elmi red.: İ.İ.İsmayılov; Rəyçilər: Z.H.Sadıqov, R.İ.Mürşüdov, Z.N.Dadaşov.- B.: Digesta, 2001.- 144 s.

 Qasımov Alış Məmiş oğlu.
Əmək hüququ [Mətn]: dərslik /A.M.Qasımov; Elmi red.: İ.İ.İsmayılov; Rəyçilər: M.N.Əliyev, Z.İ.Cəfərov, Z.N.Dadaşov.- B.: Adiloğlu, 2007.-560 s.

 

 Qasımov Alış Məmiş oğlu. Əmək hüququ: Ümumi hissə [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.Qasımov; Red.: İ. İsmayılov; Rəyçilər: M.Əliyev, Z.Cəfərov, Z.Dadaşov, V.Quliyev.- B.: Qanun, 2005.- 280 s.

 

Qasımov Alış Məmiş oğlu. Əmək və bəzi mülki hüquq münasibətlərinin oxşar və fərqli cəhətləri [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Qasımov; elmi red. Y.Ə.Mehdiyev; rəyçilər. M.B.Rəsulov [və b.]; M.Ə.Rəsulzadə adına BDU.- Bakı: BDU, 1994.- 91 s.

 

Qasımov Alşan Ədil oğlu. Unudulmaz illərin salnaməsi [Mətn] /Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti ; A. Ə. Qasımov; [elmi red. M.Alıcanov]B.: [s. n.], 1984.- 38 , [2] s.

 

Qasımov Aydın Eylas oğlu. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn] /A.E.Qasımov; elmi red. F.Y.Səməndərov; baş məsləhətçi. və ön söz. H.Qurbanov; məsləhətçilər. B.Zahidov, F.Cavadov.- B.: Qanun, 2008.- 732, [4] s. portr

 

 Qasımov Aydın Eylas oğlu. Azərbaycanda cəza-icra hüququnun yaranması və inkişaf mərhələləri [Mətn]/A.E.Qasımov; elmi red. F.Y.Səməndərov.- Bakı: Qanun, 2010.- 515, [1] s.

 

 Qasımov Aydın Eylas oğlu. Cəza-icra hüququ tarixi [Mətn]: 5 cilddə: [monoqrafiya] /A.E.Qasımov; məsləhətçi. F.M.Ələsgərov; elmi red. F.Y.Səməndərov; buraxılışa məsul. E.Ş.Məmmədov I Cild.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 463, [1] s., portr., cədv.
 

 Qasımov Aydın Eylas oğlu. Cəza-icra hüququ tarixi [Mətn]: 5 cilddə: [monoqrafiya] /A.E.Qasımov; məsləhətçi. F.M.Ələsgərov, T.H. Aslanov; elmi red. F.Y.Səməndərov; buraxılışa məsul. E.Ş.Məmmədov II Cild.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 463 [1] s., portr., cədv., faks.
 

 Qasımov Aydın Eylas oğlu. Cəza-icra hüququ tarixi [Mətn]: beş cilddə: [monoqrafiya] /A.E.Qasımov; ön söz. V.Əliyev; elmi. red. F.Y.Səməndərov; məsləhətçi. F.M.Ələsgərov, T.H.Aslanov III Cild.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004.- 463, [1] s., cədv., şək.

 

 Qasımov Azər Ərəstun oğlu. İnşaat mexanikası [Mətn]birinci kitab.- B.: Az.İMU, 1994.- 216 s. ill

Qasımov Cavanşir Nağı oğlu. Fövqəladə hallarda iqtisadiyyat obyektlərinin işinin dayanıqlığı [Mətn]: texniki ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /C.N.Qasımov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti. Bib-ID. vtls000500500.- Bakı: [AzTU], 2015.- 293, [2] s.: cədv., xəritə, şək      Azf-291015

 Qasımov Cəlal. Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanlarının qısa tarixi [Mətn]: dərslik /Cəlal Qasımov, Xəqani Bağırov; Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev adına Akademiyası; baş məsləhətçi. E.Mahmudov; elmi red. Z.Yusif-zadə; rəyçilər. M.Qasımlı, O.Sultanov.- B.: MTN-nin nəşriyyatı, 2008.- 492 s.

Qasımov Cəlal Əbil oğlu.    Abdulla Surun həyatı və yaradıcılığı [Mətn]: [monoqrafiya] /C.Qasımov; elmi red. və ön söz müəl. K.Əliyev. Bib-ID vtls000557918.- Bakı: Təhsil, 2004.- 136 s      Azf-298572     

Qasımov Cəlal Əbil oğlu.        Ədəbi məhkəmələr [Mətn]: [monoqrafiya] /C.Qasımov; elmi red. və ön söz müəll. K.Əliyev. Bib-ID vtls000557894.- Bakı: ["Zərdabi LTD" MMC], 2012.- 302, [2] s.: portr., faks., ill    Azf-298617     

 Qasımov Cəlal. Milli təhlükəsizliyin əsasları [Mətn]: dərslik /C.Qasımov, N.Nağıyev; elmi red. Z.Yusif-zadə; Azərb. Resp. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev ad. Akad-sı.- B.: [MTN-nin H.Əliyev ad. Akad.], 2015.- 407, [1] s.
 

Qasımov Cəlal. Repressiyadan deportasiyaya doğru [Mətn] /C. Qasımov; Baş məsləhətçi: N.Abbasov; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Y. Qarayev; Rəyçilər: K. Əliyev, Ş. Vəliyev; Naşiri: T. Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1998.- 292s.

 

Qasımov Cəlal. Yaddaşın bərpası [Mətn] /C.Qasımov; Elmi red.: Y.Qarayev; Rəyçilər: B.Vahabzadə, K.Əliyev.- B.: Mütərcim, 1999.- 256 s.

 

Qasımov, Cəlal Əbil oğlu. Hərbi psixologiya [Mətn]: dərslik /C.Ə.Qasımov, E.İ.Şəfiyeva, N.S.Əhmədov; elmi red. və ön sözün müəl. Ə.S.Bayramov; baş məsləhətçi Z.M.Yusifzadə; Azərb. Resp. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyası. Bib-ID vtls000557921.- Bakı: Vətən, 2004.- 261, [3] s.: şək., cədv., 22 sm. Azf-298570

Qasımov, Cəlaləddin. Tariximizin açılmamış sirləri [Mətn] /C.Qasımov; red. E.Tovuz Bib-ID vtls000559970.- Bakı: [Nurlar], 2015.- 247, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm. Azf-299058

Qasımov Elmar Mustafa oğlu. Göz xəstəliklərinin diaqnostikası [Mətn] /E.M.Qasımov, V.Ə.Aslanova.- Bakı: [s.n.], 2009.- 271, [1] s.

 

Qasımov Etibar Əhməd oğlu. Azərbaycanın orta əsr şəhərlərinin su təchizatı: I-V əsrlər: tarixi-arxeoloji tədqiqat /E.Ə.Qasımov; Elmi red., ön sözün müəllifi, nəşrə hazırlayan: Ə.H.Babayev, rəssam: R.Cəfərova; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Adiloğlu, 2002.- 200 səh.: ill., 20 sm.

 

Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu. Azərbaycan faunası [Mətn]Xərçənglər (Crustacea) /Ə.H.Qasımov; red. Y.Ə.Əbdürrəhmanov; Azərb. SSR EA, Zoologiya İn-tu IV cild, 1-ci buraxılış.- Bakı: Elm, 1976.- 249, [3] s.

 

Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu. Xəzər dənizi [Mətn] Ə.Qasımov; rəyçilər. O.Q.Mironov, Y.İ.Staroboqatov, Q.N.Bujinskaya.- B.: Elm, 1999.- 208 s.

 

Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu. Xəzər dənizi planktonunun ekologiyası /Əbdül Qasımov; Rus dilindən tərcümə edəni: A.R.Əliyev; Rəy verən; M.Ə.Salmanov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Zoologiya İnstitutu B.: Adiloğlu, 2004.- 550 s.

Qasımov Əbdülhəmid Səmid oğlu. Maşınqayırma müəssisələrinin layihələndirilməsi və renovasiyası [Mətn]: dərslik /Ə.S.Qasımov, N.D.Yusubov; elmi red. V.Z.Mövla-zadə; rəyçilər V.A.Abbasov, V.C.Hacıyev.- Bakı: Təhsil, 2007.- 391, [1] s., cədv., şək.; 21 sm.

 

Qasımov Ədalət Qasım oğlu. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi [Mətn]: 1969-2003-cü illər /Ə.Q.Qasımov; layihənin rəhbəri, elmi red. və ön sözün müəl. Y.Mahmudov; məsləhətçi İ.M.Hacıyev; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Turxan, 2013.- 263, [1] s.: portr., 25 sm.

 

Qasımov Ədalət. Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası [Mətn]: XX əsrin 70- 80- ci illəri /Ə.Qasımov; elmi red.: Y.Mahmudov; AMEA., A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Təhsil, 2009.- 302, [1] s. fotşək

 

Qasımov Ədalət Qasım oğlu. Heydər Əliyevin tərəqqi strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası [Elektron resurs]: XX əsrin 70- 80- ci illəri Ə.Q.Qasımov.- Bakı: 2009.- 412 s.

 

Qasımov Əlfi. Toy gecəsi [Mətn]: romanlar /Ə.Qasımov; [red. O.Salamzadə]Bakı: Yazıçı, 1985.- 382, [2] s.


Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Əlfi Qasımovun anadan olmasının 80 illik yubileyinin qeyd olunması: Metodik tövsiyələr /Tərtib edəni: N.Alışova.-
Bakı: 2006.- 15 s.

 

Qasımov F.H. Sahibkarlığın əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /F.H.Qasımov, İ.H.İsmayılov, L.F.Qasımova; rəyçilər.Y.R.Abdullayev, T.N.Əliyev, Ş.A.Səmədzadə; [red.İ.M.Mahmudov]Bakı: [Milli Aviasiya Akademiyası], 2008. 602,[1]s.

 

Qasımov Fərman Hüseyn oğlu. İnnovasiyalar: yaranması yayılması və inkişaf perpektivləri [Mətn] /F.H.Qasımov, Z.M.Nəcəfov; elmi red. T.N.Əliyev; rəyçilər. R.M.Cəbiyev, Y.R.Abdullayev.- B.: Elm, 2009.- 416 s.: cədv., 22 sm.

 

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı məsələləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /Himalay Qasımov, Nəcəf Nəcəfov; Elmi red. N.Cəfərov; Rəylərin müəl. E.Quliyev, B.Həsənli; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 260 s.

 

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. Müasir Azərbaycan romanı [Mətn]: janrın poetikası və tipologiyası /H.Qasımov; Elmi red. A.h.Hacıyev; Rəyçi. T.C.Novruzov, N.F.Qasımova N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: ADPU; 1994.- 148 s.

 

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. Müasir Azərbaycan romanı və onun qaynaqları [Mətn] /H.Qasımov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Red. A.Hacıyev; Rəyçi. N.Qasımova.- B.: ADPU, 1994.- 46 s.

Qasımov, Hüseynağa Qulam oğlu. Fizika- vahidlər, cihazlar, sabitlər, düsturlar: Abituriyentlər üçün vəsait /H.Qasımov, M.Kazımov, F.Fəttayev; Red.: R.M.Şahbazov Bib-ID  vtls000002552.- Bakı: Mütərcim, 2004.- 64 səh.: 14 sm. 2004-1035

Qasımov Xeyirbəy Sabir oğlu.
Azərbaycan mədəniyyəti [Mətn]: XVI-XVII əsrlər /Xeyirbəy Qasımov; Elmi red. O.Ə.Əfəndiyev; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.Bakı: Nurlan, 2002.-170 s.

Qasımov Xeyirbəy Sabir oğlu. Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti.-Bakı: Aspoliqraf, 2008.

Qasımov İkram Ziyad oğlu. Azərbaycan dilində hərbi terminoloji leksikanın təşəkkülü və inkişafı İ.Z.Qasımov; Elmi red.: N.Q.Cəfərov; Rəyçilər: K.B.Hacıyev, Ə.Q.Quliyev.- B.: Nurlan, 2001.- 98 səh.
 

Qasımov İkram Ziyad oğlu. Azərbaycan terminologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /İ.Qasımov; elmi red. S.A.Sadıqova; rəyçilər. A.M.Babayev, H.K.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Un-ti.- Bakı: Mütərcim, 2007.- 261, [3] s.

 

Qasımov İkram Ziyad oğlu. Azərbaycan terminologiyasının əsasları [Mətn]: universitetlərin magistratura pilləsi üçün dərslik /İ.Qasımov; elmi red. S.A.Sadıqova; rəyçilər A.M.Babayev [və s.]B.: [Kitab aləmi], 2011.- 219, [1] s.: 20 sm.

Qasımov, İkram Ziyad oğlu.  Müasir Azərbaycan dilində hərbi terminlərin yaranma yolları [Mətn] /İ.Qasımov; elmi red.: K.M.Abdullayev, Ə.Q.Quliyev. Bib-ID  vtls000014838.- Bakı: Nurlan, 2000.- 216 s.: 20 sm.    Azf-218099  

Qasımov İmran Həşim oğlu.   İllər keçir [Mətn]: roman /İ.H.Qasımov, H.Seyidbəyli; [red. R.Hacıyeva] Bib-ID vtls000232104.- Bakı: [Gənclik], 1968.- 212, [4] s          Azf-110894 

Qasımov İmran Həşim oğlu.   İllər keçir [Mətn]: roman /İ.Qasımov, H.Seyidbəyli; [red. S.Məmmədova] Bib-ID vtls000231772.- Bakı: Gənclik, 1969.- 211, [1] s Azf-139672     

Qasımov İmran. Ölkələr və insanlar [Mətn] /İ.Qasımov; tərt. ed. E.Axundova.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 215, [1] s.

Qasımov İmran Həşim oğlu.   Uzaq sahillərdə [Mətn]: povest /İ.H.Qasımov, H.M.Seyidbəyli; rəss. O.Sadıqzadə; [red. R.Salamova] Bib-ID vtls000239198.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1961.- 322, [2] s.: ill., portr Azf-78740 

Qasımov Himalay Ənvər oğlu. Azərbaycan şeirinin poetik xüsusiyyətləri [Mətn]: süjetli lirikası: dərs vəsaiti /H.Qasımov; Elmi red.: A.M.Hacıyev; Rəyçilər: T.C.Novruzov, M.M.Nağıyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: 1996.- 144 s.

Qasımov  Kamran.     Mirassız varislər [Mətn]: detektiv-sənədli roman /K.Qasımov. Bib-ID. vtls000620479.- Bakı: Zero, [OL MMC], 2014.- 126, [2] s.: portr           Ar2014/2767

Qasımov Qardaşxan Musa oğlu. Həndəsə [Mətn]: müstəvi üzərində /Q.M.Qasımov; [elmi red. S.S.Axundov]; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu.- Bakı: APİ, 1976.- 376, [1] s.

 

Qasımov Qasım Məmmədəli oğlu. Fizika [Mətn]: dərs vəsaiti, test sual və məsələləri: abituriyentlər və orta məktəbin yuxarı sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti Q.M.Qasımov, E.İ.Zülfüqarov, S.A.Əliyev; elmi red. C.Ş.Abdinov.- B.: ["Təhsil" NPM], 2012.- 570, [1] s.

Qasımov Qasım Məmmədəli oğlu.      Fizikadan çətinliyi artırılmış məsələlər və onların həlli [Mətn]: mexanika: [dərs vəsaiti] /Q.M.Qasımov, E.İ.Zülfüqarov, V.Q.Qasımova; rəyçi Q.T.Həsənov, R.C.Qasımov. Bib-ID vtls000330600. Mexanika. Cild 2-ci hissə.- Bakı: [Təhsil NPM], 2007.- 336, [2] s.: şək         Ar2007/2437               

 

Qasımov Qasım Məmmədəli oğlu. Yüklü zərrəciklərin sürətləndiriciləri və onların tətbiqi [Mətn] / Q.M.Qasımov, Ş.M.Abbasov; Red. Ə.Q.Əbiyev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Radiasiya Tədqiqatları bölməsi.- B.: Elm; 1992.- 232 s.

Qasımov, Lətif Cəfər oğlu. Lənkəran ovalığının torpaq örtüyünün səciyyəvi xüsusiyyətləri [Mətn] /L.Qasımov; elmi red. Q.Ş.Məmmədov. Bib-ID  vtls000531691.- Bakı: [Nafta-Press], 2017.- 209, [1] s.: portr., cədv., şək., 21 sm. Azf-294589

Qasımov M.C. Birinci dünya müharıbəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti [Mətn] (1914-1918-ci illər). 3 hissədə, I hissə (1914-cü il avqust 1917-ci il oktyabr). Azərb.dilində.- Bakı: Qanun, 2000.- 3000 s.

Qasımov Maqsud Səfər oğlu.  Abşeron yarımadası əhalisinin rekreasiya təminatı [Mətn]: metodik vəsait /M.S.Qasımov (tərt. ed.); red. B.Budaqov. Bib-ID vtls000408011.- Bakı: Qismət, 2007.- 327, [1] s., [16] v. şək.: portr., şək., cədv     Azf-281569

Qasımov Maqsud Səfər oğlu. 100 il-hədd deyil [Mətn] /M.S.Qasımov; red. B.Budaqov.- B.: Qismət; 2010.- 136 s.

 

Qasımov Maqsud Səfər oğlu. Sağlam həyat tərzi uğrunda M.S.Qasımov.- B.: Qismət, 2005.- 256 səh.

 

Qasımov Maqsud Səfər oğlu. Ümumi dietologiyanın əsasları [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /M.S.Qasımov, K.Q.Qasımova.- B.: Maarif, 1996.- 248 s. cədv

 

Qasımov Mayis Ələkbər oğlu. XXI əsrin dərman bitkiləri [Mətn]: [Monoqrafiya] /M.Ə.Qasımov, T.A.Qasımova, G.S.Qədirova; Elmi red. E.V.Kuçerov, A.P.Gərayzadə, F.İ.İbrahimli; Rəyçilər. C.Ə.Nəcəfov, R.L.Sultanov, İ.Ə.Əhmədov, İ.Y.Məmmədov.B.: Elm, 2006.430 s. cədvəl, 12 v. ill

Qasımov, Mayis Ələkbər oğlu. Azərbaycanın boyaq bitkiləri [Mətn] /M.Qasımov; rəyçi. İ.A.Dəmirov Bib-ID vtls000155019.- Bakı: Azərnəşr, 1987.- 110, [2] s.: şək., 20 sm. Azf-192010

Qasımov Mayis Ələkbər oğlu. Azərbaycanın faydalı bitki sərvətləri [Mətn]: [dərs vəsaiti] /M.Qasımov, G.Qədirova; elmi red. C.Ə.Əliyev; rəyçilər. P.B.Zamanov, Ə.M.Hüseynov.- Bakı: Maarif, 2009.- 369, [1] s.

Qasımov, Mayis Ələkbər oğlu.  Boyaqçılıq [Mətn] /M.Ə.Qasımov, V.Muradov; elmi red. E.Novruzov; [red. Ü.Məmmədova; fotoqraf A.Muradov; dizayn F.Əliyev]; AMEA Botanika İnstitutu, AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Bib-ID   vtls000560885.- Bakı: Elm, 2017.- 291, [1] s.: portr., şək., xəritə, cədv., 28 sm. Azf-299208

Qasımov Mayis Ələkbər oğlu. Ədviyyat və yabanı tərəvəz bitkilərinin ensiklopediyası. /M.Qasımov, G.Qədirova; Elmi red.: P.B.Zamanov, F.İ.İbrahimli, R.Ə.Hacılı. Bib-ID vtls000002587.- Bakı: Elm, 2004.- 592 səh.: 32səh., şək       Azf-286095

Qasımov Mehbalı Məmməd oğlu. Azərbaycanda estetik fikir tarixindən /M.M.Qasımov, C.C.Cəfərov; red. S.Tarverdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 79, [1] s.

 

Qasımov Məmməd Şamxal oğlu. Azərbaycan dili terminologiyasının əsasları [Mətn] /M.Ş.Qasımov; red. Ə.M.Dəmirçizadə; AzSSR Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm, 1973.- 186, [2] s.

Qasımov Məmməd Şamxal oğlu.        Azəri dilində terminlər necə yaranır [Mətn] /M.Ş.Qasımov; [red. Ə.Dəmirçizadə, Ə.Fərəcov] Bib-ID vtls000012570.- Bakı: Azərnəşr, 1967.- 45, [3] s           Azf-105112

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində [Mətn]: 1991-1995-ci illər /M.Qasımov; Red. V.Musa.- B.: Gənclik, 1996.- 135 s.
 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan Respublikası dünya meridianlarında [Mətn]: Mədəni əməkdaşlıq /M.Qasımov; Red. V.Məcidov.- Bakı: Gənclik, 1992.- 88 s.

 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan-Türkiyə diplomatik-siyasi münasibətləri [Mətn]: aprel 1920-ci il- dekabr 1922-ci il M.Qasımov; Naşir: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1998.- 120 s.
 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: Konsepsiyaməsələləri /M.Qasımov; Elmired.: Həsən Əlibəyli; Rəyçi: Həmid Əliyev, Eldar İsmayılov.- Bakı: Mütərcim, 1997.- 124 s.
 

Qasımov M., Abdullayev M. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. (XX əsr. II hissə. 1946-1999-cu illər) Dərslik.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1999. - 450 s.

 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan məsələsi [Mətn] /MusaQasımova; red. M.Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 91 s.
 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti: (1914-1918-ci illər): 3 hissədə. 1917-ci il noyabr-1918-ci il noyabr [Mətn]: II hissə /M.Qasımov; Elmi red.: S.Əliyarlı.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 406 s.; 21 sm.

 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Xarici dövlətlər və Azərbaycan [Mətn]: Aprel işğalından SSRİ yaradılana qədərki dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər: [Dərs vəsaiti] /Musa Qasımov; Elmi red.: S.Əliyarlı, R.Orucov; Rəyçilər: E.İsmayılov, Q.Bayramov və b.- B.: Qanun, 1998.- 360 s.

Qasımov, Nazim. Cərrahi xəstəliklər [Mətn]: periton boşluğu orqanlarının kəskin cərrahi xəstəlikləri: dərslik /N.Qasımov, S.Hüseynov, S.Xudiyeva; red. S.İ.Hadıyev; dizayn: S.Kazımov, İ.Əliyev; Azərb. Res. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu. Bib-ID vtls000694186.- Bakı: [n. y.], 2019.- 216 s.: fotoşək., şək., sxem, cədv., 24 sm. Azf-311966 

 

Qasımov Nemət Abbasəli oğlu. Bitki fiziologiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /N.A.Qasımov; rəy. Ə.Ə.Mərdanov, Q.Ə.Rzayev.- B.: Maarif, 1986.- 384, [4] s.

 

Qasımov Nemət Abbasəli oğlu. Bitki fiziologiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /N.A.Qasımov; [rəyçilər. R.İ.Xəlilov, Q.Ə.Rzayev]Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 483, [1] s.

 Qasımov Nüsrət İdris oğlu. Sevənlərdən soruş məni [Mətn] /N.Qasımov; red. Ə.Sayılov; ön söz müəl. M.Araz.- Bakı: Araz, 2003.- 99, [1] s., portr., ill.; 15 sm.

 

 Qasımov Oqtay. Cinayətlər və cəzalar [Mətn] /O.Qasımov; Red.: İ.Qasımov.- B.: Elm və həyat, 1997.- 96 s.

 

Qasımov Oqtay Binyət Əli oğlu. Cinayətlər və cəzalar/O.Qasımov; Nəşriyyatın direktoru və red.: Ə.Əliyev.- Bakı: Gənclik, 2006.- 169 s.

 Qasımov Ramil. "Azərbaycan televiziya və radiosunun Səid Rüstəmov adına əməkdar xalq çalğı alətləri orkestri-80".- Bakı : "Yazıçı", 2012. - 207[] s.

Qasımov, Məmməd Şamxal oğlu. Azəri dilində terminlər necə yaranır [Mətn] /M.Ş.Qasımov; [red. Ə.Dəmirçizadə, Ə.Fərəcov]. Bib-ID      vtls000012570.- Bakı: Azərnəşr, 1967.- 45, [3] s.: 20 sm. azf-105115

 Qasımov Salman Həsən oğlu. Fatihə surəsi Quranın anası və əsasıdı [Mətn] /S.H.Qasımov; rəyçi: Hacı Axund Nəbi Salahlı.- B.: Şirvannəşr, 2003.- 128, [2] s., [20] s.

 

Qasımov Səməd Əli oğlu. Gəlin ünsiyyətdə olaq [Mətn]: /Səməd Qasımov, Emilya Kərimova; Elmi red.: R.İ.Əliyev; Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: 2006.- 246 s.

 

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan SSR yaradıcılıq ittifaqlarının yaranması və fəaliyyəti (1920-30-cuillər) [Mətn] /Ş.M.Qasımov; elmi red. T.H.Musayeva;rəyçi D.H.Qüdrətov, M.Ə.Abbasov, M.P.Qasımlı, V.S.Həsənov; AMEA., A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Elm, 2007.- 337, [2] s. portr

 

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: texniki ali məktəblər üçün dərslik /Ş.M.Qasımov; elmi red. və ön söz. müəl. Y.M.Mahmudov; ixtisas red. A.C.İsgəndərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- [Bakı]: Qanun, 2014.- 601, [1] s.: cədv., portr., xəritə., 21 sm.

 

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan yaradıcı ziyalıları sovet hakimiyyəti illərində (1920-1940-cı illər) [Mətn] [monoqrafiya] /Ş.M.Qasımov; elmi red. T.H.Musayeva.- Bakı: Elm, 2009.- 213, [3] s.: portr

 

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Əsirlikdə qalan Laçın [Mətn] /Ş.M.Qasımov; elmi red. və ön söz Y.M.Mahmudov.- B.: Elm, 2012.- 203, [1] s.: xəritə., portr., cədv., fotoşək., 21 sm.

 

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. Elm və təhsilin informasiya təminatı sistemləri: [Monoqrafiya] /Vaqif Qasımov; Red.: Ə.M.Abbasov.- Bakı: Elm, 2005.- 116 s., ill., cədvəl; 20 sm.

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları [Mətn]: dərslik /V.Ə.Qasımov; elmi red. Ə.M.Abbasov; rəy verənlər. S.Q.Kərimov, Ə.Ə.Əliyev.- Bakı: MTN Maddi-texniki Təminat Baş İdarəsinin NPM-i, 2009.- 339, [1] s.

 

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. İnformasiyanın qorunmasının müasir texnologiyaları [Mətn: dərslik / V.Ə.Qasımov; rəyçi Ə.Ə.Əliyev, V.H.Musayev.- B.:[MTN-in Heydər Əliyev adına Akademiyasının Nəşriyyatı]; 2011.- 112 s.

 

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. Microsoft Word 2010 mətn redaktoru [Mətn]: dərs vəsaiti / V.Ə.Qasımov, A.Məmmədova; rəyçi A.Süleymanov, Z.Əmirov, A.Orucəliyev.- B.:[MTN-in Heydər Əliyev adına Akademiyasının Nəşriyyatı]; 2013.- 232, [1] s.

 

Qasımov Vaqif Əli-Muxtar oğlu. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /V.Ə.Qasımov; Red.: K.İ.Xudaverdiyev Cild I hissə.- B.: İsmayıl NPM, 1998.- 310 s.: ill., 20 sm.

 

Qasımov Vaqif Əlimuxtar oğlu. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik: [ali məktəblər üçün] V.Ə.Qasımov; rəyçi. K.İ.Xudaverdiyev, Ə.M.Əhmədov, O.M.Məmmədov.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2012.- 431,[1] s.
 

Qasımov Vaqif Əli-Muxtar oğlu. Topologiya və onun bəzi tətbiqləri [Mətn]: [monoqrafiya] /V.Ə.Qasımov.- Bakı: [R.N.Novruz-94], 2006.- 315, [1] s.

 Qasımov Y.M. Naxçıvan MSSR-də kənd əhalisinin sosial tərkibindəki əsaslı dəyişikliklər [Mətn]: Naxçıvan MSSR-in 60 illiyi münasibəti ilə /Y.M.Qasımov; [red. M.Süleymanlı]; Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti. Bib-ID vtls000190266.- Bakı: [s. n.], 1980.- 27, [1] s.: cədv      Azf-165139

Qasımov Yaqub Əli oğlu. Qulaq-burun və boğaz xəstəlikləri [Mətn]: tibb institutu üçün dərslik /Y.Ə.Qasımov; ixtisas red. A.Ə.Eyvazov; rəyçi N.M.Ağayeva.- Bakı: Maarif, 1980.- 299 s.

Qasımova, Afət Ayyət qızi.  Çörəkbişirmə müəssisələrində xammalların qəbulu, saxlanılma anbarları və istehsalata hazırlanması şöbələrinin layihələndirilməsi [Mətn].- Gəncə: [Ecoprint], 2021.-        117, [3] s.: portr., şək., sxem, cədv., 21 sm Azf-318194

Qasımova Afət Ayyət qızı. Şəkər istehsalı üçün şəkər çuğundurunun müxtəlif üsullarla saxlanmasının tədqiqi [Mətn]: [monoqrafiya] /A.A.Qasımova, Ə.Ə.Nəbiyev; elmi red. M.M.Tağıyev; [naşirA.Fəttahova]; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Azərb. Texnologiya İn-tu.- B.: MBM, 2014.- 183, [1] s. portr., şək., cədv

Qasımova Aida Şahlar qızı.     Ərəb ədəbiyyatı [Mətn]: V-XIII əsrlər: [dərslik] /A.Qasımova; elmi red.: N.Məmmədov, N.Sultanlı, K.Şərifov. Bib-ID vtls000662592.- Bakı: Elm, 2019.- 674, [1] s.: portr., illAzf-311205   

Qasımova Aida Şahlar qızı. XIV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı və Quran qissələri [Mətn]: Qazi Bürhanəddin, Nəsimi, Xətai və Füzulinin ana dilində olan əsərləri əsasında /A.Qasımova; Elmi məsləhətçi: V.Məmmədəliyev; Elmi red.: Firuz Sadıqzadə, Səadət Şıxıyeva; Rəyçi: Ələsgər Məmmədov, Təhsil Mütəllimov, Zakir Məmmədov.- Bakı: [Bakı Universiteti], 1998.- 438 s.: 20 sm.

 Qasımova Amalya Nəbi qızı. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan mətbuatında qadın mövzusu (1901-1917) [Mətn]: biblioqrafiya /A.Qasımova.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 24 s.

 Qasımova Amalya Nəbi qızı. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan mətbuatında qadın problemləri (1901-1917) [Mətn] /A.Qasımova; elmi red. D.B.Seyidzadə, H.N.Həsənov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 167, [1] s.

Qasımova Amalya Nəbi qızı. Zülmətdə "İşıq" /Amalya Qasımova; Red.: H.Zeynallı.- Bakı: [Agah], 2000.- 107 s.

Qasımova, Elmira. Azərbaycan satirik mətbuatında gizli imzalar [Mətn]: 1906-1920: Azərbaycan satirik mətbuatının banisi Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə: [biblioqrafik göstərici] /E.Qasımova, A.Əliyeva [ön söz]; elmi red. Ş.Şamıoğlu; AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bib-ID vtls000693724.- Bakı: [Avropa], 2019.- 194, [2] s.: cədv., 21 sm. Ar2019-1250

Qasımova Elmira Kamil qızı. İmzalar. "Molla Nəsrəddin", 1906-1921 [Mətn] /E.K.Qasımova; red. A.Salmansoy; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. Bib-ID vtls000448913. Cild 1.- Bakı: Elm, 2011.- 58, [1] s.: cədv        Ar2011/2524       

Qasımova Elmira. İmzalar. "Molla Nəsrəddin", 1906-1931 [Mətn]: Milli Mətbuat - 140: [biblioqrafik göstərici] /E.Qasımova, A.Əliyeva; red. A.Salmansoy; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: [Avropa], 2015.- 197, [1] s.: cədv

 

Qasımova Fidan. Türk mifologiyasında mədəni qəhrəman problemi [Mətn] /F.Qasımova; elmi red. K.Allahyarov; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: [Nurlan], 2012.- 163, [1] s.: 21 sm.

Qasımova, Həbibə Süleyman qızı. Mikrobiologiya və virusologiyanın əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /H.S.Qasımova; rəyçilər. P.Bayramova, S.Hüseynov Bib-IDvtls000006126.- Bakı: Maarif, 1985.- 315, [5] s.: şək., 21 sm. Azf-184471

 Qasımova Həcər Adil qızı. Xarici əlaqələr hüququ [Mətn]: dərslik /H.A.Qasımova; elmi red. R.F.Məmmədov; rəyçilər Ə.İ.Əliyev, H.D.Qəmbərov.- B.: [Bakı Universiteti], 2008.- 479, [1] s.
 

Qasımova Xanım Ağasəf qızı. Müstəqillik illərində Azərbaycan dilində termin yaradıcılığının əsas istiqamətləri [Mətn]: [monoqrafiya] /X.Qasımova; red. və ön söz müəl. S.A.Sadıqova.- Bakı:Elm, 2009.- 125, [3] s., portr.

 

Qasımova İzabella Teymur qızı. Kənd təsərrüfatı ekologiyasından praktikum [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /İ.T.Qasımova, M.Ə.Bayramov; elmi red. Z.İ.Hümbətov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- Bakı: Elm, 2016.- 537, [1] s.: cədv., şək., sxem, 25 sm.

Qasımova, Leyla Bakı və bakılılar [Mətn]: XX əsrin ikinci yarısının mədəniyyəti, məişəti, sevilən təamları və sosial-iqtisadi həyatı /L.Qasımova; dizayn Ö.Özdoğan; məsul red. S.Güləliyeva; rus dilindən tərc. K.Haqverdiyeva.Bib-ID vtls000461843.- İstanbul: [s. n.], 2015.- 195 s.: fotoşək., 24 sm. Azf-287188

Qasımova Ləzifə Nağı qızı. Pedaqogika [Mətn]: mühazirə kursu /L.Qasımova, R.Mahmudova; elmi red. Ə.Ə.Ağayev.- Bakı: 2003.- 536 s.

 

Qasımova S. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı [Mətn]: dərslik /S.Qasımova, Ü.İmanova, Z.Abdullayeva; elmi red. G.Abdullazadə; rəy. Z.Qafarova, G.Vəzirova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.- B.: Elm vətəhsil, 2014.- 487, [1] s. not
 

Qasımova S.    Musiqi ədəbiyyatı [Mətn]: uşaq musiqi məktəblərinin V sinfi üçün dərslik /S.Qasımova, R.Zöhrabov, T.Hüseynova; ixtisas red.: N.Bağırov. Bib-ID vtls000011913.- Bakı: Şirvannəşr, 2001.- 96 s  Azf-229602  

            

Qasımova S.D. Musiqi ədəbiyyatı uşaq musiqi məktəblərinin V sinfi üçün dərslik /S.D.Qasımova, R.F.Zöhrabov, T.M.Hüseynova; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi.- Bakı: [E.L. Nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC], 2010.- 104, [2] s.

 

Qasımova Sevinc Aşur qızı. Novruz inanc mətnləri və onların poetikası [Mətn] /S.A.Qasımova; red.: S.Rzasoy, Q.Sayılov; [dizayner K.İbrahimov]; AMEA, Folklor İn-tu. Bib-ID vtls000728263.- Bakı: Elm və təhsil, 2020.- 151, [1] s.: il     Azf-314608 

 

Qasımova Sənubər Sadıq qızı. Analitik həndəsədən mühazirələr [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Sənubər Sadıq qızı Qasımova; Rəyçilər. A.A.Səlimov, H.D.Fəttayev; Elmi red. N.Y.Əliyev; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006.- 368 s.

 

Qasımova Solmaz Cəlal qızı. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı [Mətn] dərslik S.Qasımova; red. G.Abdullazadə; Azərb. Resp. Təhsilnazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad. I hissə.- B.: Adiloğlu, 2009.- 245, [2]s.

 Qasımova Şəkər. Aşıq Ələsgər şerinin leksik-üslubi xüsusiyyətləri [Mətn] /Ş.Qasımova; Elmi red. M.İ.Adilov; Rəyçilər Q.Namazov, İ.Məmmədov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 180 s.; 22 sm.

 

 Qasımova Validə Qasım qızı. Fizikadan çətinliyi artırılmış məsələlər və onların həlli [Mətn]: Rəqslər və dalğalar. Molekulyar fizika, termodinamika, termostatika, səthi gərilmə, istilikkeçirmə: dərs vəsaiti /V.Q.Qasımova, E. İ. Zülfüqarov, Q.M.Qasımov; rəyçilər Q.T.Həsənov, R.C.Qasımov.- B.: Təhsil, 2009.- 617, [1] s. ill

Qasımova Yelena. Qenderin aktual informasiya mənbələri /Y.Qasımova, S.Kondratyev, S.İskəndərova.- B.: 2003.- 263 s.

 

 Qasımzadə Feyzulla Səməd oğlu. Mirzə Fətəli Axundovun həyat və yaradıcılığı /F.S.Qasımzadə.- B.: Azərnəşr, 1962.- 376 [4] s.

 

Qasımzadə Feyzulla Səməd oğlu. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə dair tədqiqlər pedaqoji institutların tələbələri üçün tədris vəsaiti /F.S.Qasımzadə; red. İ.Babayev; Azərb.SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Komitəsi; V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Ped. İn-tu.- Bakı: V.İ.Lenin ad. APİ, 1960.- 160, [4] s.; 22 sm.

Qasımzadə Feyzulla Səməd oğlu. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /F.S.Qasımzadə. Bib-ID vtls000007067.- Bakı: Maarif, 1966.- 485, [3] s Azf-175020

 Qasımzadə Feyzulla Səməd oğlu. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /F.Qasımzadə; [elmi red. M.Quluzadə] Bakı: Maarif, 1974.- 486, [2] s.

Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlu. Dialektik materializm [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /F.F.Qasımzadə, H.İ.Şirəliyev; [red. H.İbrahimov]Bib-ID vtls000230003.- Bakı: Maarif, 1972.- 457, [3] s       Azf-132307

 Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlu. Qəm karvanı yaxud zülmətdə nur Füzulinin dünyagörüşü /F.F.Qasımzadə; red. M.R.Vilayi.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 359, [1] s.

 

Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlu. Novruz - bahar bayramı [Mətn] /F.F.Qasımzadə.- Bakı: 1989.- 64 s.

Qasımzadə Qasım.      Ədəbiyyatda millilik və beynəlmiləllik [Mətn] /Q.Qasımzadə; red. M.Cəfərov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bib-ID vtls000005754.- Bakı: Elm, 1982.- 273 s     Azf-174803

Qasımzadə  Qasım.     Ədəbiyyatımız mənəviyyatımız [Mətn] /Q.Qasımzadə; rəyçi A.Hüseynov; red. Z.Qiyasbəyli. Bib-ID. vtls000160609.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 405, [3] s.: portr            Azf-196014 

Qasımzadə Qasım. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qasım Qasımzadə; tərt. ed.; N.Qasımoğlu; ön sözün müəllifi. Y.Qarayev.- Bakı: Avrasiya Press, 2005.-  280 s.

 

Qasımova Ləzifə Nağı qızı. "Azərbaycan tarixi" fənninin tədrisi prosesində şagirdlərin milli mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə edilməsi [Mətn]: V-IX siniflər L.Qasımova; red. H.Ə.Əlizadə; rəyçi. N.M.Muxtarova və b.; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: BDU, 2003.- 120, [2] s.

 

Qasımova Ləzifə Nağı qızı. Məktəblilərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi təcrübəsindən [Mətn] L.N.Qasımova; Elmi red.: H.Ə.Əlizadə.- Bakı: Nurlan, 2004.- 220 s.

Qasımova Ləzifə Nağı qızı.     Pedaqogika [Mətn]: mühazirə kursu /L.Qasımova, R.Mahmudova; elmi red. Ə.Ə.Ağayev. Bib-ID vtls000001897.- Bakı: 2003.- 536 s Azf-228606 

Qasımova Rəfiqə Məmməd qızı. Üzeyir Hacıbəyovun komediyaları [Mətn] /R.M.Qasımova; red. H.İsrafilov; AzSSR EA Nizami ad. Əd-t İn-tu. Bib-ID vtls000173059.- Bakı: Elm, 1984.- 117, [3] s   Azf-181962

Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlu.  Avestadan bu günədək [Mətn] /F.F.Qasımzadə, T.M.Hacıyev; elmi red. C.S.Quliyev; Azərbaycan SSR "Bilik" Cəmiyyəti. Bib-ID vtls000006752.- Bakı: 1982.- 51 s        Azf-176581         

Qasımzadə Muxtar Əziz oğlu. Nuhçıxandan gəlirəm /M.Ə.Qasımzadə; [red. G.Əliyeva].-Naxçıvan: [Əcəmi], 2013.- 240, [8] s.

Qasımzadə N.H. Konstruksiya metalları texnologiyası [Mətn]: mühazirənin konspekti: metalların quruluşu, xassələri və metallurgiya /N.H.Qasımzadə; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu. Bib-ID vtls000199577.- Bakı: [s. n.], 1979.- 79, [1] s   Azf-161861                 

Qasprinski İsmayıl bəy Mustafa ağa oğlu.   Firəngistan məktubları [Mətn]: roman /İ.Qaspralı; Krım-tatar türkcəsindən çevirmə, izahlar və şərhlər V.Quliyev. Bib-ID vtls000431526. Frenkistan mektüpleri/İsmail Gasprinskiy[Bakı]: [Qanun], [2015] 298, [1] s.: şək    Ar2015/176     

Qaşqay Mirəli Seyidəli oğlu.    Qiymətli və yarımqiymətli rəngli daşlar [Mətn] /M.S.Qaşqay, Ə.İ.Mahmudov; [red. V.Hüseynov] Bib-ID. vtls000223150. . Precious, semi-precious coloured stones.- Bakı: Azərnəşr, 1973.- 343, [1] s., [4] v. fotoşək.: fotoşək., şək., cədv        1973/30

Qaşqay Solmaz Mirtağı qızı. Manna dövləti [Mətn] /S.Qaşqay; Elmi red. İ.Əliyev; Red. E.Məmmədyarova; Rəssamı. T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 107 s.

 

Qaşqay Solmaz Mirtağı qızı. Ön Asiyada miqrasiya proseslərinə dair [Mətn] /S.M.Qaşqay; red. E.Ə.Məhərrəmov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. Bib-ID vtls000155593.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 119, [1] s.: şək., cədv Azf-260855
 

Qavralov Sergey. Uşaq xəstəlikləri. Orta tibb məktəbləri üçün dərslik.- Bakı: 1967.- 495 s.

Qaydalar: Əmlak vergisinin hesablanması. Vergitutmanın birbaşa və dolayı müəyyənləşdirilməsi. Verginin əlaqəli məlumatlarla hesablanması: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.- B.: 2001 16 s.

Qaydalar: Əşyaların nümunə kimi götürülməsi. Vergi öhdəliyi müddətinin uzadılması. Vergi borclarının alınması: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 16 s.

Qaydar Arkadi Petroviç.         Seçilmiş əsərləri [Mətn]: dörd cilddə /A.Qaydar; [red. R.Hacıyeva; tərc. ed. G.Həsənzadə, Ə.Ağayev, Ə.Əhmədova, O.Salamzadə] Bib-ID vtls000230611. I cild.- Bakı: Gənclik, 1971.- 289, [3] s.: portr    Azf-126931

 

Qayıbov R.H. Əzələ fəaliyyətinin fiziologiyası [Mətn]: tədris vəsaiti /R.H.Qayıbov, M.Q.Mustafayev, Ə.M.Seyidzadə, E.R.Sadıxova; rəyçi. H.İ.Qasımov, Ə.A.Əliyev; Azərbaycan Respublikası Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu.- Bakı: [s.n.], 1990.- 110, [2] s., cədvəl, şək.; 20 sm.

Qayıbov Rafiq Hüseyn oğlu.   İdman fiziologiyası [Mətn]: magistr səviyyəsi üçün: dərs vəsaiti /R.H.Qayıbov, Y.N.Quliyev; elmi red. Ş.Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad. Bib-ID. vtls000696217.- Bakı: [n. y.], 2012.- 85, [1] s.: ill., cədv       Ar2012/2984

Qayıdış 1990-1993 [Mətn] /Məsləhətçi və buraxılışa məsul: V.Talıbov; Məsul red.: A.Qasımov; Tərt.: Ə.Həsənov.- B.: Azərbaycan, 1996.- 792 s. portr., 24 v. şək

Qayıdış: 1990-1993 [Mətn] /Məsləhətçi və buraxılışa məsul. V.Talıbov; Tərt. Ə.Həsənov Bib-ID vtls000058171.- Bakı: Azərbaycan, 2008.- 840 s.: portr., [16] v. fotoşək., 24 sm. 

 

Qaymaqlı Aşıq Avdı. İncəgülü [Mətn] /elmi red. və ön söz müəl. R.Kamal; tərt. və red. R.İncəyurd B.: [İncə Nəşriyyat Evi], 2009.- 246 s.

Qaz - kondensat və neft yataqlarının işlənməsi məsələləri [Mətn] /Azərb.SSR EA Neft - Qaz yataqlarının işlənməsi İn-tu; [red. hey. S.M.Quliyev [və b.] Bib-ID vtls000005475. .- Bakı: AzSSR EA, 1964.- 171, [5] s.: cədv., şək      Azf-94475

Qaz turbin mühərriklərinin diaqnostikası [Elektron resurs]: 060614-Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi ixtisasının tələbələri üçün metodik göstərişlər /P.Ş.Abdullayev [və b.]; "Azərb. Hava Yolları" QSC, Milli Aviasiya Akad., Milli Aviasiya Un-ti (Ukrayna).Bib-ID vtls000743003.- Bakı: ["Mülki Aviasiya" redaksiyası], 2019.- 31, [1] s.: cədv., şək., 743003

Qazax xanlığı: mənbəyi, ənənəsi və irsi [Mətn]: [məqalələr toplusu] /Beynəlxalq Türk Akademiyası, Qazaxıstan Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyi; red. heyəti M.Joldasbekov [və b.]; tərc. E.Zal [və b.]; [buraxılışa məsul S.İsmayılova; baş red. S.Bektaşi; baş dizayner N.Nəhmətov] Bib-ID vtls000705420.- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 343, [18] s. fotoşək.: şək., cədv., gerb            Ar2015/2542

Qazıbəyov Rəşid Səməd oğlu. Araz üzərində şəfəq [Mətn] /R.Qazıbəyov. Bib-ID vtls000173569.- Bakı: Azərnəşr, 1984.- 67, [5] s.: fotoşək   Azf-182325

Qazın nəqlə hazırlanması, nəqli, emalı, saxlanması və korroziya problemləri: Elmi əsərlər toplusu /Baş red.: E.Y.Əliyev; "Azəriqaz" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutu (AZETLQİ).- Bakı:  2000.- 214 səh.: cədvəl, ill

 

Qazın nəqlə hazırlanması, nəqli, emalı, saxlanması və korroziya problemləri [Mətn]: Elmi əsərlər toplusu /Red.: E.Y.Əliyev və b.; "Azəriqaz" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutu (AZETLQİ).- Bakı: Nafta-Press, 2008.- 215 s. cədvəl, ill                      

Qaziyev A.   Qayçının mözüzələri [İzomaterial]: bədii kəsmə /mətnin müəl. A.Qaziyev, kəsmələrin müəl. Ə.Kürdüstani; red. M.Nəcəfov; [rəss. İ.Piçxadze]Bib-ID vtls000286122.- Bakı: Gənclik, 1970.- 9, [2] s.+ [28] şək.   Azf-120573                             

Məmməd Əmin Adil oğlu Qazıyev - biblioqrafiya /S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti, Əsaslı Kitabxanası; tərt. ed. K.H.Həsənov, A.Əliyev; red. A.A.Xələfov.- B.: Azərb. Dövlət Un-ti, 1969.- 60, [3] s.
 

Qazıyev Məmməd Adil oğlu. Məşədi Əzizbəyov bioqrafik oçerk /M.A.Qazıyev; red. Ə.Abasov.- Bakı: Azərnəşr, 1966.- 110, [2] s.

 

Qazıyev Məmməd Adil oğlu. Məşədi Əzizbəyov həyat və fəaliyyəti [Mətn] /M.A.Qazıyev; [xüs. red. M.Süleymanov]; Azərb. KP MK yan. Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP MK yan. Marksizm - Leninizm İnstitutunun Filial.- B.: Gənclik, 1976.- 127, [1] s.

Qazıyev, S.M. Küp qəbirləri albomu [İzomaterial]: Mingəçevir arxeoloji həfriyyatı /S.M.Qazıyev; rəss. Ə.Səttar; Azərb. SSR EA Tarix İn-tu, Azərb. Tarixi Muzeyi.Bib-ID  vtls000243161.- Bakı: AzSSR EA, 1960.- 26, [1] s., [44] v. şək.: 33 sm. Azf-76895

Qaziyev Tofiq İsa oğlu. Bitki fiziologiyası [Mətn]: pedaqoji institutlar üçün dərslik /T.İ.Qazıyev; rəyçi V.Quliyev, A.Tağızadə.- Bakı: Maarif, 1974.- 314, [2] s.

 

Qazıyev Yusif. Erməni məsələsi.-Bakı: Qafqaz Un-ti, Qafqaz Araşdırmaları İn-tu: [Nurlar NPM], 2009.

 

Qazıyev Yusif Xıdır oğlu. Mütaliə pedaqogikası: Monoqrafiya /Yusif Qazıyev; Elmi red. və ön söz: A.A.Xələfov.- Bakı: "Maarif", 2002.- 264 s.

Qazıyeva Nəzakət Qurban qızı.  Azərbycan ədəbi dili normalarının formalaşmasında dialektlərin rolu: XX əsrin 30-cu illərindən sonra /N.Qazıyeva; Elmi red.: E.Əzizov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bib-ID vtls000001230.- Bkı: Təhsil, 2003.- 146 səh         Azf-226712
 

Qazızadə İlham Mustafa oğlu. Azərbaycan işçi teatrı 1921-1932-ci illər /İ.M.Qazızadə; elmi red. A.Dadaşov.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 159, [1] s.

 

Qazi Salman. Dünya, kimin dünyasısan [Mətn]: [şeirlər, qoşmalar, təcnislər, müxəmməslər] /S. Qazi (ön söz.); red. M. Ələkbərli (son söz müəl.).- Bakı Şur 2012.- 359, [1] s. portr., ill.

 

Qazi Salman. İtirdiyim yerlər [Mətn] /S.Qazi; Red. A.Y.Əhmədli; Rəyçi M.Həkimov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 480 s.

Qazi Nazim. Heyran xanım /N.Qazi; red. V.Qaraxan.- Bakı: [ADPU nəşriyyatı], 2013.- 113, [1] s., portr.; 20 sm.

 

Qazi Vahid Pərviz oğlu. Çöl qala [Mətn]: povest /V.P.Qazi; red. H.Sabiroğlu, İ.Bədirxanlı; rəssam K.Mone; dizayn E.Hüseynov.- Bakı: Kitab klubu, 2016.- 182, [2] s.: 19 sm.
 

Qazi Vahid. Ruhlar şəhəri [Mətn]:- Bakı: Təhsil, 2010.-124 s.

 

Qazi Vahid Pərviz oğlu. Yaddaş ləpirləri [Mətn]: demokratiya yazıları /V.Qazi; red. H.Sabiroğlu, İ.Bədirxanlı.- Bakı:  MHS-Poliqraf, 2011.- 137, [1] s.

 

Qazma nasoslarının təmir texnologiyası [Mətn] /V.C.Hacıyev, Ə.M.Hacıyev, P.A.Məmmədov (red.), Ə.H.Sadıxov; Azərbaycan Texniki Universiteti.- Bakı: Elm, 2008.- 208 s.

Qazma və qoruyucu borular üçün elevatorlar [Mətn] /"Azərneftmədənmaş" Birliyi, Volodarski ad. Maşınqayırma zavodu. Bib-ID vtls000284883. .- Bakı: [İşıq], 1970.- [2] s.: şək., cədv     1970/578

Qazmada nanotexnologiya [Mətn]: "NANONEFT" və "NANOBİTUM" sistemləri əsasında nanoborucuqlar /SOCAR; [layihənin rəhbəri. X.Yusifzadə, E.Şahbazov, R.Qurbanov].- Bakı: [s.n.], 2010.- 32 s.

Qazımada yuma mayeləri" fənnindən labarotoriya işlərini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər [Mətn]: (0909 ixtisası üçün) /Tərtib edənlər. O.K.Məmmədbəyov və b. Red. S.X.Sadıqov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1993.- 32 s.

Qazıyev Məmməd Emin Adil oğlu.     V.İ.Lenin və Azərbaycan [Mətn]: mühazirəçilərə kömək /M.E.Qaziyev; red. M.Katibli. Bib-ID vtls000282121.- Bakı: [s. n.], 1969.- 17, [3] s.: portr     Azf-116733

Qeybdən insana publisistika /tərt. Z.Qəriboğlu; red. N. Zöhrablı.- Bakı: Qanun, 2012.-103, [1] s.

Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu.   Azərbaycanlıların etnik tarixinə dair [Mətn] /Q.Qeybullayev; Elmi red. M.İsmayıl. Bib-ID vtls000016760.- Bakı: Elm, 1994.- 102 s         Azf-207856

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. Ali məktəblərdə təlim və tədrisin keyfiyyətinə nəzarət sisteminin əsasları [Mətn] /Q.R.Qeybullayev.- Bakı: 1999.- 122 s.: cədvəl, ill

 

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İqtisadi özüntəhsil: metodiki tövsiyələr və əsaslar [Mətn] /Qeybullayev Q.R.- Bakı: 1998.- 98 s.: portr., 20 sm.

 

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İqtisadi risk nəzəriyyəsinin əsasları: (Firmanın risk şəraitində səmərəli idarə olunmasının əsasları) Q.Qeybullayev.- Bı: 2003.- 208 səh.

 

 Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İnşaatın iqtisadiyyatı: Ali məktəblər üçün dərslik /Q.Qeybullayev, M.Məmmədov, T.Eyniyev.- Bakı; 2001.- 382 s.

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İnşaat kompleksi [Mətn]: (analiz, ümumiləşmələr və perspektivlər) /Q.R.Qeybullayev; Elmi red.: F.M.Mehrəliyev.- Bakı: 1998.- 204 s.
 

Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu. Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən/Q.Qeybullayev; Elmi red. Yusif Yusifov, Rəssam. T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 248 s.

Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu.   Azərbaycanlılarda ailə və nigah (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: tarixi etnoqrafik tədqiqat /Q.Ə.Qeybullayev; elmi red. H.A.Quliyev; rəyçilər H.A.Quliyev, E.A.Kərimov; AREA, Arxelogiya və Etnoqrafiya İn-tu. Bib-ID vtls000037229. I Hissə.- Bakı: Elm, 1994.- 264 s  Azf-207383

Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu.   Bizə birlik lazımdır [Mətn]: Belələrimiz də var /Qiyasəddin Qeybullayev; Elmi red.:İlyas Babayev. Bib-ID vtls000027637.- Bakı: Sabah, 1997.- 144 s.: portr       1997/874

Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu. Qarabağ [Mətn]: Etnik və siyasi tarixinə dair /Q.Ə.Qeybullayev; Red. İ.A.Babayev; Az SSR EA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- Bakı: Elm, 1990.- 248 s.

 

Qeybullayev Qiyasəddin. Əsgər oğlu. Qədim türklər və Ermənistan.-Bakı: Azərnəşr, 1992.- 140 s.

Qeybullayeva Rəhilə.   Epos tarix və mif qovşağında: "Kitabi Dədə Qorqud" və "Nibelunqlar haqqında nəğmə" əsasında [Mətn]: (Dərs vəsaiti) /R.Qeybullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.Bib-ID vtls000765229. Features of epic as literary monument: on an example of Kitabi Dede Gorgud and Das Nibelungenlied/Rahilya Geybullayeva.- Bakı: Mütərcim, 2016.- 59, [1] s       2016/2697

"Qeyri-antiklinal tələlərdə karbohidrogen yığımlarının geofiziki kəşfiyyat üsulları ilə proqnozlaşdırılması" problemi üzrə seminarın proqramı [Mətn]: Materiallar Qeyri-antiklinal tələlərdə karbohidrogen yığımlarının geofiziki kəşfiyyat üsulları ilə proqnozlaşdırılması [problemi üzrə seminarın proqramı, tezisləri] (26-27 noyabr, 1998; Bakı) B.: 1998.- 80 s.: 21 sm.+ Qoşma sənəd: ([1] v.; 21x29 sm.)

 

Qeyri-hökumət təşkilatlarında vergi və mühasibat uçotu: Məlumat bülleteni /Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Yardım Mərkəzi.- B.: 2001.- 30 s.

 

Qeyri-hökumət təşkilatlarının cəmiyyətdə rolu [Mətn] /Tərtibatçı-müəll.: N.Mehdi; "İnam" Plüralizm Mərkəzi.-Bakı: Azərbaycan, 1998.- 24 s. ; 21 sm.
 

Qeyri-xətti elektrik dövrələrinin nəzəriyyəsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.Kazımzadə; Tərtib edən: R.Kazımzadə; Rəy verənlər: A.M.Həşimov, İ.M.Abdullayev.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, 2007.- 144 s.
 

Qeyri-qaya əsasda suaşıran bəndin hesablanması və layihələndirilməsi: Dərs vəsaiti /G..İbrahimova, K.M.Məmmədov, T.M.Mahmudov, L.R.Nəcəfova; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- Bakı: Təhsil, 2004.- 108 s.

 

Qeyri metallarda pyezo və tenzo effektləri [Mətn]: Universitetlər üçün dərslik /S.M.Quliyev, Ə.M.Ağalarov, K.İ.Şirinov, Ə.N.Quliyev; elmi red. A.M.Həsənov, rəy ver. V.M.Mirsəlimov, R.V.Məmmədov, A.Ə.Mustafayev, Ş.F.Sərdarov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU. Bakı:  ADPU-nun mətbəəsi, 2010.- 188, [1] s.: şək

 

Qeyri-müəyyənlik şəraitində qərarların qəbulu və idarəetmə: Dərslik /R.Əliyev, S.M.Cəfərov, M.C.Babayev, E.R.Zeynalov, L.A.Qardaşova.- Bakı:  Zaman-3, 2003.- 214 səh.

 

Qeyri-üzvi kimya [Mətn]: universitetlərin kimya fakültələri üçün dərslik /V.M.Abbasov, A.M.Məhərrəmov, M.M.Abbasov, M.A.Babanlı, A.M.Tağıyev; elmi red. T.M.İlyasov.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediya, 2001.-559, [1] s

 

Qeyri-üzvi kimya fənni üzrə praktiki məşğələlərin metodik işləmələri [Mətn] /Tərtib edənlər: Z.Ş.Qarayev, F.R.Kərimova, F.C.Məmmədəliyev, L.İ.Mustafayeva; Elmi red.: Z.Ş.Qarayev; N.Nərimanov adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu I hissə.- Bakı: 1984.- 105 s.

Qeyri-üzvi kimya praktikumu [Mətn]: Dərs vəsaiti.- Bakı: Zərdabi, 2019.- 150, [2] s.: 21 sm.    Azf-312820

Qeyri-üzvi kimyadan bəzi mövzuların V.İ.Leninin nəzəri irsi ilə əlaqəli tədrisinə dair metodik göstəriş [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed.Ə.H.Xəlilov; red. A.H.Mikayılov.- B.: [AzPİ], 1989.- 41,[2] s.

 

Qeyri-üzvi kimyadan və ixtisas kurslarından kurs işlərini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər [Mətn] /tərt. ed. A.B.Ağayev; red. P.H.Rüstəmov; S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı:  [s.n.], 1984.- 14 s.

 

Qeyri-zorakı mübarizənin nəzəriyyəsi və taktikası [Mətn] /Tərtibatçı müəlliflər: N.Mehdi, H.Hacızadə, K.Həsənov; "İnam" Prüalizm Mərkəzi.- Bakı:  Azərbaycan, 1998.- 32 s.: 20 sm.

Qeyc Rendi Pol.  Pul məktəbi [Mətn]: kitab, biznes seminarlardan yığılmış seçmələr əsasında tərtib edilmişdir /R.Qeyc; tərt. və tərc. A.Xəyal. Bib-ID vtls000490568.- [Bakı]: [Kitab klubu], [Apostroff], [2013].- 149, [1] s.: portr            2013/2603

Qeysər kəsiyi ilə çıxarılan yenidəndoğulanlarda adaptasiyanın klinik-metabolik xüsusiyyətləri və onun pozulmalarının korreksiyası: metodik tövsiyyə /Tərtibçi müəlliflər: H.Dünyamalıyev, Həsənov S.Ş.; Resenzentlər: Şəmsəddinskaya N.M.; N.Nərimanov adına ATU.- Bakı: 1999.- 11 s., cədvəl; 20 sm.

Qədim Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə: [Mətn] /Tərtib və tərcümə edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: S.Qaşqay; Red.: E.Məhərrəmov, AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Təhsil, 2006.- 148 s.

Qədim Bakı [Mətn] /rəssam. N.Babayev; [red. M.Namaz]Bib-ID vtls000168270.- Bakı: Gənclik, 1984.- 16 s.: şək., 29 sm. Azf-180106

Qədim dünya tarixi didaktik materiallar: VI sinif üçün dərs vəsaiti /O.B.Sultanov, T.F.İskəndərov, Q.İ.Bəşirov [və b.]; red. M.İ.Əmrahov; rəyçi. V.H.Əliyev, P.Ş.Səfərov.- Bakı: [ADPU], 2010. -209 [1] s

Qədim qalanın yuxuları [Mətn]: [albom] /[mətn R.Qudyakov [və b.]; layihənin rəhbəri, baş red. M.Mərcanlı; elmi red. K.İbrahimov; fotoşəkillər: A.Qolovanov, M.Həsənoğlu, Ş.Sərkərov; dizayn: Y.Çirikova, T.Vaxlina, İ.Məmmədov].Bib-ID  vtls000312120.- [Dubai]: İRS Publishing House, 2013.- 173, [1] s.: şək., 31 sm. Azf-278017

Qədim Ordubad [Mətn] /V.Baxşəliyev, A.Seyidov, Q.Qədirzadə, B.İbrahimli; elmi red. İ.Hacıyev; elmi məsl. və ön söz. müəl. İ.Həbibbəyli.- Naxçıvan: Əcəmi, 2014.- 311, [1] s.: fotoşək., cədv., xəritə, 29 sm.+ [1] elektron. opt. disk (CD-ROM); 12 sm.

Qədim Ordubad archaeology of southern caucasus /V.Baxşəliyev, A.Seyidov, Q.Qədirzadə, B.İbrahimli; elmi red. İ.Hacıyev; elmi məsl. və ön söz. müəl. İ.Həbibbəyli.-Naxçıvan: Əcəmi, 2014.-311, [1] s.

 

Qədim Şərq ədəbiyyatı müntəxəbatı [Mətn] /tərc. ed. N.Səfərov, E.Ağaoğlu, İ.Vəliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 672 s.

Qədim türk yazılı abidələrinin dilindən seminar məşğələləri [Mətn]: metodik göstəriş /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. N.Xudiyev, Ə.Quliyev. Bib-ID vtls000169565.- Bakı: APİ, 1988.- 77, [2] s       Azf-200088     

Qədim yunan fəlsəfəsi antologiyası [Mətn] /Red.: Ə.S.Abasov, N.A.İmanov; Tərcüməçilər: F.X.Hacıyev, Ə.S.Şəkirzadə, N.A.İmanov.- Bakı: Yeni Nəsil AJB, 2005.- 174 s.

 

Qədim yunan fəlsəfəsi antologiyası /Red.: Ə.S.Abasov, N.A.İmanov; Rəyçi: Ə.F.Abbasov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- Bakı:  "Yeni Nəsil"AJB, 2002.-180 s.

Qədimbəyli  Əliosman.  Bel ağrılarında 100 tövsiyə [Mətn] /Ə.Qədimbəyli [red.]; məsləhətçi Z.Yusifov; dizayner A.Rüstəmov. Bib-ID vtls000704352.- Bakı: [n. y.], 2016.- 87, [1] s.: rəngli şək., fotoşək       Ar2016/2642

Qədimov A.Q.   Tikinti istehsalının texnologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Q.Qədimov; elmi red. H.M.Cəfərov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Azərbaycan İnşaat-Mühəndisləri İnstitutu. Bib-ID vtls000007329.- Bakı: 1986.- 118 səh.: illüs      Azf-188644

Qədimov Əsgər Nadir oğlu. Əli Məhbus və əsərləri [Mətn] /Ə.Qədimov; elmi red. K.Əliyev.-Bakı:  Nurlan, 2009.-118 s.

Qədimov Əsgər Nadir oğlu.    XIX əsr Ordubad ədəbi mühiti. Qüdsi Vənəndi [Mətn]: monoqrafiya /Ə.Qədimov; elmi red. .Məmmədov. Bib-ID vtls000002157.- Bkı: Elm, 2003.- 376 s.: 1portr    Azf-229543 

Qədimov Əsgər Nadir oğlu. XVII-XX əsrlər və çağdaş Naxçıvan aşıqları [Mətn]: [2 cilddə: monoqrafiya] /Ə.N.Qədimov; elmi red. H.Həşimli. Bib-ID vtls000553964. C. 1.- Naxçıvan: [Əcəmi], 2017.- 407, [1] s.: portr., fotoşək Ar2017/992

Qədimov Əsgər Nadir oğlu. XVII-XX əsrlər və çağdaş Naxçıvan aşıqları [Mətn]: [monoqrafiya] /Ə.Qədimov; elmi red. H.Həşimli. Bib-ID vtls000553965.C. 2.- Naxçıvan: [Əcəmi], 2017.- 463, [1] s.: portr., ill., şək Ar2017/993

 

Qədimov Raul Abdulla oğlu. Epizootologiya [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.A.Qədimov, İ.B.Məmmədov, Z.Ə.Ələsgərov.- Bakı:  Maarif, 1998.- 278 s.: ill., cədvəl, sxem, 20 sm.

Qədimov S.     Məftil hörən dəzgah [Mətn]: texniki məlumat vərəqəsi /S.Qədimov; Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin Dövlət Elm-Tədqiqat İşlərini Əlaqələndirmə Komitəsi Azərb. Elmi-Texniki Məlumat İn-tu. Bib-ID vtls000348345.- Bakı: AzETMİ, 1961.- 2 s.: şək            1961/1134

Qədimov Şaiq Rza oğlu. Qan qohumluğu [Mətn] /Ş.Qədimov.- Bakı:  Azərnəşr, 1989.- 129, [4] s.

Qədimov Şaiq Rza oğlu.  Şəfa ensiklopediyası [Mətn] /Ş.Qədimov; baş red. İ.Vəliyev; elmi red. D.Y.Hüseynov. Bib-ID vtls000026555.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1997.- 335 s.,: 68 v., şək 1997/357     

Qədimov Valeh. Arıçı nələri bilməlidir [Mətn] /V.Qədimov, B.Əhmədov, T.Şəmiyev; red. Y.Y.Yolçiyev; [Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti, Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu (WWF), Critical Ecosystem Partnership Fund; dizayn P.Əsgərov] Bakı:  [s.n.], 2006.- 71, [1] s. şək 

 

Qədimov Yaqub Bala oğlu. Maqnit gücləndiriciləri [Mətn] Y.B.Qədimov, M.M.Rəsulov; red. K.Rəhmanov.- Bakı: Azərnəşr, 1962.- 102, [2] s.

Qədimova Şükufə İbrahim qızı. Klassik türk poeziyasının qaynaqları [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Ş.İ.Qədimova; elmi red. Ə.Rəsulov. Bib-ID vtls000518895.- Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 182, [2] s Azf-293165     

Qədimova, Şükufə İbrahim qızı Türk divan ədəbiyyatı: poetik janrlar və bədii sənətlər [Mətn]: [monoqrafiya] /Ş.Qədimova; elmi red. N.Göyüşov Bib-ID vtls000521561.- Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 134, [2] s.: 22 sm. azf-293434

Qədimova Şükufə İbrahim qızı.   Türk divan poeziyasının janrları [Mətn]: metodik vəsait /Ş.Qədimova; elmi red. Ə.A.Rəsulov. Bib-ID vtls000518936.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 125, [3] s Azf-293188 

Qədiri Abdulla.  Mehrab əqrəbi [Mətn]: Xudayarxan və Mirzələrinin həyatından tarixi roman /A.Qədiri; [tərc. ed. Y.Məmmədov; red. Ş.Mirbağırova] Bib-ID vtls000231245.- Bakı: Gənclik, 1970.- 263, [1] s  Azf-118922

Qədiri Abdulla. Ötən günlər [Mətn]: roman /A.Qədiri; tərc. ed. İ.İbrahimov. Bib-ID vtls000202614.- Bakı: Gənclik, 1979.- 338, [6] s            Azf-159613

Qədiri, Abdulla.  Ötən günlər [Mətn]: roman /A.Qədiri; tərc. ed. İ.İbrahimov. Bib-ID vtls000209924.- Bakı: Gənclik, 1987.- 332, [2] s.: şək., 20 sm. ar1987-829

Qədirli Kamran Vaqif oğlu. Ulduzlar dənizi [Mətn] /Kamran Qədirli.; Red. Ə.Ə.Əliyev.- B., 2007.- 82 s.

 

Qədirli Nəsir. Həqiqətlər, gümanlar [Mətn]: şeirlər /N.Qədirli; red. A.M.Cəfərov. Bakı: Mütərcim, 2015.- 84, [2] s.: portr., ill., 19 sm.

Qədirli, Nəsir. Məndəki mən [Mətn]: b/N.Qədirli; red. ön söz müəll. Ə.Xələfli.- Bakı: [Təknur], 2020.- 98, [1] s.: portr., 19 sm. Azf-314062

Qədiroğlu Sədi. Bir ağacın pöhrəsiyik /S. Qədiroğlu; Red.: O.Abbasoğlu.- Bakı: 2000.- 76 səh.: portr., şəkillər, ill., 20 sm.

Qədirov Ələddin Əhməd oğlu. Uşaqlarda idrak proseslərinin inkişafı (anadan olandan 12 yaşadək) [Mətn]: anadan olandan 12 yaşadək /Ə.Qədirov. Bib-ID vtls000018287.- Bakı: Maarif, 1969.- 99 s       Azf-117155                 

Qədirov Ələddin Əhməd oğlu.  Yaş psixologiyası [Mətn]: pedaqoji institut tələbələri üçün dərs vəsaiti /Ə.Qədirov, İ.N.Məmmədov; ixtisas red. .Ə.Həmzəyev. Bib-ID vtls000006589.- Bakı: Maarif, 1986.- 194, [2] s            1986/937

Qədirov Ələddin Əhməd oğlu. Yaş psixologiyası: Ali pedaqoji məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. /Ə.Qədirov; İxtisas red: .Ə.Həmzəyev. - Bakı:  Maarif, 2002.- 387 s.

 

Qədirov Ələddin Əhməd oğlu. Yaş psixologiyası: Pedaqoji ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Ə.Ə.Qədirov, N.Ə.Xəlilov; İxtisas red.: M.Ə.Həmzəyev; Rəy verənlər: S.İ.Seyidov, K.Kərimov.- Gəncə, 1999.- 382 s.

 

Qədirov Firudin Vəli oğlu. Azərbaycanın şimal müdafiə ehkamları [Mətn]: sabiq Qəbələ mahalının V-XIV əsr abidələri əsasında /F.V.Qədirov; red. İ.H.Əliyev, Q.M.Əhmədov; AzSSR EA, Tarix İn-tu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- Bakı:  Elm, 1984.- 150,[2] s.

 

Qədirov H.M. Bitki coğrafiyası [Mətn]: tədris vəsaiti H.M.Qədirov, Q.H.Əliyev; elmi red. Y.M.İsayev; Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- Bakı:  APİ-nin nəşri, 1973.- 175, [1] s.

 

 Qədirov Heybət Heydər oğlu. Ümumi kimyadan tipik məsələlərin həlli üsulları: Orta məktəb şagirdləri və abituriyentlər üçün vəsait /H.Qədirov; Elmi red.: D.H.Qəmbərov; Rəyçilər: Ö.M.Əliyev, N.O.Əhədov; Naşir: T.H.Vəlixanlı.- Bakı: Mütərcim, 2005.- 335 s.
 

Qədirov Həmid Musa oğlu. Bitki sistematikasından laboratoriya məşğələləri. Ali bitkilər ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /H.M.Qədirov; [red. Y.Məmmədov].- Bakı: Maarif, 1966.- 223, [1] s.
 

Qədirov Niftulla Bəşir oğlu. Nəzəri mexanika kursu [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /N.B.Qədirov; Rəyçilər: N.İ.Yaqubov, R.M.Xasayev; Elmi red.: R.S.Qurbanov.- Bakı: Bakı Universiteti, 1997.- 552 s.
 

Qədirov Vaqif Qədir oğlu. Azərbaycanın Kür çökəkliyində neftli-qazlı strukturların axtarışında qravi-maqnit kəşfiyyatının tətbiqi [Mətn] /V.Q.Qədirov; red. R.R.Rəhmanov.- Bakı : Qanun, 2010. - 223, [1] s.

 

Qədirova Elmira Hacı qızı. Azərbaycan qadınları kommunizmin fəal qurucularıdır [Mətn]: 1966-1980 E.H.Qədirova; red. S.S.Məmmədov; Azərb. SSR Elmlər Akad., Tarix İn-tu.- Bakı: Elm, 1982.- 187, [3] s.

 

Qədirova Törə Xanım Qədir qızı. Sinir xəstəlikləri /T.Q.Qədirova; elmi red. A.Abbasquliyev I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 163, [1] s.

Qədirova Törə Xanım Qədir qızı. Sinir xəstəlikləri /T.Qədirova; [elmi red. A.Abasquliyev] II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 170, [2] s.; 22 sm.

 

Qədirzadə Qadir. Milli-mənəvi dəyərlərimiz: bayramlar, mərasimlər, adətlər, münasibətlər [monoqrafiya] /Q.İ.Qədirzadə; elmi red. İ.Ə.Həbibbəyli; AMEA, Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu.-Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2012.- 127, [1] s.

Qədirzadə Salam Dadaş oğlu. Hər gün ömürdən gedir [Mətn] /S.D.Qədirzadə; [red. Z.Əsgərova]Bib-ID vtls000161686.- Bakı: Yazıçı, 1987.- 315, [2] s.: 1portr., şək      Azf-192323

Qədirzadə Salam Dadaş oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /SalamQədirzadə; [tərt.ed. R.Qədirzadə]Bakı: Azərnəşr, 1990.- 509 s.
 

 Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində şəxsiyyətin hüquqlarının təmin edilməsi [Mətn] /M.Qəfərov; Elmi məsləhətçi. C.H.Mövsümov.- Bakı: Qanun, 2006.- 248 s.

 

 Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları [Mətn]: Dərslik /M.Qəfərov, V.Abışov, H.Eyvazova; Bakı Dövlət Universiteti; Polis Akademiyası; Elmi məsləhətçi: C.Mövsümov; Elmi red.: M.Əhmədov.- Bakı:  Qanun, 2005,540 s.: səcərə

 
Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları [Mətn]: Dərslik /Midhəd Qəfərov, Vaqif Abışov, Hikmət Eyvazov; Elmi məsləhətçi: Cəfər Mövsümov; Elmi red. Mahir Əhmədov; Rəyçilər: Kamilə Sarıcalinskaya, Firudin Səməndərov, Elşad Abdullayev və başqaları; Bakı Dövlət Universiteti; Polis Akademiyası.- B.: Qanun, 2006.- 599 s.

Qəhrəman döyüşçülər və şəhidlərin ictimaiyyət arasında təbliği [Mətn]: [buklet] /Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Mina Qurbanlarının Sosial-İqtisadi Problemlərinin Həllinə Kömək İctimai Birliyi. Bib-ID  vtls000631162.- Bakı: [n. y.], 2018.- 1 vərəq (3 səhifədə qatlanmış): gerb, şək., 21 sm. Ar2018-2329

Qəhrəmanlı, Nazif Ələkbər oğlu. Azərbaycanda ədəbi cəmiyyətlər [Mətn]: 1920-1930-cu illər /N.Qəhrəmanlı; Elmi red.: Ş.Alışanlı; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu Bib-ID vtls000031905.- Bakı: Elm, 2006.- 124 s.: 21sm. Azf-291695

 Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu. (Ələkbərli). Ədəbiyyat nəzəriyyəsi [Mətn] Nazif Qəhrəmanlı; Elmi red. N.Şəmsizadə; Bakı Qızlar Universiteti.- B.: BQU, 2008.-106 s.

 

 Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu. (Ələkbərli) Ədəbiyyat tarixçiləri və tarixləri [Mətn] /N.Qəhrəmanlı; Elmi red. və ön sözün müəllifi: R.Əliyev.- Bakı: Təbriz, 1998.- 40 s.: 20 sm.

Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu.         Köhnə-yeni əlifba: Azərbaycan əlifbasında dəyişmələr /Nazif Qəhrəmanlı; Elmi red.: Vahid Adilov.Bib-ID vtls000004220.- Bakı: Yurd NPB, 2002.- 121 səh.: 11 səh.cədvəl       Azf-222842

 Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu. (Ələkbərli) Milli ədəbiyyat tarixçiliyi: Genezis, inkişaf, dövrləşdirmə problemləri [Mətn] /N.Qəhrəmanlı; Elmi red.: V.Arzumanlı; Ön sözün müəllifi: K.V.Nərimanoğlu; AEA Milli Münasibətlər İnstitutu.- Bakı:  Qartal, 1997.- 116 s. 1 portr
 

Qəhrəmanlı Yaşar Vəli oğlu. Mühəndis meliorasiyası: Dərslik /Y.B.Qəhrəmanlı; Red.: F.H.Həsənov, Q.H.Rüstəmov/- Bakı: Təhsil NPM, 2004- 310 səh., ill., cədvəl; 20 sm.

Qəhrəmanlıq palitrası [İzomaterial]: Albom /Tərtibçi. Z.K.Balaşov; Giriş məqaləsinin müəllifi. N.Həbibov Bib-ID vtls000058154.- Bakı: İşıq, 1991.- 72 s.: şəkilli, 24 sm. Azf-201472  

Qəhrəmanlıq tariximizin salnaməsi [Mətn]: [buklet] /Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Azərb. Resp. "Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyinə Dəstək" İctimai Birliyi.Bib-ID        vtls000631046.- Bakı: [n.y.], 2018.- 1 v. (3 səhifədə qatlanmış): gerb, portr., 21 sm. Ar2018-2287

Qəhrəmanov Baxış Həsən oğlu. Kimyəvi və radioaktiv maddələrin toksikologiyası və tibbi mühafizə [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərs vəsaiti /B.H.Qəhrəmanov; rəy verənlər D.Hüseynov, A.Babayev; red. O.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1975.- 229, [3] s., cədv., ill.

Qəhrəmanov Cahangir Vahid oğlu.    Əsrarnamə [Mətn]: əlyazmasının fotofaksimile, sözlük və izahatı /C.V.Qəhrəmanov; red. H.Mirzəzadə; AzSSR Elmlər Akademiyası, Əlyazmalar İnstitutu. Bib-ID vtls000235639.- Bakı: AzSSR EA, 1964.- 145, 55 s.: faksimile             1964/375                     

Qəhrəmanov Cahangir Vahid oğlu.    Mustafa Zərir. Yusif və Züleyxa [Mətn]: Poemanın mətni və tarixi-qrammatik oçerk /C.Qəhrəmanov, Ş.Xəlilov; Red.: Z.T.Hacıyeva; AEA Əlyazmalar İnstitutu. Bib-ID vtls000009368.- Bakı: Elm, 1991.- 312 s     1991/707                     

Qəhrəmanov Cahangir Vahid oğlu.    Nəsimi divanının leksikası [Mətn] /C.V.Qəhrəmanov; red. C.Əfəndiyev, Ə.Xanbabayeva; AzSSR Elmlər Akademiyası, Respublika Əlyazmaları Fondu. Bib-ID vtls000231448.- Bakı: Elm, 1970.- 564, [4] s  Azf-121141 

Qəhrəmanov Cahangir Vahid oğlu. Nizami Gəncəvi əsərlərinin əlyazmaları dünya kitab xəzinələrində [Mətn]: [biblioqrafiya] /C.V.Qəhrəmanov, K.H.Allahyarov; ruscadan tərc. ed., çapa haz. və red. X.H.Yusifli; AMEA Gəncə Bölməsi, Nizami Gəncəvi Mərkəzi. Gəncə: [Elm], 2016.- 245, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

 

Qəhrəmanov Cahangir Vahid oğlu. Praktiki transfoneliterasiya işləri [Mətn] /C.V.Qəhrəmanov; red. M.Adilov; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.- B.: Nurlan, 2007.- 284, [2] s. portr

Qəhrəmanov, Cahangir Vahid oğlu.  Yusif Məddah. "Vərqa və Gülşah" [Mətn]: XIV əsr Azərbaycan yazılı abidəsi. Mətn və qrammatik oçerk /C.V.Qəhrəmanov, Z.T.Hacıyeva; AzSSR Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İn-tu; red. Ş.X.Xəlilov. Bib-ID      vtls000005328.-Bakı: Elm, 1988.- 184 s.: 21 sm. Azf-197721

Qəhrəmanov Qəhrəman Mehdiqulu oğlu. Normal fiziologiyadan təcrübə dərsliyi [Mətn] Q.M.Qəhrəmanov, F.İ.Cəfərov; N.Nərimanov ad. Azərb. Dövlət Tibb İn-tu II hissə.Bakı [s. n.] 1980.- 67, [3] s.

 

Qəhrəmanov Qəhrəman Nəriman oğlu. Gizlədilmiş müharibə [Mətn] /Qəhrəman Qəhrəmanov. I kitab.- B.: [Nafta-Press], 2008.- 370 s. portr., fotoşək
 

Qəhrəmanov Nadir. Dayaq nöqtəsi [Mətn] /Nadir Qəhrəmanov; Elmi red. və ön söz. N.Cəfərov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 196 s., portr., fotoşək.

 

Qəhrəmanov Nadir Fərrux oğlu. Dünyanın təbii mənzərəsi və fizika [Mətn] /N.Qəhrəmanov; Elmi red. Ə.B.Məmmədov; Rəyçilər. V.İ.Tahirov, R.İ.Bəşirov.- B.: Elm, 2007.- 248 s.

 

Qəhrəmanov Polad Fərrux oğlu. Sonlu fərqlər sxemi [Mətn]: Dərs vəsaiti /P.F.Qəhrəmanov; elmi red.V.A.Mustafayev, N.T. Qurbanov; red.: X.H.Alıyev Sumqayıt: SDU, 2004.- 225 s.

 

Qəhrəmanov Tofiq Hüseyn oğlu. Cəlladımız zalım idi [Mətn]: Ağı-salnamə /T.Qəhrəmanov; Red.: İ.Məmmədov.-Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997.- 144 s.; 20 sm.

Qəhrəmanov Tofiq Hüseyn oğlu. Gecə lampası [Mətn]: povestlər /T.Qəhrəmanov.- Bakı:  Yazıçı, 1989.- 172,[2] s.

 

Qəhrəmanov V.A. Rəqəm elektronikasının əsasları [Mətn] /V.A.Qəhrəmanov; Red.: F.R.Xalıqov; Rəy verənlər: Ə.H.Qəhrəmanov, S.R.Əhmədov.- Bakı: Çaşıoğlu, 1999.- 125 s.

Qəhrəmanov Vahid Pənah.     Sovet cinayət hüququ [Mətn]: ümumi hissə: dərs vəsaiti /V.Qəhrəmanov; [elmi red. X.Süleymanov] Bib-ID vtls000005719.- Bakı: Maarif, 1967.- 215, [1] s          Azf-109735

Qəhrəmanova Aytən Fikrət qızı. Azərbaycan Demokratik Respublikasında alq maarifinin təşkili yolları [Mətn] /.Qəhrəmanov; Elmi red.: Ə.Ağayev.- Bakı: 2005.- 156 s.

Qəhrəmanova, Aytəkin Məmiş qızı. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında etnoqrafiya məsələləri [Mətn]: [monoqrafiya] /A.Qəhrəmanova; elmi red. Hacı F.Səfərli; [ön söz A.Orucov]Bib-ID vtls000727825.- Naxçıvan: [Əcəmi], 2020.- 198, [2] s.: fotoşək., cədv., 20 sm.       Azf-314486

Qəhrəmanova Nayma Mustafa qızı.   Riyaziyyat 2 [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi üçün Riyaziyyat fənni üzrə dərslik /N.Qəhrəmanova, C.Əsgərova; [ixtisas red.: F.Məmmədov, M.Kərimov; məsl. Ç.Qacar]Bib-ID vtls000731130.- Bakı: Radius, [Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi], 2018.- 143, [1] s.: gerb., portr., rəngli ill            Azf-314866    

Qəhrəmanova Nayma Mustafa qızı. Riyaziyyat 5 /N.M.Qəhrəmanova, F.Hüseynov; elmi məsləhətçi Ç.Qacar; elmi red. F.Məmmədov; məsləhətçi. S.Bədəlov [və b.]Bakı: Radius: [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2012.- 208 s., portr.

 

Qəhrəmanova Şəhla Şıxəli qızı. Şəhər mühitinin yenidənqurulması [Mətn]: Memarlıq fakültəsinin magistr pilləsi üçün dərs vəsaiti /Ş.Ş.Qəhrəmanova; Elmi red.: F.M.Hüseynov; Rəyçilər: T.H.Muradxanova, F.A.Molla-zadə; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 100 s., ill.; 20 sm.
 

Qəhrəmanzadə Abdul Həmdulla oğlu. Rəqəmli kommutasiya sistemləri[Mətn]:.- Bakı: Maarif, 1995.- 207 s.

Qəhrəmanzadə Abdul Həmidulla oğlu. Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri /A.H.Qəhrəmanzadə; Red.: N. İsmayılov, E.Muradov.- Bakı: Elm, 2004.- 475 s.

 Qədim Kəmaləddin. Yolu ürəyimin üstdə gedirəm [Mətn] /K.Qədim; red. E.İsgəndərzadə.- Bakı: "Vektor" Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2019.- 185, [3] s.: portr., 20 sm.   Azf-311451

Qədirova, Dürdanə Mürvət qızı. Azərbaycanın namazlıq xalçaları [Mətn] /D.M.Qədirova; red. T.İbrahimov Bib-ID vtls000103257.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 183, [1] s.+ [16] v. şək.: portr., 22 sm. Azf-255580

Qəhrəmanlı, Nazif Ələkbər oğlu. Ədəbiyyat və əbədiyyət [Mətn]: ədəbi-tənqidi məqalələr /N.Qəhrəmanlı; elmi red. V.Sultanlı vtls000092911.- Bakı: Nurlan, 2009.- 382, [2] s.: portr., 21 sm. Azf-253930

 Qəhrəmanova, Nayma Mustafa qızı. Riyaziyyat 1 [Mətn]: müəllim üçün vəsait /N.Qəhrəmanova, C.Əsgərova; məsləhətçi Ç.Qacar; metodiki cəhətdən iş. L.Həmidullazadə; red. Ə.Məmmədli; rəyçi. G.Məmmədova, F.Paşayeva Bib-ID   vtls000138655.- Bakı: Altun kitab, 2008.- 144 s.: şək., cədv., 27 sm. Azf-259229

Qəlbinur Paşa-50. Paşa Qəlbinur yaradıcılığının mədəni-maarif və səhiyyə müəssisələrində təbliği [Mətn]: metodik vəsait .F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası; tərt.ed.-müəl.və ön söz. B.Ələsgərov, burax. məs. L.Qafurova, rd. .Hüseynova.- Bı: Qapp-Poliqraf, 2002.- 30 s.

 

Qəlbinur Paşa. (Musayev Paşa İsmayıl oğlu. İdrak ətri [Mətn]: (esselər) /P.İ.Musayev;[ön söz. N.Şəmsizadə]Bakı: [Şərq-Qərb], 2013.- 156, [2] s. portr

Qəmbər Saleh, Firudin. (Qəmbərov Firudun İslam oğlu) 1952- Tövsiyələr, hədisləruəra fəhmilə" [Mətn] /Firudin Qəmbər Saleh; red. T.Əlibəyli. Bib-ID            vtls000781581.- Bakı: Elm və təhsil, 2021.- 127, [1] s., [2] v. fotoşək.: ill., 21 sm. Azf-322325  

Qəmbər İsa Yunis oğlu. Azadlığa doğru: Məqalə, çıxış və müsahibələr İ.Qəmbər; Toplayıb çapa haz. və red.: N.Yaqublu.- Bkı: Adiloğlu 2003.- 360 səh.

Qəmbərli Məhəmmədhəsən Qəni oğlu.   Ərəb ədəbi-bədii qaynaqlarında türk [Mətn] /Q.Məmmədhəsən; Elmi red.: N.Araslı, İ.Həmidov; Naşir: T.Vəlixanlı. Bib-ID vtls000024243.- Bakı: Mütərcim, 1998.- 256 s.: portr     Azf-217132

Qəmbəroğlu, Qasım Qəmbər oğlu. Məktəb gigiyenası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Q.Qəmbəroğlu, M.Əfəndizadə; [red. Ə.Məmmədov, M.Müslümov].Bib-ID  vtls000005147.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 157, [3] s.: cədv., şək., 20 sm. Ar1962-1066

Qəmbərov Abasağa Məmmədhüseyn oğlu.     Azərbaycanda ipəkçilik və ipək sənayesi [Mətn]: müasir vəziyyəti və inkişaf yolları /A.M.Qəmbərov; [red. K.İ.İstafilov] Bib-ID vtls000009476.- Bakı: Azərnəşr, 1965.- 95, [5] s.: cədv Azf-97952

Qəmgin Cəbrayıl. Bəxtiyarlıq naminə: [mənzundram] Cəbrayıl Qəmgin; Red.: S.Allahverdiyev.- B.: Nərgiz, 2001.- 96 səh.

 

Qəmküsar Əliqulu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Qəmküsar; tərtib ed. və red. İ.Ağayev.-Bakı: Şərq-Qərb, 2006.-158 s.

Qənbərov, Asəf Sədaqət oğlu. Din sosiologiyası [Mətn] /A.Qənbərov [ön söz.]; elmi red. A.M.Şirinov; bədii red. R.İ.Həsrətova; [Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu]Bib-ID  vtls000670813.- Bakı: [Tuna PPP ], 2018.- 215, [7] s.: 22 sm. Azf-309955

Qənbərov Aydın Rəşid oğlu. Müasir Azərbaycan dilində metafora [Mətn]: [monoqrafiya] A.Qənbərov; red. M.Məmmədov, rəycilər R.Məhərrəmova, B.Abdulla.- B.: Ozan, 2008.- 207 s.

Qənbərov Dayandur Mürşüd oğlu. Fiziki kimya [Mətn] /D.M.Qənbərov; elmi red. E.Ə.Eyvazov; red. S.Əliyeva.-Bakı: [s. n.], 2010.- 301, [2] s.

Qənbərov Gülağa Məmi oğlu. Qoruyucu konstruksiyaların istilik fizikası /Gülağa Məmi oğlu Qənbərov; Elmi red.: .Ə.ərdanov.- Bakı: Elm, 2003.- 236 s.
 

Qənbərov Xudaverdi Qənbər oğlu. Arı məhsulları və onların təbii müalicədə tətbiqi [Mətn] /X.Q.Qənbərov, Ə.A.Salayev.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2009.- 71, [1] s., [2] şək.; 20 s.

 

Qəndilov Rəfiq Tağı oğlu. Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil [Mətn]: müəllimlər üçün tədris vəsaiti (X-XI siniflər) /R.T.Qəndilov və b.; elmi red. M.Babayev; red. R.T.Qəndilov, Ş.Ə.Qocayev; rəyçilər. Ə.Hüseynov, F.Orucov; ön söz. M.Mərdanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; İnvesting in our future The Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; UNİCEF.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 303 s.: portr., fotoşək., şək., cədvəl, 25 sm.

Qəndilov Seyfəddin Tağı oğlu.   Coşğun yüksəliş illəri [Mətn]: Sov.İKP XXIV-XXVI qurultaylarının qərarlarını həyat keçirmək sahəsində Azərbaycan Kommunist Partiyasının fəaliyyəti /S.T.Qəndilov; [red. E.Məmmədyarova, A.Rzayev] Bib-ID vtls000169124.- Bakı: Azərnəşr, 1984.- 178, [2] s      Azf-180573

Qəndilov Seyfəddin Mirtağı oğlu. Dövlət İdarəçilik Akadedmiyası Heydər Əliyev dühasının bəhrəsidir [Mətn] /S.M.Qəndilov; elmi red. Ə.Həsənov; rəyçilər N.Cəfərov, V.Həbiboğlu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 444 s., portr., şək.; 25 sm.

 

 Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəvinin məracnamələrinin şərhi [Mətn]: [monoqrafiya] /S.Qənimət oğlu; elmi red. A.Kahraman, M.Quliyeva; ədəbi red. S.Əlizadə.- Bakı: Nafta-Press, 2010.- 767, [1] s.,21 sm.

 

Qənimət oğlu Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" dastanındakı ilk dörd məqalənin şərhi /S.Qənimət oğlu; red. A.Kahraman, M.Quliyeva Kitab 6.- Bakı: [s. n.], [2013].- 587, [1] s.

 

 Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" dastanındakı V-IX məqalələrin şərhi [Mətn] /S. Qənimət oğlu; red. A.Kahraman, M.Quliyeva Cild K. 7.- Bakı: [s. n.], 2014.-596, [1] s.: 21 sm.

 

 Qənimət oğlu Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" dastanının şərhi [Mətn]: X-XIII məqalələr /Hacı Siracəddin; red. A.Kahraman, M.Əlizadə, M.Quliyeva. K. 8.- Bakı: [s. n.], 2015.- 667, [1] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

 Qənimət oğlu Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" məsnəvisinin şərhi [Mətn]: (XIV-XVII məqalələr): [monoqrafiya] /Hacı Siracəddin; red. A.Kahraman, M.Quliyeva. K. 9.- Bakı: Nafta-Press, 2016.- 727 [1] s.: 21 sm.

 

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s) [Mətn]: [monoqrafiya] /S.Qənimət oğlu; elmi red. A.Kahraman, M.Quliyeva; ədəbi red. V.Muradxanqızı.- Bakı: Nafta-Press, 2009.- 384, [1] s.,21 sm.

 

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s.). 1-ci kitab [Mətn] S. Qənimət oğlu; Elmi red. A.Kahraman, M.Quliyeva; Rəyçi. L.Əliyeva, Y.Paşayev; Sponsor. İ.Hüseynov.- Bakı: 2006.- 537 s.

 

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s.) 2-ci kitab [Mətn]: ["Sirlər xəzinəsi" dastanında olan üçüncü və dördüncü nətin şərhi] /Elmi red. A.Kahraman, M.Quliyeva; Rəyçi. L.Əliyeva, Y.Paşayev.- Bakı: 2008.- 460 s.

 

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəviyə görə cəmiyyətin dəyişməsi fərddən, fərdin dəyişməsi qəlbdən başlayır.- Bakı: Nafta-Press, 2012. - 61 [] s.

 

Qənimət oğlu Siracəddin. (hacı) Həzrət Nizami Gəncəviyə görə insan qəlbinin həqiqətləri. V kitab.-Bakı : Nafta-Press , 2012. -504 [] s.

 

Qəniyev Çingiz Aşralı oğlu. Mütəşəkkil cinayətkarlığın bəzi məsələləri [Mətn] /Ç.A.Qəniyev; Elmi red. və ön söz: F.Y.Səməndərov.- B.: Qanun, 1997.- 56 s.

 

Qəniyev Hüseynağa. Müstəbid: Tarixi-fəlsəfi esselər H.Qəniyev; Red.: E.A.Mirzəbəyli; Naşir: T.H.Cəfərov.- B.: Mütərcim, 2001.- 92 səh. 1 portr. 19 sm.

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu.          Beytüs-səfa ədəbi məclisi [Mətn] /S.Qəniyev; red. N.Məmmədli; Azərb. Yazıçılar Birliyi Şamaxı Bölməsi; Azərb. Müəllimlər İn-tu Şamaxı Filialı. Bib-ID vtls000306487.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 189, [3] s., [4] v. fotoşək.: portr., cədv     Azf-272563

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu. Qobustan [Mətn] /Seyfəddin Qəniyev; Elmi red.: N.Mehdiyeva, N.Məmmədli; AMEA Folklor İnstitutu. I kitab.- Bakı: Nurlan, 2005. -720 s.

 

Qəniyev Seyfəddin. Məşhur xeyriyyəçi Mahmud Ağa və naməlum muğam universiteti [Mətn] S.Qəniyev, S.Veysova; elmi red. Q.Paşayev; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: Elm və təhsil 2014.- 291, [1] s.

 

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu. Şamaxı məktəbləri, maarif fədailəri: altı cilddə [Mətn] /S.Qəniyev, M.İsmayılova; Elmi red.: F.Sadıqov; Rəyçilər: M.Qasımlı, M.Alıcanov. I cild.- B.: Ozan, 1999.- 268s.: portr., fotoşək

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu.   Şirvannamə-övliyalar, ziyarətgahlar... [Mətn] /S.Qəniyev; elmi red. V.Quliyeva; red. T.Qəni; AMEA, Folklor İnstitutu. Bib-ID vtls000244751. Cild I kitab.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 343, [1] s. [8] v. fotoşək.: portr., fotoşək., ill., cədv Azf-323394

Qəniyev Tariyel.  Azərbaycan folklorşünasları [Mətn] /T.Qəniyev; elmi red. P.Əfəndiyev; AMEA, Folklor İnstitutu. Bib-ID vtls000002589. I hissə.- Bakı: Nurlan, 2004.- 148 s.: fotoşək    Azf-232872

Qənizadə Mirhəmid Mirəli oğlu. Qəm könlümə gəlin köçüb [Mətn]: şeirlər /M.Qənizadə; red. O.Rza.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 158, [1] s.: şək., portr., 20 sm.

Qənizadə Mirhəmid Mirəli oğlu. Ürəyimin diş ağrısı M.Qənizadə; red. S.T.Azərazər.- Bakı: Mütərcim; 2014.- 197, [3] s.
 

Qənizadə Sultan Məcid. Nağıl [Mətn] /S. Qənizadə; red. A. Cabbarlı.- Bakı: Gənclik, 1986.- 11 s.

Qənizadə Sultan Məcid. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /S.Qənizadə; tərtib ed. ön sozün, şərhlərin və lüğətin müəl. A.Zamanov; red. H.Araslı.- Bakı.-Avrasiya press, 2006. XX əsr

 

Qərbi Avropada və ABŞ-da sosiologiya tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /[müəl. P.P.Qaydenko və b.]; elmi red. İ.Rüstəmov; red. R.Həsənov, H.Cavadova; tərc. A.Məmmədova [və b.]Bakı: Turan nəşrlər evi, 2010.- 715 s.

 

Qərəçorlu Bulud. (B.Ə.Səhənd.) Dədəmin kitabı: Sazımın sözü, Qardaş andı, Dədəmin kitabı bütün mətn Bulud Qərəçorlu; Red.: M.Ə.Fərzanə 1-ci məcmuə.- Stockholm: Ditt Tryckeri AB, 2001.- 496 səh.

 

Qəribli İslam Eynəli oğlu. Məhəmməd Hadi yaradıcılığının "Həyat" və "Füyuzat" mərhələsi [Mətn]: [monoqrafiya] /İ.E.Qəribli; məsləhətçi. B.Nəbiyev; elmi red. T.Kərimli; AMEA, Nizami ad. Əd-t İn-tu.- Bakı: "Qələm" MMC, 2009.- 148 s., portr., faks.; 20 sm.

Qəribova  A.H.  Məktəbəqədər müəssisələrində musiqi dinləmənin metodikası [Mətn]: metodiki vəsait /A.H.Qəribova (tərt. ed.); elmi red. Z.K.Abdullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. Bib-ID. vtls000693680.- Bakı [n. y.]: 2019.- 48 s.: not Ar2019/1257

Qəribova Arifə Hacıbaba qızı. Məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqların musiqi tərbiyəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /A.H.Qəribova (tərt.); elmi red. J H.Qədimova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU. Bib-ID vtls000693704.- Bakı: [ADPU], 2017.- 176, [1] s.: cədv Azf-311948

Qərvəndi Həşim.    Təcnislər və qəzəllər /Həşim Qərvəndi; Red: S.Qasımlı. Bib-ID vtls000010524.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2001.- 160 səh.: portr       Azf-219028 

 

Qərvəndi, Həşim. Təcnislər və qəzəllər /Həşim Qərvəndi; Red: S.Qasımlı. Bib-ID vtls000010524.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2001.- 160 səh.: portr., 20 sm. Azf-219028

 

Qəşəmoğlu Əhməd. Sosial idarəetmənin fəlsəfi, sosioloji problemləri [Mətn]: ahəngyol elminə giriş: [monoqrafiya] /Ə.Qəşəmoğlu; elmi red. Ə.Quliyev.- Bakı: Səda, 2008.- 263, [1] s.

 

Qəşəmoğlu Əhməd. Sosioloji araşdırma aparanlara kömək: Metodik vəsait /Ə.Qəşəmoğlu; Qeyri-hökumət təşkilatı Resurs və Təlim Mərkəzi; Tərəqqi və Demakratiya fondu.- Bakı: Sabah, 2001.- 111 s., cədvəl; 20 sm.

 Qətiyyətin təntənəsi [Mətn]: Sənədli xronika /Müəllif-tərtibçi: Ş.Yaqubov; Red.: M.Süleymanzadə; Məsləhətçilər: R.Xələfov, B.Abbaszadə. Bib-ID vtls000025818.- Bakı: "Səhər" qəzetinin nəşri, 1995.- 846 s   1995/540 

Qətran Təbrizi-1000 [Mətn] /toplayıb tərt. ed. və ön söz müəl. S.Xəyal; elmi red. T.Həsənzadə. Bib-ID vtls000297970.- Bakı: [MBM], 2012.- 159, [1] s.: portr  Azf-271772

Qəzzafi Müəmmər.     Yaşıl kitab [Mətn]: Demokratiya problemlərinin həlli: (Xalqın hakimiyyəti) /M.Qəzzafi. Bib-ID vtls000043236.- Bakı: Şans, 1992.- 95 s       1992/166            

Qəzzafi Müəmmər. Yaşıl kitab [Mətn]: Demokratiya problemlərinin həlli: (Xalqın hakimiyyəti) /M.Qəzzafi. Bib-ID vtls000043236.- Bakı: Şans, 1992.- 95 s Azf-204114  

Qəzali İmam. Ey oğul [Mətn]: risalə /İmam Qəzali; Azərb. dilinə tərc. ed. E.Sadayoğlu; nəşrə haz. S.Z.Meriç.- Bakı: İpək yolu, 2007.- 46, [2] s.

Qəzali Məhəmməd.     Peyğəmbərin həyatı [Mətn]Bib-ID vtls000789468.- Bakı: "İdrak" İctimai Birliyi, 2021.- 574, [6] s           Azf-323521                 

Qəzəllər [Mətn] /Seyidağa, Ə.Bakir, Mail, Ə.Şahid, Ş.Fazil, R.Saraylı; tərt. ed. M.İsmayıl. Bib-IDvtls000189596.- Bakı: Yazıçı, 1986.- 230, [2] s.: portr        Azf-190826

Qəzənfər oğlu Fazil. Bu xalqdan o xalqa doğru [Mətn] /F.Qəzənfəroğlu; red. E.Astanbəyli.- İstanbul: [s.n.], 2004.- 247 s.

Qəzənfəroğlu Fazil.     Azərbaycan türklərinin dini-fəlsəfi dünyagörüşü [Mətn] /F.Qəzənfəroğlu; elmi red. Z.Məmmədov. Bib-ID vtls000004957.- İstanbul: [s.n.], 2005.- 176 s       Azf-243859

Qəzənfər Paşayev-75 [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; red. M.Kazımoğlu; tərt. S.Rzasoy.- B.: [Elm və təhsil], 2013.- 88, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

 

Qəzənfəroğlu Fazil. (Mustafayev) İkinci cümhuriyyətin quruluşu [Mətn]: siyasi esselər /F.Qəzənfəroğlu; red. E.Qasımoğlu, C.Cabbaroğlu İstanbul: [s.n.], 2005.- 392 s.


Qəzvini Seyyid Muhəmməd Kazim. Əhli Beyt (ə) [Mətn]: nicat gəmisi /S.M.R.Qəzvini; tərc. ed. M.C.Ələkbərov, M.H.Əliyev; red. M.Abbasov.- [yersiz]: [s.n.], [2007].- 48 s.; 20 sm.

Qəzvini Zeynəddin Bin Həmdullah.    Zeyl-e tarix-e qozide [Mətn]: "Seçilmiş tarix"ə əlavə /Zeynəddin Bin Həmdullah Qəzvini; Fars dilindən tərcümə, müqəddimə, qeydlər və göstəicilər. M.D.Kazımov, V.Z.Piriyev; red. Z.M.Bünyadov; Azərbaycan SSR EA Şərqşünaslıq İnstitutu. Bib-ID vtls000031435. - - .- Bakı: Elm, 1990.- 212 s.: faksmile Azf-200764

Qılıcov İlqar Səyyad oğlu. Hüququn mənbələri [Mətn] /İ.Qılıcov, İ.Məmmədov; Elmi red. Z.A.Əsgərov; Rəyçilər. L.H.Hüseynov, S.M.Sadıqov.- Bakı: Araz, 2006.- 306 s. portr

Qıpçaq Məmmədəli.    Kəmiyyət anlayışının dildə ifadəsi: Tarixi-tipoloji tədqiqat /M.Qıpçaq; Red.: T.Hacıyev, A.Axundov; Rəyçi: Y.Seyidov; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti. Bib-ID vtls000014890.- Bakı: Elm, 2000.- 456 s.: cədv Azf-218023

Qıpçaq Məmmədəli. Söz aləminə səyahət /.Qıpçaq; Red.: .Əzizov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2002.- 242 s.
 

Qıpçaq Məmmədəli. Türk say sistemi [Mətn] /Məmmədəli Qıpçaq; Elmi red.: Tofiq Müzəffəroğlu; Sponsor: Q.C.Məmmədov.- Bakı: Yazıçı Ədəbi NE, 1996.- 132 s.

 

Qırxqızlı Qasım. Əsrin faciəsi-Xocalı [Mətn] /Qasım Qırxqızlı; Red.: H.Orucov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1999. 124 s.: portr., şəkilli

 Qısa estetika lüğəti [Mətn] /red. Ə.Ağayev; tərc. ed. A.Aslanov, İ.Rüstəmov.- Bakı: Azərnəşr, 1970.- 464 s.

Qısa izahlı iqtisadi terminlər lüğəti [Mətn] /Tərtibçilər: Ə.M.Abbasov, M.M.Bağırov, D.A.Bağırov və b.; Red.: A.A.Nadirov, N.B.Məmmədəli; Ön söz: A.Nadirov, M.Mərdanov; Rəyçi: Ə.Q.Əlirzayev və b.- Bakı: Nurlan, 2005.- 496 s.

 

Qısa izahlı terminlər [Mətn] /Toplayanlar: Z.S.Abdullayev, G.Z.Yüzbaşova; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: Nurlan, 2007.- 417 s.
 

 Qısa iqtisadi lüğət [Mətn] /Tərtibçilər: Q.İ.Libman, O.K.Filatov; Tərcümə edən: S.A.İbadov, X.Ş.Kərimov, K.A.Sarıyev; Red.:A.B.Bəhramlı, Y.A.Əliyev, E.R.Osmanova.- Bakı: ASE, 1989.- 358 s.

Qız Cibək [Mətn]: Qazax məhəbbət dastanı /qazaxcadan uyğ. və ön sözün müəl. R.Əskər; elmi red. M.İmanov; red.: Ə.Şamil, N.Əskər; Türksoy Uluslararası Türk Kültürü Təşkilatı. Bib-ID. vtls000513948.- Bakı: [BXQR], 2016.- 243, [1] s.: ill., portr     Azf-292390

Qız qalası [İzomaterial] Bib-ID vtls000220559. .- Bakı: Kommunist, 1974.- [1] v. qat. şək., fotoşək     1974/773

Qızıl alma [Mətn] /[rəssam A.Hacıyev; tərc. ed. P.Xəlilov; red. R.Hacıyeva] Bib-ID vtls000229790.- Bakı: [Gənclik], 1972.- [1] v. qat.: şək            Azf-131574

 Qızıl səhifələr: Azərbaycan xalqının milli azadlıq yolunda mübarizəsi tarixindən 1946. Təbriz: Ana dili kültür yayımları, 1999. 464 səh.: fotoşək., port

 

Qızılbaşlar tarixi [Mətn] /tərc. M.Ə.Məhəmməd; buraxılışa məsul. V.Qardaşlı; elmi red. Z.Bünyadov.- Bakı: Azərbaycan, 1993.-48 s.: 20 sm.
 

Qida Fiziologiyası: Qida məhsullarının texnologiyası istiqamətində təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün /N.H.Qurbanov, Ü.İ.Xəlilova, ..Qurbanova; lmi red.: Ə.H.Əliyev; Bədii tərtibat rəssam F.Əli.- Bakı: Gənclik, 2003.- 250 s.
 

Qida məhsullarının sanitar mikrobiologiyası [Mətn]: Tədris-metodik işləmə /AzSSR Səhiyyə Nazirliyi. N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu; tərt.ed. A.Q.Bayramov.- Bakı: 1987.- 17 s.; 19 sm.

 

Qiyabi şöbələrin fəaliyyətinə dair metodik tövsiyə [Mətn] Az SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Orta ixtisas təhsili üzrə Tədris-Metodika kabineti; tərt. ed. F.Abbasquliyev; red. N.Nağıyev.- Bakı [s. n.] [V.İ.Lenin ad. APİ] 1985.- 26, [1] s.

 

Qiyasbəyli Elxan Ramiz oğlu. Ə. Haqverdiyev və "Molla Nəsrəddin" [Mətn] /Elxan Qiyasbəyli; Elmi red.: Ə.Saraçlı.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 106 s.: 20 sm.
 

Qiyasbəyli Mərziyə Nadir qızı. Azərbaycan dilində morfoloji söz yaradıcılığı düzəltmə sözlərin lüğəti /M.Qiyasbəyli; elmi red. M.Qasımov.- Bakı: Maarif, 1987.- 178, [2] s.
 

Qiyasbəyli M.N. Azərbaycan dilində omonimlərin izahlı lüğəti [Mətn]: [A-Z] /M.N.Qiyasbəyli, A.S.Cəfərova; Red.: Z.Ağayeva.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 72 s.

Qiyasbəyli Mərziyə Nadir qızı. Azərbaycan dilinə aid oxu kitabı [Mətn]: ali məktəblərin rus bölmələri üçün /M.Qiyasbəyli, A.Cahangirov; red. və ön söz. Y.Seyidov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti. Bib-IDvtls000213497.- Bakı: ADU, 1977.- 82, [2] s Azf-152540                       

Qiyasi Cəfər Əli oğlu.  Abşeron boyları [Mətn]: memarlıq haqqında söhbətlər /C.Qiyasi; [red. Z.Balayev; rəs. S.Qəmbərov] Bib-ID vtls000025722.- Bakı: Gənclik, 1973.- 53, [3] s.: ill    Azf-133972

Qiyasi Cəfər Əli oğlu.  Nizami dövrü memarlıq abidələri [Mətn] /C.Qiyasi; Elmi red. Ş.S.Fətullayev; Rəy. R.M.Bayramov. Bib-ID vtls000019448. . The architectural monuments of Nizami period.- Bakı: İşıq, 1991.- 264 s.: fotoşək., ill         Azf-207007     

Qiyasi Cəfər Əli oğlu. Erməni mənəvi terroru [Mətn]: Adlar dəyişsə də tarix qalır /C.Qiyasi, İ.Bozyel; Red. R.Məmmədli, D.Ramazanlı; İğdır Azərbaycan Türk Kültürünü Tanıtma Dərnəyi.- Bakı: Kitab klubu, 2007.- 36 s.

Qiyasi Cəfər Əli oğlu.  Nizami dövrü memarlıq abidələri [Mətn] /C.Qiyasi; Elmi red. Ş.S.Fətullayev; Rəy. R.M.Bayramov. Bib-ID vtls000019448. . The architectural monuments of Nizami period.- Bakı: İşıq, 1991.- 264 s.: fotoşək., ill            Azf-207006     

Qiyasi, Cəfər Əli oğlu.  Yaxın-uzaq ellərdə [Mətn]: orta əsr Azərbaycan memarlarının beynəlxalq əlaqələri haqqında /C.Qiyasi; xüsusi red. V.Muradov Bib-ID vtls000025719.- Bakı: İşıq, 1985.- 91, [1] s.: fotşək., şək., xəritə, 21 sm. Azf-185159

Qiyası Həsən Əli oğlu. Dağ qara torpaqlarda qida maddələrinin ehtiyatı və eroziyanın onlara təsiri [Mətn].- Bakı: MBM, 2010.- 192 s.

 

Qiyasi Həsən Əli oğlu. Böyük Qafazın dağ əkinçilik bölgələrində torpaqların eroziyaya uğrama dərəcələrindən asılı olaraq qida maddələri ehtiyatının dəyişməsi [Mətn]: [monoqrafiya] /H.Ə.Qiyasi; red. V.G.Sultanlı.- Bakı: Nasir, 2010.- 356 s.

 

Qiyasi Həsən Əli oğlu. Eroziyaya uğramış torpaqların münbitliyinin çoxillik paxlalı otlarla yaxşılaşdırılması [Mətn] H.Ə.Qiyasi; red. V.G.Sultanlı. Bib-ID  vtls000250134.- Bakı: [s. n.], 2012.- 178, [2] s.: şək., cədv., portr., 21 sm.

 

 Qiyaslı Əjdər. Mənim dünyam: [Şerlər və poemalar] Əjdər Qiyaslı; Red.: Mustafa.- Bakı: Gənclik, 2001.- 288 səh.

 

Qiyasoğlu İman. Dönəm baba ocağına [Mətn]: İ.Qiyasoğlu; red. Ə.Vəkil.- Bakı: Elm və təhsil 2014.- 371, [1] s. portr., şək. 21 sm.

 

"Qiymət və qiymətlərin əmələ gəlməsi" [Mətn]: metodik göstərişlər və yoxlama işlərinə tapşırıqlar: 1702- "Sənayenin planlaşdırılması", 1703-"Maddi-texniki təchizatın iqtisadiyyatı və planlaşdırılması", 1704-"Əməyin iqtisadiyyatı", 1734-"Maliyyə və kredit", 1734-"Mühasibat uçotu və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili" 1739- "Təftiş və nəzarət" ixtisasları üzrə tələbələr üçün /RSFSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialı; tərc. Ş.A.Ağabəyov; red. İ.K.Süleymanov.- Bakı: [s.n.], 1990.- 80 s.

 

Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Tatyana Kuzmina, Şölə Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- Bakı: 2002.- 8 səh.

Qladuell, Malkolm. Bir göz qırpımında: Düşünmədən düşünməyin gücü [Mətn] /M.Qladuell; tərc. V.Maşiyev Bib-ID vtls000575415[Bakı]: [Qanun], [2017].- 207, [1] s.: portr., 20 sm. 110346

Qladuell, Malkolm. David və Qoliaf [Mətn]: autsayderlər, talesizlər və nəhənglərə qalib gəlmə sənəti /M.Qladuell; ing. tərc. S.Sadıqov; red. T.Bədəlova.Bib-ID vtls000421413.- Bakı: Qanun, 2014.- 287, [1] s.: portr., cədv., 21 sm. Ar2014-1628

 Qladuell Malkolm.     Dönüş anı: Cüzi dəyişikliklər qlobal dəyişikliklərə necə gətirib çıxarır [Mətn] /M.Qladuel; tərc. Ş.Sərkaroğlu-Budad. Bib-ID vtls000575431. The tipping point: Now little things can make a big difference / M.Gladwell[Bakı]: [Qanun], [2017]255, [1] s     2017/2059

Qlizmanenko Dmitriy Lvoviç. Metalların qaynaq edilməsi və kəsilməsi [Mətn]: texniki peşə məktəbləri üçün dərslik /D.L.Qlizmanenko; tərc. ed. K.Mehrəliyev, F.Fərzəliyev. Bib-ID vtls000007844.- Bakı: Maarif, 1975.- 407, [1] s.: şək     Azf-145014

Qlobal siyasət: təhdidlər, çağırışlar, ümidlər [Mətn]: [newtimes.az analitik-informasiya portalının məqalələr toplusu] baş red. N.İ.Məmmədov; red. hey. P.Darabadi [və b.]Bakı:[Qanun] 2013.- 319, [1] s.

 

Qlobal siyasi iqtisad [Mətn]: müasir nəzəriyyələr /red. R.Palan; tərc. V.Bayramov; elmi red. R.Məmmədli.- Bakı:[Əbilov, Zeynalov və oğulları], 2003.- 272 s.

Qlobal üfüqlər [Mətn]: Prezident Əliyevin ABŞ Səfəri /Red.: Beti Bler, Jalə Qəribova; Naşir: Piruz Xanlı; Sponsor: Texaco; Tərtibatı və çapı: Azerbaijan International; Fotoqraflar: X.Abbasova, R.Bağırov, Beti Bler və b.- ABŞ [Azerbaijan International], 1997.- 68 s.

 

 Qloballaşan dünyada insan hüquqları", Ombudsmanların Bakı Beynəlxalq Konfrası BMT-nin İnsan Hüquqları Ümumi Bəyannaməsinin qəbul olunmasının 60 illiyinə və 18 iyun İnsan Hüquqları Gününə həsr edilmiş "Qloballaşan dünyada insan hüquqları" Ombudsmanların VI Bakı Beynəlxalq Konfrasının materialları [Mətn]: 18-19 iyun 2008-ci il, Bakı şəhəri /United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO); ümumi red. E.Süleymanova (Ombudsman); tərt. edənlər. Z.Əliyev, Y.Cəfərova.- Bakı: [Oğuz eli]: [Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)], 2008.- 120 s.

 

"Qloballaşma prosesində Qafqaz və Orta Asiya" mözusunda beynəlxalq konfransın materialları [Mətn] /Qafqaz Universiteti, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı; Elmi red.: Z.Səmədzadə, Erol Oral.- Bakı: 2003.- 322 s.

 

Qloballaşma şəraitində iqtisadi diplomatiya [Mətn]: dərs vəsaiti: rus dilindən tərcümə Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti; üm. red. L.M.Kapitsa; tərc. B.M.Abdullayev, Z.R.Bayramov, A.K.Eyyubov; red. B.Abdullayev.- Bakı: [İqtisad Universiteti] 2012.- 613, [3] s.

"Qloballaşma və Azərbaycanda təhsilin aktual problemləri" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları [Mətn]: (20-22 noyabr 2003-cü il) /nəşrə məs. şəxs: K.D.Hüseynov.- Bakı: Beynəlxalq Universitet, 2003.-188 s.

 

Qloballaşmaya doğru [Mətn]: Məqalələr toplusu /A.Əsədov, T.Şahsuvarlı, A.Eyubov və b.; Red.: Ş.Əhmədoğlu; "Qloballaşan Azərbaycan" Sivil İnkişaf Mərkəzinın Kitabxanası (QASİM).- Bakı: 2006.- 299 s.

Qluxovski Dmitri Alekseyeviç.  Metro 2033 [Mətn]: [elmi-fantastik macəra roman] /D.A.Qluxovski; red. R.Əhmədzadə; tərc. E.İbrahimov; naşir M.XAN; dizayn və qrafika T.Fərzi. Bib-ID vtls000492337[Bakı]: Hədəf Nəşrləri, [2013.]655, [1] s          Ar2013/2613

Qmurman Vladimir Yefimoviç. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məsələlərinin həllinə dair rəhbərlik [Mətn]: dərs vəsaiti /V.Y.Qmurman; [tərc. ed. H.Əliyev]Bakı: Maarif, 1980.- 458, [2] s.

 

Qobustan [Mətn]/Mətnin müəllifi və tərtibçi. C.Rüstəmov; Fotoqraflar. F.Fətəliyev, Y.Şamilov, C.Rüstəmov.- Bakı: İşıq, 1990.- 19 s.+, [14] v.4] v. fotoşək., 17 sm. 1990-198

 

Qobustan və Abşeron yarımadası florasının faydalı bitkilərinin bioloji məhsuldarlığı [Mətn]: Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Red.: D.A.Əliyev və b.; S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B.: ADU, 1984.- 140 s.

Qoca, Elşad. Yüz ilin işığında [Mətn]: [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və təhlükəsizlik orqanlarının 100 illiyinə həsr olunur] /E.Qoca; red. A.İsgəndərov Bib-ID vtls000598523.- Bakı: [s. n.], 2018.- 150, [2] s.: portr., 20 sm. Azf-303670

Qoca Fikrət. Adi həqiqətlər [Mətn]: şeirlər və poemalar /Fikrət Qoca; portretin müəllifi. T.Nərimanbəyov; ön sözün müəllifi: Anar; red. A.Əmrahoğlu.- Bakı: Azərnəşr, 2000.- 220 s.

 

Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qoca Fikrət; ön sözün müəllifi. Anar.- Bakı: Şərq-Qərb, 2004.- 248 s. 

Qoca, Fikrət.  Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam Ayxan Cild C. 1.- Bakı: UniPrint, 2014.- 389, [1] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm.  Azf-286555

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam Ayxan Cild  C. 2.- Bakı: UniPrint, 2014.- 363, [1] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm.  azf-286557

Qoca, Fikrət.  Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam AyxanBib-ID   vtls000457590 Cild  C. 3.- Bakı: UniPrint, 2015.- 380, [2] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm. Azf-286559  

Qoca, Fikrət.  Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam Ayxan Bib-ID  vtls000457593 Cild  C. 4.- Bakı: UniPrint, 2015.- 377, [1] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm. Azf-286561  

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam Ayxan Bib-ID   vtls000457582 Cild C. 5.- Bakı: UniPrint, 2015.- 387, [1] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm. Azf-286563  

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam Ayxan Bib-ID         vtls000457592 Cild C. 6.- Bakı: UniPrint, 2015.- 367, [1] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm. Azf-286565  

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; dizayn Ş.Əliyeva; rəssam Ayxan Bib-ID  vtls000457602 Cild   C. 7.- Bakı: UniPrint, 2015.- 373, [1] s., [1] s. portr.: ill., 21 sm. Azf-286567  

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. T.Teymurova; [rəssam Ayxan]Bib-ID vtls000457606 Cild     C. 8.- Bakı: [UniPrint], 2015.- 389, [1] s.: ill., portr., 21 sm. Azf-286569  

Qoca, Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Qoca; burax. məsul G.Pənah; red. A.Arifqızı; [rəssam Ayxan]Bib-ID vtls000457609 Cild  C. 9.- Bakı: [UniPrint], 2015.- 397, [1] s.: ill., portr., 21 sm. Azf-286571

 

Qoca Hamlet. (Qocayev Hamlet Göyüş oğlu) Fransızlar yurdum haqqında [Mətn] /Hamlet Qoca; [red. M.Axundov]Bakı: Yazıçı, 1990.- 248 s.: 16 sm.

 

Qocamanov Məqsəd Hüseyn oğlu. Geodeziya ölçmələrinin riyazi hesablanması [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /M.H.Qocamanov, Z.A.Bağmanov; Elmi red.: R.Ə.Babayev; Rəyçilər: F.Ə.İmanov, A.A.Atakişiyev.- Bakı: BDU, 2000.- 176 s.: ill., cədv

 

Qocatürk Nərman. İlham Əliyev: İpək Yolu sivilizasiyası və Azərbaycan diplomatiyası [Mətn] /N.Qocatürk; elmi red. Ə.Əhmədov.- Bakı: Nurlan, 2008.- 471, [1]s.

 

Qocatürk Nərman. Pıçıltı [Mətn] /Nərman Qocatürk; Elmi red.: Z.Qaralov.- Bakı: 2001.- 272 səh.

 

Qocatürk Nərman. Türkün yaddaş kitabı /Nərman Qocatürk; Məsləhətçi: Abel Məhərrəmov; Elmi red.: Azad Nəbiyev.- Bakı: Nurlan, 2005.- 400 s.

 

Qocayev Elxan Qafar oğlu. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının piroplazmi dozları [Mətn]: dərs vəsaiti E.Q.Qocayev; SSRİ Kənd Təsər. Nazirliyi, Ağamalı oğlu ad. Azərb. Kənd Təsər. İn-tu Kirovabad [s.n.] 1982.- 53, [3] s.
 

Qocayev Əkbər Ədilxan oğlu. Bayramlar və tarixi günlər.- Bakı: Altun kitab, 2006.

Qocayev, Əkbər Ədilxan oğlu. İxtiralar və kəşflər [Mətn] /Ə.Qocayev, Ş.Qocayev; red. R.İsmayılov Bib-ID   vtls000100136.- Bakı: Altun kitab, 2006.- 119, [1] s.: portr., şək., 20 sm. Azf-254913

Qocayev Əkbər Ədilxan oğlu. Azərbaycan tarixi: Ən mühüm hadisələrin xronoloji xülasəsi: Ən qədim zamanlardan müasir dövrədək olan dövrü əhatə edir [Mətn]: abituriyentlər və orta məktəb şagirdləri üçün dərs vəsaiti /Ə.Ə.Qocayev, S.A.Əliyeva, A.H.Hacıyeva; elmi red. Y.Mahmudlu. Bib-ID vtls000003261.- Bakı: Maarif, 2002.- 160 s     Azf-220656

Qocayev Əkbər Ədilxan oğlu. Tarixi şəxsiyyətlər [Mətn] /Ə.Qocayev; [üz qabığı. A.Həsənov] Bib-ID vtls000074585. I kitab.- Bakı: 2008.- 179, [1] s.: portr., şək, xərt           Azf-273121

Qocayev İlqar Duman oğlu. Kotanarx İlqar Duman oğlu Qocayev; Red.: Adil Mirseyid; Naşir: Telman Vəlianlı.- Bakı: Mütərcim, 2001.- 80 səh.

 Qocayev Məmməd Qoca oğlu.  Nizaminin insan fəlsəfəsi [Mətn] /M.Q.Qocayev; Naşir: T.Vəlixanlı; Red.: A.Məmmədov. Bib-ID vtls000006287.- Bakı: Mütərcim, 1997.- 152 s Azf-210883

Qocayev Mikayıl Səməd oğlu. Gənclərə kulinariya məsləhətləri [Mətn]: orta və yuxarı yaşlı məktəblilər üçün /M.S.Qocayev; red.T.Muxtarova.- Bakı: Gənclik, 1989.- 68,[2] s.

Qocayev, Musa Qulu oğlu. Gecələrin mahnısı [Mətn]: [roman] /M.Qocayev; [red. S.Zeynalova; rəs. T.Kazımov]Bib-ID     vtls000227847.- Bakı: Gənclik, 1977.- 242, [2] s.: şək., portr., 21 sm. azf-151955

Qocayev Musa Qulu oğlu.       Mühüm tapşırıq [Mətn] /M.Qocayev; red. Z.Balayev. Bib-ID vtls000280075.- Bakı: Azərnəşr, 1967.- 31, [1] s.: portr     Azf-109251                 

Qocayev Musa Qulu oğlu.       Mühüm tapşırıq [Mətn]: [povestlər, hekayələr] /M.Qocayev; [red. İ.Qarayev]Bib-ID vtls000229504.- Bakı: Gənclik, 1972.- 172, [4] s.: şək., portr        Azf-131158

Qocayev Nəzir-Mahmud. XX əsrin görkəmli ixtiraçı alimi Saleh Balay oğlu Qocayev [Mətn] /N.M.Qocayev; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: MBM, 2011.- 199, [1] s., fotoşək., por

 

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Optika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /N.M.Qocayev, M.S.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1974.- 386, [2] s.

 

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] Icild.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 539, [1] s.

 

Qocayev Niftalı Mehrəlioğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] IIcild.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 431, [1] s.

 

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] IVcild.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 623, [1] s.
 

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] Optika: dərslik IV cild /N.M.Qocayev.- Bakı: Maarif, 1983.- 489,[3] s., şək., cədv.; 22 sm.

 

Qocayev Nizami Melıehrəli oğlu. Cinayət hüququnda ədalət prinsipi [Mətn] /N.M.Qocayev; Elmi red.: F.Y.Səməndərov.- Bakı: BDU, 1998,150 s. cədvəl

Qocayeva Güldəniz Göyüş qızı. Nagah xəyalıma cəhənnəm düşdü: Ə.Haqverdiyevin bədii nəsri mövzusunda /G.Qocayeva; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; Red.: K.Talıbzadə. Bib-ID. vtls000003314.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyatı, 2002.- 124 səh Azf-226836     

Qocayeva Güldəniz Göyüş qızı. Rusca-azərbaycanca texniki terminlərin izahlı lüğəti [Mətn] /Gülbəniz Qocayeva; AMEA Terminologiya Komissiyası; Red.: Rasim Əliquliyev və b.- Bakı: 2004.- 776 s.; 22 sm.

Qocayeva-Məmmədova Gülnarə Nadir qızı.   Gürcüstan azərbaycanlılarının təhsili tarixi [Mətn]: xüsusi kurs üçün dərs vəsaiti /G.Qocayeva - Məmmədova; elmi red. Ə.Paşayev, Ə.Ağayev; AR, Təhsil Şurası; Tbilisi Dövlət Pedaqoji Universitetinin Marneuli filialı. Bib-ID vtls000004387. H. 1 100 yaşlı məktəblər:Tiflis-1847, Qızılhacılı-1877, Qaracala-1886, Sarvan-1900, Arıxlı-1901, Sadaxlı-1903.- Tbilisi: Qlobal-Print, 2002.- 96 s.: ill., portr Azf-227239

Qoçulu Ömər. Gözdən sözə [Mətn]: [publisistik və bədii toplu]: xatirələr, olaylar, sənədli povestlər, kiçik hekayələr, məzəli əhvalatlar, "Bulaq" verilişi kitablarda, deyimlər, rəssam sözü, memarlıq inciləri /Ö.Qoçulu, red. R.Nəsiboğlu. Bib-ID vtls000182076.- Bakı: İncə, 2010.- 323, [1] s.: portr., fotoşək   Ar2010/2080               

Qoqol N.V. və Azərbaycan ədəbiyyatı.- Bakı: 1952.- 155 s.

Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Ölü canlar [Mətn]: Müfəttiş: roman-poema; komediya. Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanası: 100 cilddə. /N.V.Qoqol; red. H.Abbaszadə, M.Abdullayev, Ə.Ağayev və b.; ön sözün müəllifi. Ş.Qurbanov; tərc. ed. B.Musayev, S.Rəhman; rəssam. E.Lazımov.- 36-cı cild.- Bakı: Yazıçı, 1989.- 448 s.

 

Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Povestlər [Mətn] /N.V.Qoqol; red. R.Salamova.- Bakı: Gənclik, 1975.- 290, [2] s.
 

Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N.V.Qoqol.- Bakı: Avrasiya press, 2006.-320 s.

Qoldinq, Uilyam. Milçəklər tanrısı [Mətn]: [roman] /U.Qoldinq; tərcüməçi R.Abbaslı. Bib-ID vtls000575346.- [Bakı]: [Qanun], [2017].- 311, [1] s.: 20 sm. Azf-302400

Qolosovker Yakov Emmanuiloviç. Mifin məntiqi [Mətn] /Y.E.Qolosovker; rus dilindən çevirən və son söz müəl. A.Talıbzadə; red. R.Bədəlov; Bakı Slavyan Un-ti.- Bakı: Kitab aləmi, 2006.- 316 s.; 21 sm.

Qolts Tomas.   Azərbaycan gündəliyi [Mətn]: neftlə zəngin, müharibə dağıntıları yaşamış postsovet respublikasında dəliqanlı jurnalistin sərgüzəştləri /T.Qolts; red. X.Göyallı. Bib-ID vtls000550028. Azerbaijan diary / Thomas Goltz [Bakı]: Çaşıoğlu, 2016.- 535 s.: fotoşək Azf-297700

Qolubeva Tamara Sergeyevna. SSRİ tarixinə dair hekayələr [Mətn]: 4-cü sinif üçün dərs kitabı /T.S.Qolubeva, L.S.Qellerşteyn; red. N.P.Kuzinin; [tərc.ed. C.Nuhov] Bib-ID vtls000199871. SSRİ tarixinə dair hekayələr 4.- Bakı: Maarif, 1978.- 204, [4] s.: şək., portr., cədv     1978/361

Qonaqov Mövlud.  Xınalıq nəğmələri [Mətn]: poema /M.Qonaq; [red. M.Ələkbərov] Bib-ID vtls000199610.- Bakı: Gənclik, 1987.- 52, [4] s Azf-194520           

Qonaqov Müsayim Novruz oğlu. Döyüş əməliyyatları aparan zaman gəmisürücülüyü: Dərs vəsaiti M.N. Qonaqov, E.E. Subanov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: 2001.- 128 səh. ill. 20 sm.

Qonaqov Rufiz Rəhim oğlu.    Xəzər hövzəsi və enerji təhlükəsizliyi [Mətn] /R.R.Qonaqov; elmi red. Ə.Həsənov. Bib-ID vtls000622465.- Bakı: [Elm], 2018.- 199, [1] s.: portr            Azf-305780

Qonçarov İvan Aleksandroviç. Adi əhvalat [Mətn] /İ.A.Qonçarov; Rus dilindən tərcümə edən. X.Əzizbəyov.- Bakı: Avrasiya press, 2006.- 344 s.

Qonçarov İvan Aleksandroviç. Oblomov [Mətn]: [roman] /İ.A.Qonçarov; tərc. ed. H.Şərifov. Bib-ID vtls000421378. / ..[Bakı]: [Qanun], [Əli və Nino], [2014].- 702, [1] s.: ill., portr    Ar2014/1604   

Qonçaryuk Vsevolod Aleksandroviç.  Neft və neft-kimya sənayesində avtomatlaşdırma və yanğın təhlükəsizliyi [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /V.A.Qonçaryuk; [tərc. ed. İ.Bağırov; elmi red. G.U.Mirantsov] Bib-ID vtls000230494.- Bakı: Maarif, 1971.- 179, [1] s.: şək., cədv    Azf-129421 

 

Qorbaçov Mixail Sergeyeviç. Sovetlərin tam hakimiyyətinə və sosialist hüquqi dövlətinin yaradılmasına dogru [Mətn]: on birinci çagırış SSRİ Ali Sovetinin növbədənkənar on ikinci sessiyasında məruzə və yekun sözü 29 noyabr-1dekabr 1988-ci il /M.S.Qorbaçov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 41,[2]s.

Qordimer Nadin.  Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [hekayələr] /N.Qordimer; tərc. ed. F.Abdullayev; [baş red. S.Bektaşi; buraxıl. məsul S.İsmayılova; dizayner A.Abdulzadə]Bib-ID vtls000578399[Bakı]: Şərq-Qərb, [2011]525, [3] s.: portr            Azf-301498

Qorxmaz Rizvan. Qəlbin kövrək telləri... [Mətn]: [Şeirlər] /R.Qorxmaz; red. S. Mikayılqızı; ön söz. müəl. V.Yusifli.- Bakı: [Ziya], 2016.- 295, [1] s.: portr., fotoşək., şək., 20 sm.

 

Qorki Maksim. Ədəbiyyat haqqında /M.Qorki; tərc. ed. M.Rzaquluzadə; red. H.Əfəndiyev.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1950.- 150, [2] s.

Qorki Maksim.  Əsərləri [Mətn]: on beş cilddə /M.Qorki; [red. N.Nağıyev; tərc. ed. Ş.Abasov [və b.] Bib-ID vtls000238481. 11-ci Cild Xatirələr, oçerklər, povest və hekayələr: 1924-1935.- Bakı: Azərnəşr, 1962.- 705, [3] s Azf-89962  

Qorki  Maksim. Foma Qordeyev [Mətn] /M.Qorki; çevirəni M.Cabbar; red. İ.Nəfisi. Bib-ID. vtls000331112.- Bakı: Azərnəşr, 1935.- 342, [1] s.: portr            Azf-222547

Qorki Maksim. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə. I cild /M.Qorki; [Tərc. M. Arif, H.Şərif].-B.: Avrasiya press, 2006.- 263 s.

 

Qorki Maksim. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /M.Qorki; [Tərc. M. Arif, H.Şərif] I I cild.- B.: Avrasiya press, 2006.- 360 s.

 

Qorqud ədəbiyyatı [Mətn]: bədii əsərlər /tərt.ed. və red. T.Hacıyev.- Bakı: Öndər, 2004.- 368 s.

Qoulman, Deniel.  Emosional zəka [Mətn] /D.Qoulman; tərc. S.Bulut Bib-ID vtls000671157.- [Bakı]: [Qanun], [2019].- 479, [1] s.: portr., il., 22 sm. Azf-310004

Qovlar [Mətn]: M.B.Qasımov ad. sovxoz-texnikum /AzSSR Dövlət Üzümçülük və Şərabçılıq Komitəsi, Tovuz Aqrar-Sənaye Birliyi; tərt. ed. və mətnin müəllifi E.Qənbərli. Bib-ID vtls000181136.- Bakı: 1985.- 48 s.: şək 1985/863

Qöte, Yohan Volfqanq. Qərb-Şərq divanı [Mətn]: alman dilindən tərc. ed., ön söz. Ə.Qubatov; red. V.Hacıyev Bib-ID vtls000257548.- Bakı: Şirvannəşr, 2010.- 399, [1] s.: portr., 21 sm. ar2010-2346

Qöte Yohan Volfqanq. Lirikası və "Qərb-Şərq divanı"ndan nümunələr /J.V.Qöte; Alman dilindən tərcümə edəni: H.Arzulu; Red.: A.Ağayev; Rəssamı: O.Sadıqzadə. Bib-ID vtls000013256. Lyrik and Auswahlen aus dem "West-Östlicher Diwan".- Bakı: Yazıçı ədəbi NE, 2000.- 220 s.: ill   Azf-216730

 

Qövsi Təbrizi. (Əlican) Divan [Mətn] /Q.Təbrizi; red. M.Adilov; nəşrə haz. P.Kərimov; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2005.- 449 s. 2005/319

 

Qövsi Təbrizi. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qövsi Təbrizi; tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Paşa Kərimov; red. Kamil Allahyarov.- Bakı: Lider, 2005.- 328 s.

Qrabar, Sergey. Xəzri [Mətn] /S.Qrabar; rus dilindən tərc. ed. E.İsgəndərov (red.), A.Hüseynova;cildin rəssamı. Z.Beksaç (Kosova)Bib-ID vtls000093572.- Bakı: Vektor Nəşrlər Evi, 2009.- 139, [1] s.: 17 sm. Azf-254002

Qradov Aleksandr Pavloviç. Milli iqtisadiyyat [Elektron resurs]: "Milli iqtisadiyyat" və digər iqtisadi ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti A.P.Qradov; rus dilindən tərc. ed. M.A.Əhmədov [və b.].- Bakı: [İqtisad Un-ti] 2008.- 275 s.

Qranetska, Viktoriya Leonidovna      Xoşbəxt [Mətn]: roman. 1981.- 271, [1] s.: 21 sm            Azf-317881  

Qrass Günter. Mənim yüzilliyim [Mətn] /G.Qrass; red. D.Mustafayev; tərc. ed. N.Cabbarlı; [baş red. S.Bektaşi; buraxıl. məsul S.İsmayılova; dizayner A.Abdulzadə]Bib-ID vtls000578398[Bakı]: Şərq-Qərb, [2013]454, [2] s.: portr Azf-301609

Qrasian Baltasar. Kamillik elmi [Mətn]: /B.Qrasian; tərc. A.Rzayev, M.Əsədova; red. və ön söz müəl. Ə.Nicat.- Bakı: Qanun, 2001.- 110, [2] s.

 

Qravimetrik analiz [Mətn]: ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün dərs vəsaiti / N.A.Verdizadə, Ə.Z.Zalov, K.Ə.Quliyev [və b.]; elmi red. T.Ə.Ağdamski, M.H.İskəndərov.- Bakı:[s. n.]; 2014.- 157, [1] s.

Qreqori, Filippa. Boleyn nəslindən daha bir qız [Mətn]: [tarixi roman] /Filippa Qreqori; ruscadan tərc. Vaqif Azəryar Bib-ID vtls000389000[Bakı]: [Qanun], [2013].- 766 s.: şək., portr., 20 sm..     Ar2013-2093

Qrızlı, Şıxbala. Qrızlar və qrız dili [Mətn] /Ş.Qrızlı; Elmi red. Mədinov, R.; Rəyçi.Ə.Qubatov Bib-ID vtls000045399.- Bakı: Mars-print, 2002.- 138 s.: portr., 21sm. Azf-246557

Qriboyedov Aleksandr Sergeyeviç.  Ağıldan bəla [Mətn] /A.S.Qriboyedov; [tərc. ed. Ə.Ziyatay; red. E.Borçalı] Bib-ID vtls000232172.- Bakı: Gənclik, 1968.- 149, [3] s           Azf-113473

 

Qriboyedov Aleksandr Sergeeviç. Ağıldan bəla [Mətn] /A.S.Qriboyedov; Rus dilindən tərcümə edən. Ə.Ziyatay.- Bakı: Avrasiya press, 2006.- 160 s.

Qriqoryan, Samvel Avanesoviç. Aydın üfüqlər [Mətn]: şeirlər və poemalar /S.A.Qriqoryan; red. İ.Soltan. Bib-ID vtls000243159.- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 103, [1] s.: 17 sm. Azf-74507

Qriqoryan, Samvel Avanesoviç. Dünya qəlbimdədir [Mətn]: şeirlər və poemalar /S.Qriqoryan; red. E.Borçalı; [tərc. ed. H.Hüseynzadə və b.]Bib-ID  vtls000233014.- Bakı: Azərnəşr, 1967.- 177, [3] s.: 17 sm. Azf-123862

Qrim fənni üzrə proqramı və metodiki göstərişi [Mətn] (Teatr sənəti Dram teatrı və kino aktyoru fakultələri tələbələri üçün).- Bakı: 1991.- 38 s.

Qrimm qardaşları.      Dirilik suyu: Nağıl: Azyaşlı uşaqlar və ibtidai sinif şagirdləri üçün vəsait /Qrimm qardaşları; Red.: Ə.Q.Quliyev; Rəssamı: İ.T.Həsənov. Bib-ID vtls000011568.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.- 12 səh.: şəkilli  Azf-221114

Qrim və maskalar tarixinə dair metodiki göstəriş. [Mətn] Aktyorluq, rejissorluq və mədəni-maarif ixtisasları üçün nəzərdə tutulmuşdur.- Bakı: 1984.-21 s.

Qrin Con. Kağız şəhərlər [Mətn]: [roman] /C.Qrin; [tərc. F.Ağazadə; red. C.Abbasova] Bib-ID vtls000551348. Paper towns / J.Green [Bakı]: [Qanun], [2017] 311 s.: portr      2017/855

Qroşev S.V. İnternet: sürətlə və hər şey haqqında: Ekspress-kurs /S.V. Qroşev; A.O.Kosyubinski; Tərcümə və red.: Ə.Salamov.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 206 s.

 

Qruntşünaslıqdan laboratoriya işlərinə rəhbərlik [Mətn] AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu; tərt. ed. Ş.A.Pənahi; red. B.A.Abadov.- Bakı: [s.n.], 1983.- 63, [5] s.

 

Qrünebaum Qustav Edmund fon. Klassik islam tarixinə dair oçerk [Mətn]: 600-1258 /Q.E.fon Qrünebaum; Rusca nəşrin ön sözün və şərhlərin müəllifi: V.V.Naumkin; Rus dilindən tərcümə edən: Ş.H.Hənifəzadə; Müqəddimənin müəllifi: M.Fərhad oğlu.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 248 s.

Quba əyalətinin kameral təsviri [Mətn]: 1831-ci ildə kollec reqistratoru Xotyanovski tərəfindən tərtib edilmişdir /tərc., giriş, qeydlər və yekun cədvəllərin müəl. T.Mustafazadə; rəyçilər. V.Z.Piriyev, Ş.F.Fərzəliyev; Azərb. Tarix Qurumu.- Bakı: Sabah, 2008.- 751, [1] s. , faks., cədv. ; 22 sm.

 

Quba məzarlığı-erməni cinayətlərinin qanlı izi [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı]; red. hey. N.Novruzbəyli [və b.]; [naşir A.Ağalarov].- Bakı: [s. n.] 2014.- 44 s.

Quba şəhidləri [Mətn] /tərt. Ş.Seyidməmmədov; ön söz V.Mahmudov Bib-ID vtls000006109.- Bakı: Azərbaycan, 1996.- 256 s.: portr., fotoşək., cədvəl, 20 sm. Azf-225434

Qubadlı [Mətn]: qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı: [monoqrafiya] /lay. rəh., elmi red. və ön sözün müəl. Y.Mahmudov (müəl. və b.); məsl. M.X.İsaqov; AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İn-tu. Bib-ID vtls000365149.- Bakı: Turxan, 2013.- 423, [1] s.: portr., fotoşək., cədv., faks., xəritə   Azf-297177                          

Qubadova, Məsməxanım Məmmədhəsən qızı. Azərbaycan teatrında romantizm (Əli bəy Hüseynzadənin "Siyasəti-fürusət" əsərinin Cəfər Cabbarlı və Hüseyn Cavid yaradıcılığına təsiri) /M.M.Qubadova; Elmi red.: İ.C.Kərimov Bib-ID   vtls000004147.- 256 səh.: 1 v. şək., port., 20 sm.        Azf-235013
 

Qubadova Məsməxanım Məmmədhəsən qızı. Azərbaycanda maarifçiliyin inkişaf mərhələləri[Mətn]: (Metodik vəsait) /Hazırlayanı. M.Qubadova; Rəyçi. S.Dadaşova, N.Qazıykva, S.Əliyev; Red. İ.Hüseynov; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz; Ə.Hüseynzadə adına Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: 1996.- 27 s.

 

Qubadova Məsməxanım Məmmədhəsən qızı. Əli bəy Hüseynzadə və teatr monoqrafiya /M.M.Qubadova; elmi red. N.Şəmsizadə.- Bakı: Gənclik, 2011.- 191, [1] s., portr.; 21 sm.
 

 Qubatoğlu Böyükağa. Mədəniyyət tarixi [Mətn]: 2 cilddə /B.Qubatoğlu; Elmi red. N.Mikayılov, N.Şəmşizadə I cild.- Bakı: Nasir, 2002.- 346 s.


 Qubatoğlu Böyükağa. Mədəniyyət tarixi [Mətn]: 2 cilddə /B.Qubatoğlu; elmi red. N.Mikayılov, N.Şəmşizadə II cild.- Bakı: Nasir, 2002.- 252 s.

 Qubuşov Kamil [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] v. qat. şək., portr.; 19 sm.

Quçua Viktor Qesaeviç.   Gürcüstan tarixi [Mətn]: VII-X siniflər üçün dərslik /V.Q.Quçua, Ş.A.Mesxia; tərc. ed. N.Nəsibov; red. S.Süleymanov; Gürcüstan SSR EA, Akad. İ. Cavaxişvili adına Tarix, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu. Bib-ID vtls000201584.- Tbilisi: Qanatleba, 1979.- 271, [1] s.: şək., portr        Azf-162741

Qul Əli. Qisseyi-Yusif [Mətn ] /Əli Qul; nəşrə haz., lüğət və şərhlərin müəl. E.Əlibəyzadə, Ə.Hüseyni.- Bakı: Şərq- Qərb, 2005.- 216 s.

Qulamoğlu  Nabatəli. (Pələngov)  Müasir Azərbaycan dili punktuasiyasının bəzi problemləri [Mətn]: monoqrafiya /N.Qulamoğlu; red. Q.Kazımov; [ön söz İ. Kazımov] Bib-ID vtls000697575.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 118, [6] s.: cədv     Azf-312311

Qulamov Qulaməli Şahəli oğlu. İnsafnamə [Mətn] /Q.Ş.Qulamov; Red.: Ə.Nicat.- Bakı: Mütərcim, 1997.- 192 s. portr

Qulamova, Jalə. Məmmədağa Umudov [Mətn] /J.Qulamova;[red.S.Səmədova]; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi.- Bakı:[Renessans-A], 2019.- 31,[1] s: portr. foto. 17sm. Azf-310633

Qulamova, Jalə. Məmmədağa Umudov [Mətn] /J.Qulamova.- Bakı:[Renessans-A], 2021.- 90,[2] s:portr,fotoşək,20 sm.   Ar2021-78

Qulamova, Jalə Elman qızı. Sirli səsin cazibəsi. Arif Babayev-80 [Mətn]: [monoqrafiya] /J.Qulamova, S.Verdiyeva; elmi red. L.Ş.Hüseynova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.- Bakı: [Ecoprint], 2018.- 110, [2] s.: portr., fotoşək., not., 30 sm.  Ar2018-354

Qulamov Rəşad Əsgər oğlu. Limon bitkisi. /R.Ə.Qulamov; Elmi red.: .H.alıbov.- Bı: Elm, 2002.- 104 s. şək., cədvəl;
 

Qulamova Jalə Elman qızı. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı tamaşalarında musiqinin rolu və əhəmiyyəti [Mətn] /J. Qulamova; elmi red. İ. Kərimov.- Bakı : [Mars-Print], 2011.- 198, [1] s.

 

Qulamova Jalə. Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının 30 ildə keçdiyi yaradıcılıq yolu [Mətn].- Bakı: Mars-Print, 2010. -135 s.

 

Qulamova Nərgiz Kamal qızı. Bəstəkar Azər Dadaşovun simfonik yaradıcılığına bir baxış [Mətn] H.K.Qulamova; Elmi red. Ş.Mahmudova.- Bakı: Adiloğlu, 2006.-132 s.

 

Quliyev A.K. Xalq yazıçısı Süleyman Rəhimov [Mətn]:qısa ədəbiyyat göstəricisi A.K.Quliyev, Ə.T.Xələfov; red. H.A.Rzaquliyev; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası, Elmi-Metodik Kitabxanaşünaslıq şöbəsi.- Bakı: [s.n.] 1963.- 54, [2] s.

Quliyev, Ağamir Ağasi oğlu. Azərbaycanın görkəmli səyyah və alimi Hacı Zeynalabdin Şirvani [Mətn] /A.Quliyev; red. Ə.Ə.Ələsğərzadə; Azərb.SSR EA, Şərqşünaslıq İn-tu. Bib-ID      vtls000005114.- Bakı: AzSSR EA, 1964.- 209, [3] s.: şək., 21 sm. Azf-96501

Quliyev Aqşin İsabala oğlu. İntibah dövrü və siyasi-hüquqi fikrin inkişafı [Mətn]: [Monoqrafiya] /A.Quliyev; Elmi red. Y.Rüstəmov. Bib-ID vtls000047337.- Bakı: Nurlan, 2008.- 552 s 2008/197

 Quliyev Aqşin İsabala oğlu. XII-XVI əsrlərdə Azərbaycanın siyasi-hüquqi fikrində qanun və qanunçuluq problemi [Mətn] /A.İ.Quliyev; elmi red. N.H.Cəfərli.- Bakı: Qanun, 2005.- 376 s.


Quliyev Aqşin. XIII əsrin sonu XIV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda siyasi-hüquqi təlimlər. Bakı: Azərnəşr, 1993.- 120 s.

 Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Azərbaycanın ictimai-siyasi fikrində sosial ədalət ideyası [Mətn]: [monoqrafiya] /A.Quliyev; elmi red. M.Cəfərquliyev.- Bakı: [Səda], 2008.- 352 s.

 

 Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Bakı şəhərində kooperativ mənzil almaq istəyən vətəndaşların uçotu və mənzil-tikinti kooperativlərinin təşkili haqqında "qaydalar"ın şərhi [Mətn]: [Qanun məcəlləsi] /A.Quliyev; Red. A.Ofçiyev.- B.: Şur, 1993.- 96 s.

Quliyev Aqşin İsabala oğlu.    Əmir Xosrov Dəhləvinin ictimai-siyasi görüşləri [Mətn] /A.Quliyev; red. F.Ağazadə; naşir Ş.Xuduoğlu. Bib-ID vtls000188839.- Bakı: Qanun, 2010.- 75, [1] s  Azf-263051

 
Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin şərhi [Mətn] /A.Quliyev;elmi red. S. Alıyev.- Bakı: Qanun, 2001.- 208 s.

 Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Hüquq ensiklopediyası [Mətn] /Aqşin İsabala oğlu Quliyev; Elmi red. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2007.- 1108 s.

 

 Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Hüquq sosiologiyası [Mətn] A.İ.Quliyev; elmi red. İ.Rəhimov.- Bakı: Qanun, 2012.- 503, [1] s.

 

 Quliyev Aqşin İsabala oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" ictimai-siyasi fikrimizin möhtəşəm abidəsidir [Mətn] /A.Quliyev; Red.: M.Quliyeva.- Bakı: Qanun, 1999.- 32 s

 

 Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Qədim Azərbaycanda siyasi və hüquqi fikir [Mətn]: ən qədim dövrdən VIII əsrədək: [monoqrafiya] /A.Quliyev; naşir. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2003.- 135 s.

 

 Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Qədim Şərq quldarlıq dövlətlərində siyasi və hüquqi fikir [Mətn] /A.İ.Quliyev; Elmi red.: M.Seyidov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 264 s.


 Quliyev Aqşin İsabala oğlu. Nəsirəddin Tusi dövlət, siyasət və qanun haqqında [Mətn]/A.Quliyev.- Bakı: Qanun, 2001.- 268 s.

Quliyev Aslan. Ağrı [Mətn]: [roman] /A.Quliyev. Bib-ID vtls000388698 [Bakı]: [Qanun], [2014] 552 s.: portr   2014/790                         

Quliyev Yusif Nazir oğlu. Yüksək dərəcəli idmançıların hazırlığının fizioloji xüsusiyyətləri [Mətn]: magistr səviyyəsi üçün (dərs vəsaiti) /Y.N.Quliyev, [tərt. ed.], G.R.Məmmədova [tərt. ed.]; elmi red. R.H.Qayıbov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad. Bib-ID vtls000696224.- Bakı: Müəllim, 2014.- 69, [1] s          Ar2014/2794

Quliyev Arif Mehdi oğlu. Neftqazçıxarma terminlərinin izahlı lüğəti Rusca-ingiliscə-azərbaycanca /A.M.Quliyev, M.A.Hacıyev, R.M.Əfəndiyev; ingiliscə tərcümənin müəllifi. Q.H.Bayramov; elmi red. M.K.Bağırov, A.M.Məmmədzadə.- Bakı: 2001.- 392, s.; 22 sm.

 

Quliyev Asəf. Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları: Ali məktəblər üçün dərslik /.C.Quliyev; Elmi red.: Ə.N.Qurbanov.- Bı: Nurlan, 2003.- 386 s.

Quliyev Asəf. Kompleks birləşmələr kimyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.Quliyev; elmi red. N.A.Verdizadə; rəyçi M.B.Babanlı [və b.]Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 447, [1] s., şək.; 23 sm

Quliyev Aslan. Ağrı [Mətn]: [roman] /A.Quliyev. Bib-ID vtls000388698 [Bakı]: [Qanun], [2014] 552 s.: portr   2014/790

 

Quliyev Aydın Əlqulu oğlu. Siyasətin gücü [Mətn] /Aydın Quliyev; Red. A.Musayev; Rəssamı. N.Rəhimov. I kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 108 s. portr

 

Quliyev Baloğlan Sarı oğlu. Fiziki tərbiyənin nəzəri-metodik və praktik işlərinin əsasları [Mətn] /B.S.Quluyev; elmi red. M.Nəsrullayev; rəyçilər. F.Rüstəmov, R.Əliyev, A.Əmiraslanov, Ə.Mehdiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- Bakı: ADPU, 2010. - 654, [4] s.

 

 Quliyev Baloğlan Sarı oğlu. Mütəhərrik və əyləncəli oyunlar [Mətn]: [ali pedaqoji universitetlərin "Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədər hazırlığı" ixtisası üçün dərs vəsaiti] /B.Quliyev; red. R.Əliyev; rəyçi Ə.Paşayev, M.Nəsrullayev, G.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU, 2011.- 493, [1] s.

 

Quliyev Cahid Süleyman oğlu. Böyük humanist [Mətn]: Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığından səhifələr C.Quliyev; xüsusi red. F.Q.Köçərli.- Bakı: Yazıçı 1981.- 226, [2] s.

 

Quliyev Cahid Süleyman oğlu. Kollektiv və şəxsiyyət [Mətn] /C.Quliyev.- Bakı: Gənclik, 1981.- 109, [3] s.

Quliyev Seyyid Məşəd Ağa Nicat.       Sifətə bax-xasiyyəti gör [Mətn] /Quliyev Seyyid Məşəd ağa Nicat. Bib-ID vtls000020107.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1999.- 36 s.: portr., ill         Azf-226961 

Quliyev Sücəddin Mirzəbaba oğlu. Bioloji müxtəliflik: Azərbaycanın cütdırnaqlılar faunası. Şərqi Qafqaz Turu və Qafqaz Köpgəri [Mətn] /S.Quliyev; elmi red. M.Ə.Musayev; red. Y.Y.Yolçuyev; [Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti].- Bakı: [BP-Azərbaycan], 2006.- 64 s. ill

 

Quliyev T.Ə. Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası [Elektron resurs]: dərs vəsaiti: proqram təminatlı Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; [T.Ə.Quliyev, Ə.İ.Məmmədov]; elmi red. H.S.Zeynalov; rəyçilər Ə.A.İsmayılzadə, M.Ə.Əliyev 1-ci Buraxılış.- Bakı: [İqtisad Un-ti] 2007.- 136 s.

 

Quliyeva Aida Aydın qızı. Azərbaycanda insan inkişafının sosial-iqtisadi problemləri /A.A.Quliyeva; Elmi red.: Ə.Q.Əlirzayev; Rəyçilər: Ə.P.Babayev, A.Ş.Şəkərəliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- Bakı: Elm, 2000.- 124 səh.: cədvəl

 

 Quliyev Cavanşir Kərəm oğlu. İngilis dilinin praktik qrammatikası fənni üzrə tədris proqramı [Mətn]: Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün /Cavanşir Quliyev; Rəyçilər: A.R.Hüseynov, D.N.Yunusov; Red.: M.M.Nurəddinov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəzi; Ali Diplomatiya Kolleci.- Bakı: Ali Diplomatiya Kolleci, 2001.- 40 s.

Quliyev, Cavanşir Kərəm oğlu. Mürəkkəb söz və onun strukturu [Mətn]: İngilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] /C.K.Quliyev; red. D.N.Yunusov; rəyci A.Y.Məmmədov, A.R.Hüseynov Bib-ID vtls000318257.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 195, [1] s.: portr., 21 sm. Azf-273690

Quliyev Cəmil Bahadur oğlu. Tarix: düşüncələr,mülahizələr, qeydlər...(1953-2003) /C.Quliyev.- Bakı: Elm, 2004.-764 səh., 48 səh. şəkil.; 22 sm.

Quliyev Cəmil Bahadur oğlu. V. İ. Lenin Azərbaycan haqqında [Mətn] V.İ.Leninin əsərləri külliyyatının səhifələrində /C.Quliyev; [red. B.Cəfərov]Bib-ID vtls000233998.- Bakı: Azərnəşr, 1966.41, [3] s          1966/974

Quliyev, Çərkəz Əli oğlu.  Xalqdan-xalqa [Mətn]: [elmi-publisistik oçerk] /Ç.Ə.Quliyev; rəyçi və ön sözün müəllifi: N.Cəfərov; red. R.Salamova; nəşrin sponsoru F.Məmmədov Bib-ID.- Bakı: Vətən, 1995.- 104 s.: 1 portr., 20 sm. Azf-208947

Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaq cərrahlığı [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /Çingiz Quliyev; Red.: Ş.Hüseynova; Dərsliyə rəy verənlər: B.X.Abbasov, H.A.Sultanov, N.Y.Axundov.- Bakı: Təbib: Azərbaycan Tibb Universiteti, 2005.- 260 s.

Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaq travmatologiyası [Mətn] /Çingiz Quliyev; Rəyçilər: Q.S.Canbaxışov, Ə.Y.Əhmədzadə; Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: Tibb Universiteti nəşriyyarı, 2004.- 350 s.


Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaqlarda exinokokkoz xəstəliyi [Mətn] /Çingiz Quliyev, Ramiz Poluxov; Rəyçilər: H.A.Sultanov, B.X.Abbasov; Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: Tibb Universiteti nəşriyyatı, 2004.- 164 s.

 Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaqlarda qarın boşluğu üzvlərinin travmatik zədələnmələri [Mətn]: Monoqrafiya /Ç.B.Quliyev.- Bakı: Tibb Universiteti, 2003.- 234 s.

 

 Quliyev Dilqəm Qasım oğlu. Azərbaycan ulduzları olimpiya oyunlarında [Mətn]: 1952-1996 /D.Quliyev; Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu.- Bakı: İşıq, 1996.- 64 s. portr., fotoşək., cədvəl

 

Quliyev E.M.   Yaş və pedaqoji psixologiya [Mətn]: pedaqoji institut tələbələri üçün tədris vəsaiti /E.M.Quliyev, Q.E.Əzimov, Ə.Ə.Əlizadə; elmi red. Ə.S.Bayramov, Z.M.Mehdizadə; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu. Bib-ID vtls000199625. Cild II h.- Bakı: [V.İ.Lenin ad. APİ], 1978.- 94, [2] s.: cədv Azf-223907     

 

 Quliyev Edison Məmməd oğlu. Eksperimental psixologiya [Mətn]: testlər 370 E.M.Quliyev (ön söz.); rəy. Ə.Ə.Əlizadə, N.T.Hüseynova, M.S.Əliyev.- Bakı: [ADPU] 2014.- 144, [1] s.

 

Quliyev Edison Məmməd oğlu. Kiçik məktəblilərdə idrak fəaliyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /E.M. Quliyev; Elmi red: Ə.Ə.Əlizadə; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU, 1995.- 83 s.

Quliyev Edison Məmməd oğlu.  Kiçik məktəblinin psixologiyası [Mətn] /E.M. Quliyev. Bib-ID vtls000001488.- Bakı: ADPU, 2003.- 122 s     Azf-227260 

Quliyev, Edison Məmməd oğlu. Şəxsiyyət və fəaliyyətin psixologiyası [Mətn]: testlər: 480 /E.M.Quliyev.Bib-ID vtls000434443.- Bakı: [ADPU], 2014.- 173, [1] s.: şək., 20 sm. Azf-284398

Quliyev Edison Məmməd oğlu. Uşaq və yaş psixologiyası testlər 300 [Mətn] E.M.Quliyev.- Bakı: 2006.- 103 s.

 

Quliyev Eldar Allahyar oğlu. Aqrar iqtisadiyyat [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /E.A.Quliyev; elmi red. Z.Səmədzadə.- Bakı: Kooperasiya, 2015.- 319, [1] s.: cədv., şək., 21 sm.

 

Quliyev Eldar Allahyar oğlu. Etibarlı ərzaq təminatı sistemi: kooperasiya və inteqrasiya problemləri [monoqrafiya] /E.A.Quliyev; elmi red. B.X.Ataşov.- Bakı: Elm, 2013. -307, [1] s.

 

Quliyev Eldar Allahyar oğlu. Gömrük işinin təşkili [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti E.A.Quliyev, İ.Mehrəliyev; elmi red. A.Ş.Şəkərəliyev; rəyçi M.X.Meybullayev [və b.].- Bakı: Kooperasiya, 2012.- 399, [1] s.

 Quliyev, Eldar Allahyar oğlu. Kooperasiya hərəkatı: təkamülü, mövcud durumu və inkişaf meyilləri [Mətn]: monoqrafiya /E.Quliyev, B.Ataşov, E.Ələkbərov.- Bakı: Kooperasiya, 2021.- 343, [1] s.: portr., cədv., şək., 25 sm.                        Azf-316619

Quliyev, Eldar Allahyar oğlu.   Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik. N.C.Qafarov, E.Q.Allahverdiyev; elmi red. B.X.Ataşov.- Bakı: Kooperasiya, 2020.- 495, [1] s.: portr., şək., cədv., 21 sm.                      Azf-316612

Quliyev, Eldar Allahyar oğlu.    Qida təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi problemləri və strateji istiqamətləri [Mətn]: monoqrafiya /E.Quliyev; elmi red. Z.Ə.Səmədzadə, B.X.Ataşov.- Bakı: Kooperasiya, 2020.- 463, [1] s.: portr., şək., cədv., 25 sm.      Azf-313281

Quliyev Elman Hilal oğlu. "Heydərbabaya salam" necə varsa [Mətn] /Elman Quliyev; Elmi red.: X.Məmmədov, N.Cəfərov.- Bakı: Elm, 2001.- 110 s., 1 portr., fotoşək.

Quliyev, Elman Hilal oğlu. M.İbrahimov: Ədəbi-estetik görüşlər və sənətkarlıq məsələlər [Mətn] /Elman Quliyev; Rəyçi: A.Hacıyev, X.Məmmədov; Elmi red.: H.Qasımov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Bib-ID vtls000008651.- Bakı: 1997.- 98 s.: 20 sm. azf-212281

Quliyev Elman Hilal oğlu. Şəhriyar poeziyası və milli təkamül [Mətn]: [Monoqrafiya] /Elman Quliyev; Red.: Himalay Qasımov.- Bakı: Elm, 2004.- 279 s., fotoşək.

 

Quliyev Elman Hilal oğlu. Şərq xalqları ədəbiyyatı (müntəxəbat) [Mətn]: 2 cilddə /E.Quliyev; elmi red. H.Qasımov; rəyçilər N.Cəfərov [və b.] I cild.- Bakı: Constant Empire, 2011.- 757, [2] s.

Quliyev Elman Hilal oğlu.
Şərq xalqları ədəbiyyatı (müntəxəbat) [Mətn]: 2 cilddə /E.Quliyev; elmi red. H.Qasımov; rəyçilər N.Cəfərov [və b.] II cild.- Bakı: Constant Empire, 2011.- 683, [1] s.

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türkiyə türk ədəbiyyatı [Mətn]: I - əsrlər /Elman Quliyev; Elmi red.: Himalay Qasımov.- Bakı: Orxan, 2003.- 122 s.

 

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn] /Elman Quliyev; Elmi red.: Himalay Qasımov; Rəyçi. N.Cəfərov, A.Əmrahoğlu.- Bakı: 2008.- 368 s., portr.,ill.,xər.

 

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn] /E.Quliyev; elmi red. H.Qasımov.- Bakı: Qismət, 2009.- 399, [1] s.

 

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn]: dərslik /E.Quliyev; elmi red. H.Qasımov; rəyçilər B.Nəbiyev [və b.].- Bakı: Conatant Empary, 2011.- 567, [1] s. :port., şək., 21 sm.

 

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn]: dərslik /E.H.Quliyev; elmi red. H.Qasımov; rəyçilər İ.Həbibbəyli [və b.]Bakı: [Apoctoroff], 2014.- 611, [1] s.: portr., xəritə, faks., ill. 22 sm.

 

Quliyev Elşən Qalib oğlu. Foreks maliyyə bazarının əlifbası [Mətn] /E.Q.Quliyev, Ş.A.Qurbanzadə; dizayn və texniki tərt. E.R.Rəhimov.- Bakı: [Forex-Az şirkəti], 2007.- 154 s.

 

Quliyev Etibar Dilqəm oğlu. Azərbaycan və Anadolu türklərinə qarşı soyqırım [Mətn]: tarixi həqiqətlər: [monoqrafiya] E.Quliyev, A.Quliyeva, D.Quliyev; elmi red. C.Ə.Bəhramov.- Bakı: Təknur, 2012.- 575, [1] s.

 

Quliyev Ə.A. IV sinifdə həndəsi məzmunlu, çalışmalar sisteminə aid metodiki göstəriş [Mətn]: [Tədris vəsaiti] /Ə.A.Quliyev, Y.Ə.Əhmədova, Ə.A.Quliyeva; Red.: H.Ə.Sadıqov; Rəyçilər: S.Həmidov, N.B.Nəsirov, K.S.Əsgərov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi Metodik Mərkəz, N.Tusi Adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU, 1998.- 50 s.: ill., 20 sm.

 

Quliyev Ə.A. Cəbrin məsələ vasitəsilə yekun təkrarı [dərs vəsaiti] /Ə.A.Quliyev; elmi red. V.M.Qurbanov; rəyçi H.F.Quliyev, A.S.Adıgözəlov, İ.C.Mərdanov.- Bakı: Elm, 2012.- 235 s.

 

Quliyev Ə.A. Həndəsə məsələləri [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.A.Quliyev; elmi red. V.MMusayev; rəy ver. H.F.Quliyev, A.S.Adıgözəlov, İ.C.Mərdanov, N.B.Nəsirov.- Bakı: Elm, 2010.- 299 s.

 

Quliyev Ə. A. Riyaziyyatın məsələ vasitəsilə təkrarı [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.A.Quliyev; elmi red. V.M.Qurbanov; rəyçi. H.F.Quliyev, A.S.Adıgözəlov, J.C.Mərdanov.- Bakı: [s. n], 2011.- 98, [1] s.

Quliyev Əbülfəz.         Qazi Mustafa Kamalın dostu [Mətn]: bədii-publisistik qeydlər /Əbülfəz Quliyev, Akif Axundov; Elmi red. N.Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. Bib-ID vtls000046141.- Bakı: AzAtaM, 2008.- 171 s           Azf-247109

Quliyev Əbülfəz Aman oğlu. Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti [Mətn] /Ə.A.Quliyev, N.Y.Əliyeva; elmi red. İ.Bayramov; AMEA, Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İn-tu.- Naxçıvan: [Əcəmi], 2017.- 295, [1] s.: cədv., 20 sm.

Quliyev, Ələkbər Məmməd oğlu. Azərbaycanın bal verən bitkiləri [Mətn] /Ə.M.Quliyev; [red. T.Qazıyev, Y.Məmmədov].Bib-ID  vtls000248633.- Bakı: Azərnəşr, 1958.- 332, [3] s.: şək., cədv., 20 sm. Ar1958/750

Quliyev Əli Məmməd oğlu. İstilik texnikası [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ə.M.Quliyev; Rəyçi: F.İ.Kəlbəliyev.- Bakı: Təhsil NPM, 2006.- 200 s.

 

Quliyev Əliqulu Umud oğlu. Riyazi məntiq və alqorifmlər nəzəriyyəsi [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Ə.U.Quliyev.- Bakı: Maarif, 1996.- 304 s.

 

Quliyev Əlövsət Nəcəfqulu oğlu. XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda tarix elminin inkişafı /Ə.N.Quliyev, İ.M.Həsənov, İ.V.Striqunov; [red. H.Əfəndiyev].- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 220, [4] s.

Quliyev Əlövsət Nəcəfqulu oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: 9-10-cu siniflər üçün dərslik /Ə.Quliyev, E.Məmmədov, K.Rəhimov; red. Ş.C.Məmmədbəyli, İ.B.Berxin; [tərc. Z.Məmmədov]Bakı: Maarif, 1982.- 322, [2] s.

Quliyev Əlövsət Nəcəfqulu oğlu.  Bakı proletariatı Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizənin qabaqcıl dəstəsidir [Mətn] /Ə.N.Quliyev; [red. Y.Hacıyev]Bib-IDvtls000242312.- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 101, [3] s.: cədv            Azf-76444

Quliyev Əmir Məhərrəm oğlu.
Türk oğlu,... 17-ci... hücuma hazır ol! [Mətn]: (tarixi oçerk) /Ə.Quliyev, A.Quliyev; red. H.Əsgərov.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 473, [3] s., [15] v.

 

Quliyev Əsab Aslan oğlu. X-XI siniflərdə cəbr və analizin başlanğıcı [Mətn]: [vəsait] /Ə.A.Quliyev; elmi red. V.M.Qurbanov.- Bakı: [Elm] 2014.- 416 s. şək. 21 sm.

 

Quliyev Əsab Astan oğlu. Riyaziyyat [Mətn]: Abituriyentlər üçün /Ə.A.Quliyev, Y.A.Quliyev; red. K.Əsgərov; rəyçilər T.M.Əliyeva, H.Ə.Sadıqov, İ.F.Əliyev.- Bakı: Təbib, 2000.- 474 s.: il

 

Quliyev Əsab Astan oğlu. Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə [Mətn] /Ə.A.Quliyev; elmi red. V.B.Şahmurov.- Bakı: Elm, 2009.- 452 s.

Quliyev, Əsəd Məhəmməd oğlu. XX əsr Azərbaycan incəsənəti haqqında oçerklər [Mətn] /Ə.Quliyev; elmi red. K.Əliyeva; ön söz. Ö.Eldarov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bib-ID vtls000277976.- Bakı: Təhsil, 2012.- 166, [2] s.: portr., şək., 25 sm Azf-269092

 Quliyev Əşrəf [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 1974.- [1] qat. v., şək., portr.; 16 sm.

Quliyev Əyyub Salah oğlu.     Azərbaycan astronomiyası 20-ci əsrdə [Mətn] /Ə.S.Quluyev; AMEA N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası. Bib-ID vtls000004449.- Bakı: Elm, 2002.- 110 s.: cədvəl         Azf-228327

Quliyev Əzizağa Rza oğlu.       Diksiya və bəzi metodik göstərişlər [Mətn] /Ə.Quliyev; red. M.A.Əsgərov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İn-tu. Bib-ID vtls000288449.- Bakı: [s. n.], 1971.- 54, [1] s.: şək        Azf-128652     

Quliyev Əzizağa Rza oğlu.       Mətn üzərində iş [Mətn]: aktyorluq, rejissorluq şöbələrinin və mədəni-maarif fakültəsinin tələbələri üçün metodik göstəriş /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.A.Əliyev ad. Azərb. Döv. İncəsənət İn-tu; tərt. ed. Ə.Quliyev; red. M.Allahverdiyev. Bib-ID vtls000206411.- Bakı: [s. n.], 1979.- 43, [3] s   1979/1055

Quliyev Əzizağa Rza oğlu. Səhnə danışığı Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri üçün dərslik /Ə.R.Quliyev; elmi red. N.Şəmsizadə; rəyçilər A.Babayev [və b.]Bakı: [Ziya], 2011.- 279, [1] s.; 22 sm.

 

Quliyev Fəraməz Şamil oğlu. Ftiziatriya [Mətn]: dərslik /F.Ş.Quliyev; rəyçilər. N.Ə.Abbasov; F.Ağayev, E.N.Məmmədbəyov; red. Y.Ş.Şıxəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi Azərb. Resp. Təhsil Problemlər İn-tu, Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi Azərb. Tibb Un-ti.- Bakı: [Təbib], 2010.- 297, [1] s., şək., portr.

 

Quliyev Fərəməz Şamil oğlu. Sümük-oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi [Mətn]: Elmi kütləvi vəsait /A.Ş.Quliyev.- Bakı: Maarif, 1996.- 112 s.

 

Quliyev Fərid Tofiq oğlu. Gəlirlər nəzəriyyəsi /F.Quliyev; Elmi red.: M.X.Meybullayev.- Bakı: Nağılevi, 2004.- 140 s.

 

Quliyev Fərid Tofiq oğlu. Millət və dövlət gəlirləri: Gəlir nəzəriyyəsi /Fərid, Quliyev; Elmi red.: M.X.Meybullayev.- Bakı: Nağıl evi, 2004.- 328 s.

 

Quliyev Fərhad. Azərbaycanın kurqan qəbirlərində at dəfni [Mətn] /F.E.Quliyev; elmi red. İ.H.Nərimanov, S.H.Aşurov; rəyçilər. Q.S.İsmayılzadə, T.R.Əliyev; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2008.- 394, [5] s.

Quliyev, Fərhad. Sivilizasiyanın başlanğıc nöqtəsi - Göytəpə neolit dövrü abidəsi [Mətn] /F.Quliyev, Y.Nişiyaki; AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; Azərb Resp-nın Prezidenti Yanında Elmin İnkişafı Fondu Bib-ID vtls000277491.- Bakı: [s. n.], 2012.- 31, [1] s.: ill., xəritə, 24 sm. Azf-269008

Quliyev, Fərman Ağadədə oğlu. Əsərlər toplusu [Mətn]: [monoqrafiya] /F.A.Quliyev; ön söz F.M.Abdullayev; elmi red. B.Ə.Şəkuri; rəy. C.Ş.Məmmədov, X.Y.Babayev, B.Şahbazov; burax. cavabdeh F.M.Abdullayev Bib-ID vtls000354722 Cild      Cild 1 1963-1983.- Bakı: Müəllim, 2013.- 358, [1] s.: cədv., 21 sm. P Azf-277133

Quliyev Gündüz Allahqulu oğlu. Məhəbbət psixologiyası [Mətn] /G.A.Quliyev; Red.: M.Nağısoylu.- B.: Adiloğlu, 2005.-456 s.

 

Quliyev H.İ. Aviasiya meteorologiyası fənni üzrə qısa mühazirələr kursu [Mətn] /H.İ.Quliyev, N.Ş.Hüseynov; elmi red. A.M.Paşayev, V.Z.Sultanov; Azərb. Hava Yolları Dövlət Konserni, MAA.- Bakı: Səda, 2004.- 79 s. şək., cədv

 

Quliyev H.K. Müxtəlifsistemli dillərdə felin semantik təsnifatı: Azərbaycan, rus, ingilis və alman dillərinin materialları əsasında: Ali məktəblərin filologiya və tərcümə fakültələri üçün dərs vəsaiti /H.K.Quliyev; Red.: A.A.Axundov, F.Y.Veysəlov; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Azərbaycan Dillər Universiteti.- Bakı: 2001.- 256 s.

 

Quliyev Həsən Aslan oğlu. Azərbaycanda ailə məişətinin bəzi məsələləri [Mətn]: keçmiş və müasir dövr /H.A.Quliyev; red. Q.A.Qeybullayev; AzSSR EA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- Bakı: Elm, 1986.- 96 səh.

Quliyev Həsən Hüseyn oğlu.   Arxetipik azərilər: mentalitetin simaları [Mətn] /H.Quliyev; red. Z.Quliyev; tərc. ed. Q.Quliyev. Bib-ID vtls000188391.- Bakı: Qanun, 2010.- 343, [1] s.: portr  Azf-268545

Quliyev, Həsən Aslan oğlu. Azərbaycanda qədim dini ayinlər və onların məişətdə qalıqları [Mətn] /H.A.Quliyev, A.S.Bəxtiyarov; [red. Q.Qeybullayev, U.Hacıyev]; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, Mədəni-Maarif İşləri Elmi-Metodika Kabinəsi Bib-ID      vtls000232603.- Bakı: [Kommunist], 1968.- 110, [2] s.: 21 sm. ar1968-522

Quliyev, Həsən Aslan oğlu.  Metal və xalq sənətkarlığı [Mətn] /H.Quliyev, N.Tağızadə Bib-ID vtls000006142.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 106 s. + [9 v.] şək.: 16 sm. Azf-113181

Quliyev Həsən Yusif oğlu.  Kiçik Qafqazda şaquli landşaft qurşaqlarının qanunauyğunluqları [Mətn]: Azərbaycan dövlətinin ərazisi daxilində /H.Y.Quliyev; rəyçilər P.S.Mirzəyev, X.Vəliyev. Bib-ID vtls000015357.- Bakı: Təbib, 2000.- 116 s.: cədvəl, ill., 1 portr. + qatlanmış xəritə ( [1] v.)  Azf-221024

Quliyev Hətəm Hidayət oğlu. Aləmdən, Kainatdan zəlzələyə qədər /H.H.Quliyev.- Bı: Elm, 2003.- 140 s.

 

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Ali riyaziyyata aid 1001 suala cavablar [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərs vəsaiti] X.M.Quliyev; elmi red. A.C.Cəbrayılov; rəy verən A.N.Əlizadə , V.H.Nəsibov.- B.: [Nurlan], 2001.- 424, [4] s.

 

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Ali riyaziyyatdan məsələ və misallar [Mətn]: Xətti cəbr və analitik həndəsə /X.M.Quliyev, Z.V.Nuriyev; elmi red. A.C.Cəbrayılov; rəy ver. Ə.B.Əliyev, A.Ş.Hacıyev I hissə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 200 s.

 

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Diferensial tənliklər. Məsələ və misallar həlləri ilə [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərs vəsati ] X.M.Quliyev, K.Q.Həsənov; rəy verən. M.N.Yaqubov, C.N.Süleymanov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.- 318, [4] s.

 

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Xətti cəbr və xətti proqramlaşdırmanın əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti X.Quliyev, F.Ələkbərova; elmi red. A.C.Cəbrayılov; rəy verənlər M.F.Mehdiyev, Z.V.Nuriyev.- Bakı: [s.n.] 2001.- 294, [1] s.

 

Quliyev İbrahim. Nizami və zərdüştilik [Mətn] İ.Quliyev; elmi red. G.Baxşəliyeva; red. R.Əliyev; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 98, [1] s.

Quliyev, İbrahim Nəsir oğlu. Nizami yaradıcılığında zərdüştilik [Mətn]: [monoqrafiya] /İ.Quliyev; elmi red.: T.Kərimli, R.Novruzov Bib-ID vtls000600747.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 180, [4] s.: portr., 20 sm. Azf-303950

Quliyev İbrahim Orucoğ